งานอาคารสถานที่


animate
ดร.สำราญ วิเศษ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษาanimate

นายชรินทร์ เดชะคำภู

หัวหน้างานอาคาร สถานที่ และงานโสตทัศนูปกรณ์

งานอาคารสถานที่

เอกสาร งานอาคาร สถานที่

- แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมและห้องเรียน รายละเอียด
- จำนวนห้องที่ใช้จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
- มาตรการอนุรักษ์พลังงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560-2561 รายละเอียด
- รายงานโครงการจัดทำแผนบริหารความสี่ยงในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน ปการศึกษา 2559 รายละเอียด
- สรุปโครงการGreen Location FLAS.NPU งานอาคารสถานที่ 2560 รายละเอียด
- สรุปโครงการGreen Location FLAS.NPU งานอาคารสถานที่ 2561 รายละเอียด
- สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ งานอาคารสถานที่ ปี2561 รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารงานประกันฯ

ปีการศึกษา 2565


- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่งานอาคาร รายละเอียด
- แบบบันทึกการทำความสะอาดแม่บ้าน รายละเอียด
- Flow chart งานอาคารสถานที่ รายละเอียด
- การจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
- การตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน รายละเอียด
- สรุปโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์2565 รายละเอียด
- สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการงานอาคาร 2565 รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 2.6.1.1-2.6.2.1-462-2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ รายละเอียด
- 2.6-1.2 รายงานการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลการทำความสะอาดภายในคณะศิลปศษสตร์และวิทยาศษสตร์ รายละเอียด
- 2.6-2.2 แบบบันทึกการทำความสะอาดของแม่บ้าน รายละเอียด
- 2.6-2.3 ตารางปฏิบัติงานร่วมงานอาคารสถานที่พื้นที่มรุกขนครบ้านเนินสะอาด-มหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียด
- 2.6-2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ รายละเอียด
- 2.6-3.1 รายงานการตรวสสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน รายละเอียด
- 2.6-4.1 สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการ งานอาคารสถานที่ รายละเอียด
- 2.6-5.1 สรุปโครงการปรับภูมิทัศน์ภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์-มหาวอทยาลัยนครพนม รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------