เอกสาร Download งานบุคลากร

ข้อบังคับมหวิทยาลัยนครพนม

แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สภาคณาจารย์และข้าราชการ รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 2559 รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 2559 (ฉบับที่ 2) รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------