บัณฑิตศึกษา


animate
ผศ.ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษาanimate

นางสาวประภาพร สุริยสิทธิ์

เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา

งานจัดการความรู้

เอกสาร DOWNLOAD

- คู่มือการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ รายละเอียด
- 1แบบฟอร์มคำร้องขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ การศึกษาค้นคว้าอิสระ รายละเอียด
- 2แบบฟอร์มคำร้องขอความอนุเคราะห์เทดลองใช้ การศึกษาค้นคว้าอิสระ รายละเอียด
- 3แบบฟอร์มคำร้องขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล การศึกษาค้นคว้าอิสระ รายละเอียด
- IS 01แบบขออนุมัติชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าอิสระ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา IS รายละเอียด
- IS 02แบบขอสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ รายละเอียด
- IS 03แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ รายละเอียด
- IS 04แบบขออนุมัติสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ รายละเอียด
- IS 05แบบส่งรายงานผลการสอบและการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไข รายละเอียด
- 1แบบฟอร์มคำร้องขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ วิทยานิพนธ์ รายละเอียด
- 2แบบฟอร์มคำร้องขอความอนุเคราะห์เทดลองใช้ วิทยานิพนธ์ รายละเอียด
- 3แบบฟอร์มคำร้องขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล วิทยานิพนธ์ รายละเอียด
- TS 01แบบขออนุมัติชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รายละเอียด
- TS 02แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รายละเอียด
- TS 03แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รายละเอียด
- TS 04แบบขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ รายละเอียด
- TS 05แบบส่งรายงานผลการสอบและวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข รายละเอียด