หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
                ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
                ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ
                ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (English)
                ชื่อย่อ : B.A. English

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

                ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียดโครงสร้างของหลักสูตร
animate

animate

เอกสารเพิ่มเติม

รายละเอียดของหลักสูตร

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ประจำสาขา

FACEBOOK

https://www.facebook.com/groups/1184233951596775/