งาน5ส.

งาน5ส.


- รายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงาน (ครั้งที่ 1) รายละเอียด
- คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
- คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรม 5 ส ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
- คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินกิจกรรม 5 ส สนง.คณบดี ปกศ.2561 รายละเอียด
- รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส สำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1/2561 รายละเอียด
- รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส สำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2561 รายละเอียด