งานจัดการความรู้(KM)


animate
ดร.สำราญ วิเศษ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษาanimate

นางสาวอาติมา โอภาศ

เจ้าหน้าที่งานจัดการความรู้(KM)
ด้านงานวิจัย
animate

นางสาวประภาพร สุริยสิทธิ์

เจ้าหน้าที่งานจัดการความรู้(KM)
ด้านงานผลิตบัณฑิต
animate
นางสาววชิรญาณ์ มีบุญ
เจ้าหน้าที่งานจัดการความรู้(KM)
ด้านสำนักงานคณบดี

งานจัดการความรู้