หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Chinese

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
                ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
                ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภาษาจีน)
ภาษาอังกฤษ
                ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Chinese)
                ชื่อย่อ : B.A. (Chinese)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

                ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

เอกสารเพิ่มเติม

                1. รายละเอียดของหลักสูตร
animate

อาจารย์ประจำสาขา

                 อาจารย์ประจำสาขา

FACEBOOK

https://www.facebook.com/chinesenpu