หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Social and Environmental Development

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
                ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม)
                ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม)
ภาษาอังกฤษ
                ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Social and Environmental Development)
                ชื่อย่อ : B.A. (Social and Environmental Development)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

                ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียดโครงสร้างของหลักสูตร
animate

animate

เอกสารเพิ่มเติม

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ประจำสาขา

FACEBOOK

https://www.facebook.com/SEDNPU/