งานการเงินและบัญชี


animate
ดร.สำราญ วิเศษ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษาanimate
นางสาวนันทวัน นรสาร
นักวิชาการเงินและบัญชี
animate
นางสาวพัชรี พ่อบุตรดี
นักวิชาการเงินและบัญชี


animate
นางสาวธิติมา สีสุทร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานการเงิน)

เอกสาร Download งานทะเบียนและประมวลผล

เอกสาร งานการเงิน

- คู่มือปฏิบัติงาน การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โครงการ รายละเอียด
- flow-chart-ขั้นตอนการยืมเงินทดรองราชการ รายละเอียด
- ฟอร์ม บันทึก ขออนุญาตเดินทางไปราชการ รายละเอียด
- รายงานสรุปโครงการแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2564 รายละเอียด
- เล่มแผนกลยุทธ์การเงิน 2564 รายละเอียด
- รายชื่อคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 2563 รายละเอียด
- รายงานการประชุม 7/2563 รายละเอียด
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- สรุปประชุมคณะ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 รายละเอียด
- ต้นทุนต่อหน่วย 2562 รายละเอียด
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการขอใช้สถานที่ ห้องประชุม ห้องบรรยาย และครุภัณฑ์ รายละเอียด
- หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการยืมเงิน... 2562 รายละเอียด
- ต้นทุนต่อหน่วยแต่ละหลักสูตร ปี งบประมาณ 2561 รายละเอียด
- จัดจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม รายละเอียด
- บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ รายละเอียด
- แบบฟอร์มการขอเดินทางไปราชการ แบบ-8707 รายละเอียด
- แบบฟอร์มการบันทึกขอเบิกค่าตอบแทนวิทยากร รายละเอียด
- แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน รายละเอียด
- บันทึกการขออนุมัติเงินยืม รายละเอียด
- แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ รายละเอียด
- สัญญาเงินยืมสนง.อธิการ รายละเอียด
- อนุมัติขอยืมเงิน สนง.อธิการ รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------