หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
                ชื่อเต็ม : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
                ชื่อย่อ : รป.บ.
ภาษาอังกฤษ
                ชื่อเต็ม : Bachelor of Public Administration
                ชื่อย่อ : B.P.A.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

                ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียดโครงสร้างของหลักสูตร

animate

animate

เอกสารเพิ่มเติม

รายละเอียดของหลักสูตร

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ประจำสาขา

FACEBOOK

https://www.facebook.com/PA-NPU-2066915690303973/