หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program in Laws

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
                ชื่อเต็ม : นิติศาสตรบัณฑิต
                ชื่อย่อ : น.บ.
ภาษาอังกฤษ
                ชื่อเต็ม : Bachelor of Laws
                ชื่อย่อ : LL.B.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

                ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต


โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียดโครงสร้างของหลักสูตร
animate

เอกสารเพิ่มเติม

รายละเอียดของหลักสูตร

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ประจำสาขา

FACEBOOK

https://www.facebook.com/นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม-143599722498960/