งานประกันคุณภาพการศึกษา
animate
ผศ.ดร.สำราญ วิเศษ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษาanimate
นางสาวมีนา บุญระมี
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
animate
นายณธีพัฒน์ ปาละเสริฐธัญกุล
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2558

- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สาขาวิชาดำเนินการจัดทำร่าง มคอ.7 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
- ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลแนวทางการพัฒนา ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 13-15 มิ.ย. 59 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปกศ.2558 5 ก.ค. 59 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมวิพากษ์ SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 13 ก.ค. 59 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิพากษ์ SAR ระดับหลักสูตร ปก. 2558 15 ก.ค. 59 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจการดำเนินงาน ระดับคณะ รอบ 12 เดือน 1 ส.ค. 59 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจการดำเนินงานของหลักสูตร รอบ 12 เดือน 1 ส.ค. 59 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง เชิญบุคลากรประชุมกก.ประเมิน ระดับหลักสูตร ปกศ.2558 1 ส.ค. 59 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมวิพากษ์ SAR ระดับคณะ ปกศ.2558 3 ส.ค. 59 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปกศ.2558 15-16 ส.ค. 59 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ กก.ประเมินส่งร่างผลการประเมินหลักสูตร ปกศ.2558 7 ก.ย. 59 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพ ระดับคณะ ปกศ.2558 14-15 ก.ย. 59 รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2559

- บันทึก เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมกก.ดำเนินงานประกันฯ ระดับคณะ ปกศ.2559 11 ต.ค. 59 รายละเอียด
- รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ครั้งที่ 1-2559 11 ต.ค. 59 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอกแนวทางการพัฒนา เพื่อทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 28 ต.ค. 59 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง นำส่งแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบ 2560 28 ต.ค. 59 รายละเอียด
- รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1-2559 9 พ.ย. 59 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง เชิญประชุมกก.ประกันฯ หลักสูตร ครั้งที่ 1-59 9 พ.ย. 59 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 6 เดือน 8 ก.พ. 60 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง นำส่งผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน 10 ก.พ. 60 ส่งสนง. รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง นำส่งรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบ ๖ เดือน) ส่งสถาบันวิจัยฯ14 ก.พ. 60 รายละเอียด
- แจ้งมติที่ประชุมวิพากษ์ SAR ระดับหลักสูตร ปก. 2558 15 ก.ค. 59 รายละเอียด
- ขอเรียนเชิญประชุมวิพากษ์ SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 13 ก.ค. 59 รายละเอียด
- ขอความอนุเคราะห์จัดทำ SAR + มคอ.7 ปกศ.2558 9 มิ.ย. 59 รายละเอียด
- ขอความอนุเคราะห์สาขาวิชาดำเนินการจัดทำร่าง มคอ.7 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560

- บันทึก แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพฯ ระดับสนง.คณบดี หลักสูตร และคณะ ปกศ 2560 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง นำส่งตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 24 ก.ค. 61 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมวิพากษ์ SAR ระดับคณะ 11 ก.ค. 61 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง เรียนเชิญวิพากษ์ SAR ระดับหลักสูตร ปกศ.2560 13 มิ.ย. 61 เวลา 13.30 น. รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง แจ้งหลักสูตรที่ยังไม่แสดงในระบบ CHE QA Online System รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง นำส่งแบบเสนอรายชื่อกก.ประเมินฯ ปกศ.2560 30 พ.ค. 61 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง นำส่งตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 25 พ.ค. 61 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง จัดทำตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง เชิญประชุมกก.ประกันฯ ระดับคณะ ครั้งที่ 3-2560 15 พ.ค. 61 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดทำ SAR+มคอ.7 2 พ.ค. 61 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง นำส่งผลดำเนินงานระดับหลักสูตรและระดับคณะ รอบ 9 เดือน 27 เม.ย. 61 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง นำส่งผลการดำเนินงานตามแผน IP ปี 2560 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ (รอบ 9 เดือน) 27 เม.ย. 2561 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง เชิญประชุมกก.ประกันฯ ระดับคณะ ครั้งที่ 2-2560 20 เม.ย. 61 11.00 น. รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง เชิญประชุมกก.ประกันฯ ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 3-2560 11 เม.ย. 61 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง นำส่งผลดำเนินงานระดับหลักสูตร คณะและIPหลักสูตร คณะ รอบ 6 เดือน 26 ก.พ. 61 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง นำส่งผลการดำเนินงานตามแผน IP ปี 2560 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ (รอบ 6 เดือน) 9 ก.พ. 2561 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอเชิญประชุมกก.ดำเนินงานประกันฯ ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 2-2560 7 ธ.ค. 60 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง เชิญประชุมกก.ประกันฯ ระดับคณะ ครั้งที่ 1-2560 11 ต.ค. 60 14.30 น. รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง เชิญประชุมกก.ประกันฯ ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1-2560 11 ต.ค. 60 13.00 น. รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561

- บันทึก เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 5 ก.ย. 61 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันฯ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 14 ม.ค. 62 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง นำส่งรายงานผลการดำเนินงานQA หลักสูตร 6 เดือน 16 ม.ค. 62 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันฯ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 30 ม.ค. 62 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง กำหนดการประเมิน ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง นำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผน IP รอบ 6 เดือน (ระดับคณะ) รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง คู่มือQAใหม่ 9 เม.ย. 62 รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2562

- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลIP ระดับหลักสูตรและคณะ รอบ 3 เดือน 13 ส.ค.62 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลQA ระดับคณะ รอบ 3 เดือน 14 ส.ค.62 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลIP ระดับหลักสูตรและคณะ รอบ 6 เดือน 25 ต.ค. 62 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง แจ้งปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง นำส่งรายงานผลการดำเนินงาน QA+IP รอบ 6 เดือน หลักสูตรคณะ รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผล QA ระดับคณะ รอบ 9 เดือน รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผล QA ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผล IP ระดับหลักสูตรและคณะ รอบ 9 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง นำส่งรายงานผลการดำเนินงาน QA+IP รอบ 9 เดือน หลักสูตรคณะ รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันฯ ระดับหลักสูตร ปกศ.2562 ครั้งที่ 2 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันฯ ระดับคณะ ปกศ.2562 ครั้งที่ 2 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอแจ้งปฏิทินการประเมินคุณภาพ ปีหารศึกษา 2562 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมเพื่อพิจารณาเสนอหลักสูตรขึ้น TQR รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ชี้แจงเหตุผลและยืนยันผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง แจ้ง URL Download คู่มือ QA รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง นำส่งแบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง แจ้งกำหนดการประเมินฯ ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันฯ ระดับคณะ ปกศ.2562 ครั้งที่ 3 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง แจ้งมติกรรมการประกันฯ รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพและเปลี่ยนแปลงกำหนดประเมิน รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลQA ระดับคณะ รอบ 12 เดือน รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง นำส่ง มคอ.7+IP รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตาม SAR คณะ หลังวิพากษ์ รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2563

- บันทึก เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมกรรมการQA ระดับคณะ ครั้งที่ 1-2563 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอคามอนุเคราะห์กรอกข้อมูลแนวทางการพัฒนา IP ปกศ.2563 4 ส.ค. 63 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลตามตัวบ่งชี้ ระดับคณะ รอบ 6 เดือน 3 พ.ย. 63 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลตามตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน 3 พ.ย. 63 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลตามแผนIP รอบ 6 เดือน 3 พ.ย. 63 รายละเอียด
- ขอความร่วมมือหลักสูตรเข้าร่วม U-Multirank รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลตามตัวบ่งชี้+IP ระดับคณะ รอบ 9 เดือน รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลตามตัวบ่งชี้+IP ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอแจ้งปฏิทินการประเมินคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมกรรมการQA ระดับคณะ ครั้งที่ 3-2563 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมกรรมการQA ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 2-2563 รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2564

- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดทำแผน IP หลักสูตร ปกศ.2564 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง กรอกข้อมูลแนวทางการพัฒนาจัดทำ IP ระดับคณะ 16 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทำแผน IP การจัดการภาครัฐฯ 30 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลตามตัวบ่งชี้+IP ระดับหลักสูตร รอบ 3 เดือน รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลตามตัวบ่งชี้+IP ระดับคณะ รอบ 3 เดือน รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจระบบ eSAR Online รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมกรรมการQA ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1-2564 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมกรรมการQA ระดับคณะ ครั้งที่ 1-2564 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลตาม IP ระดับคณะ รอบ 6 เดือน รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง เสนอรายชื่อผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลตามตัวบ่งชี้+IP ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลตามตัวบ่งชี้ ระดับคณะ รอบ 6 เดือน รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอแจ้งคณะใช้เกณฑ์การประเมิน ปกศ. 2563 ที่ผ่านมาประเมิน ปกศ. 2564 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลตามตัวบ่งชี้+IP ระดับคณะ รอบ 9 เดือน รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลตามตัวบ่งชี้+IP ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอนำส่งปฏิทินการดำเนินงาน QA NPU ทุกระดับการศึกษา ปกศ. 2564 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมกรรมการQA ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 2-2564 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมกรรมการQA ระดับคณะ ครั้งที่ 2-2564 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง แนวทางการประเมินภายใน ปกศ.2564 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง แจ้งกำหนดการประเมินฯ คณะศิลปศาสตร์ฯ ปกศ.2564 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลตามตัวบ่งชี้+IP ระดับคณะ รอบ 12 เดือน รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลตามตัวบ่งชี้+IP ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกก. ประเมินระดับคณะ รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลประเมินหลักสูตร ปกศ.2564 รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565

- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลตามตัวบ่งชี้+IP ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลตามตัวบ่งชี้+IP ระดับคณะ รอบ 6 เดือน รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมกรรมการQA ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1/2566 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมกรรมการQA ระดับคณะ ครั้งที่ 1/2566 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลตามตัวบ่งชี้+IP ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมินคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลตามตัวบ่งชี้+IP ระดับคณะ รอบ 9 เดือน รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลตามตัวบ่งชี้ ระดับคณะ รอบ 9 เดือน รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพการศึดษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพฯ ระดับอุดมศึกษา รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลตามตัวบ่งชี้+IP ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลตามตัวบ่งชี้+IP+SAR ระดับคณะ รอบ 12 เดือน รายละเอียด
- บันทึก เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมวิพากษ์ SAR ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2558