งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาanimate
อาจารย์ ดร.คณิณ เชื้อดวงผุย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
animate
นางสาวนันทภัค ต้นโพธิ์
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงาน หัวหน้างานกิจการนักศึกษา)

เอกสาร งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

- แบบ คำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายละเอียด
- หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน รายละเอียด
- หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา รายละเอียด
- แบบรายงานสถานภาพการศึกษา รายละเอียด
- รายละเอียดการคืนเงินของผู้กู้ยืมเพื่อลดยอดหนี้ รายละเอียด
- หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน รายละเอียด
- ขั้นตอนการกู้ยืมเงินของนักเรียน/นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรอืเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 รายละเอียด
- ขั้นตอนการกู้ยืมเงินของนักเรียน/นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรอืเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 และ 3 (ถามี) รายละเอียด
- บันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา รายละเอียด
- ตัวอย่างสัญญากู้ยืมเงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย รายละเอียด
- แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัยของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง รายละเอียด
- แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน รายละเอียด
- รายงานการเสียชีวิตของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------