Editorial Board

เจ้าของ (Owner)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ชั้น M อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 042 587100

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ (Advising Editor)
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ตรวจสอบทางวิชาการประจำวารสาร (Peer Review)
ศาสตราจารย์ ดร. นิติ ภวัครพันธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์. ดร.สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราขภัฎมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ มณีโชติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี ดีราษรฎ์วิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี สัณฐิติวณิชย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.จุตพล ดวงจิตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.เกียรติศักดิ์ ฟงปรีชากุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.ติณณ์ ชัยสายันห์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร.วินดา พรมหล้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บรรณาธิการ (Editor)
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี

กองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงษ์ ปวงสุข สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร.จำนง วงษ์ชาชม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิภา ฉลากบาง มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา เพียรชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.วนิดา หงษ์มณีรัตน์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน มหาวิทยาลัยนครพนม
ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ฝ่ายจัดการและประสานงานวิชาการ (Academic Management)
อาจารย์เจษฎา ไชยตา
อาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา
อาจารย์กษมา ประเสริฐสังข์
ดร. จารุกัญญา อุดานนท์
อาจารย์อาทิตย์ ผดุงเดช
อาจารย์สิริยาพร สาลีพันธ์

ฝ่ายภาษาต่างประเทศ (Foreign Language)
อาจารย์อานันทนิตย์ มโนรมย์
อาจารย์พัฒนพงศ์ ติระ
อาจารย์มนันยา โพธิราชา
อาจารย์พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ
อาจารย์กฤติมา จรรยาเพศ

ฝ่ายเลขานุการและระบบสารสนเทศ (Secretary and Information Technology )
นางสาวนันทภัค ต้นโพธิ์
นายณธีพัฒน์ ปาละเสริฐธัญกุล
นายฤทธิพร สุทธิไชยา
นางสาวอาติมา โอภาส
นางสาวธิติมา สีสุทร