สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
หมวด :    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 10/04/2018    เวลา : 9:04:45 AM

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (เอกสารแนบสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://rdi.npu.ac.th)

เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพ และการตรวจประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ขอให้นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) และแบบสรุปโครงการย่อย จำนวน 3 ชุด

ภายในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา