animate
วารสารวิชาการศิลปศาสตรสาร มหาวิทยาลัยนครพนม
( Journal of Liberal Arts, Nakhon Phanom University )
ISSN 2730-1664 (Online)
ISSN 2730-1621 (Print)
            วารสารวิชาการศิลปศาสตรสาร มหาวิทยาลัยนครพนม มุ่งหวังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ที่พิมพ์เผยแพร่ผ่านบทความวิจัย (Research articles) บทความวิชาการและ/หรือบทความปริทัศน์ (Review articles) โดยครอบคลุมในด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา ภาษา วรรณกรรม วรรณคดี ปรัชญา ศาสนา พัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปกรรม การศึกษา และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกเป็นผู้อ่านบทความ (Peer Review) ทั้งนี้กองบรรณาธิการใช้ระบบที่ผู้ประเมินแบะผู้เขียนบทความต่างไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย (Double-blind review) สำหรับข้อคิดเห็นใดๆที่ตีพิมพ์แต่ละฉบับเป็นของผู้เขียนบทความแต่ละท่าน มิใช่เป็นความคิดเห็นของกองบรรณาธิการ หรือคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

กำหนดเผยแพร่
ปีละ 2 ฉบับ ราย 6 เดือน
ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน)
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์แนวความคิด เทคนิค องค์ความรู้ทางวิชาการที่มีประเด็นเนื้อหาด้านศิลปศาสตร์
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการที่มีประเด็นเนื้อหาด้านศิลปศาสตร์
3. เพื่อส่งเสริมพื้นที่เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีประเด็นเนื้อหาด้านศิลปศาสตร์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตรสาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ห้อง 156 ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
มือถือ : 097 302 6767
โทรศัพท์ : 042 587100
E-mail :
Website :