หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration Program in Public Administration

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
                ชื่อเต็ม : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
                ชื่อย่อ : รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
                ชื่อเต็ม : Master of Public Administration (Public Administration)
                ชื่อย่อ : M.P.A. (Public Administration)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

                แผน ก แบบ ก ๒ ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
                แผน ข ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียดโครงสร้างของหลักสูตร

animate

เอกสารเพิ่มเติม

รายละเอียดของหลักสูตร

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ประจำสาขา

FACEBOOK

https://www.facebook.com/PA-NPU-2066915690303973/