ตัวอย่างแบบประเมินต่างๆ

- แบบประเมินคุณภาพบัณฑิต_57 รายละเอียด
- แบบสอบถามภาวะการมีงานทำ-2556 รายละเอียด
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร ฯลฯ รายละเอียด
- แบบประเมินความพึงพอใจของต่อการบริหารหลักสูตร. รายละเอียด
- แบบฟอร์ม-SAR-มคอ.-7-ณ-9-มิ.ย.-58 รายละเอียด
- แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รายละเอียด
- แบบประเมินวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ รายละเอียด
- แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร รายละเอียด
- แบบประเมินการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2557. รายละเอียด
- แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร. รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------