หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts (Public and Private Management)

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
                ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
                ชื่อย่อ : ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ
                ชื่อเต็ม : Master of Arts (Public and Private Management)
                ชื่อย่อ : M.A. Public and Private Management

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

                ไม่น้อยกว่า - หน่วยกิต

เอกสารเพิ่มเติม

                1. รายละเอียดของหลักสูตร

อาจารย์ประจำสาขา

                 อาจารย์ประจำสาขา