ขั้นตอนการลงบทความในวารสารศิลปศาสตรสาร มหาวิทยาลัยนครพนม

- คำแนะนำในการเตรียมและการส่งต้นฉบับ รายละเอียด
- ขั้นตอนการลงบทความ รายละเอียด
- แบบฟอร์มการส่งตรวจรูปแบบบทความ รายละเอียด

--- รูปแบบการเขียนวิจัย ---
- รูปแบบการเขียนบทความวิจัย (template-ภาษาไทย-) รายละเอียด
- รูปแบบการเขียนบทความวิจัย (template-ภาษาอังกฤษ-) รายละเอียด
- ตัวอย่างบทความวิจัย รายละเอียด
- ตัวอย่างบทความวิชาการ รายละเอียด

- แบบฟอร์มนำส่งบทความเพื่อพิจารณาลงวารสาร รายละเอียด
- แบบฟอร์มนำส่ง-กรณีมีผู้ร่วมวิจัย รายละเอียด
- แบบฟอร์มตรวจสอบบทความภาษาอังกฤษ รายละเอียด