ห้องภาพกิจกรรม


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมิณ เพื่อเตรียมเปิดสถานศึกษา แบบ onsite

 • 07 มกราคม 2565
 • 18:58:28
 • 7

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.30น. ณ ห้องประชุมศิลป์สุภา ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สำราญวิเศษ และ ผศ.ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ ได้ตอนรับคณะกรรมการประเมินการเปิดสถานศึกษา แบบ onsite เพื่อเข้ารับการประเมิณและปฏิบัติตนเมื่อถึงเวลาเปิดการเรียนการสอน ซึ่งการประเมิณเบื้องต้นในครั้งนี่คณะศิลปศาสตร์ได้ผ่านเกณฑ์ในการประเมิณจากคณะกรรมการชุดนี้ ซึ่งจะมีการเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ประจำจังหวัดต่อไป

View more


ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับปริญญาวันแรก ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 • 11 ธันวาคม 2564
 • 17:16:59
 • 104

ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับปริญญาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วันแรก วันที่ 11 ธันวาคม 2564 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

View more


ม.นครพนม จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ

 • 09 ธันวาคม 2564
 • 20:06:17
 • 16

ม.นครพนม จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ "พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาส และความท้าทาย" ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างความยั่งยืนในสังคม วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ,คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา จัดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ "พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาส และความท้าทาย" โดยมีพลเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา เป็นประธานเปิดงาน ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน มีนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
    พลเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นับว่าเป็นบทบาทสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน ที่จะทำให้มีนักวิชาการและบุคคลมากมายได้หันมาให้ความสนใจในการศึกษา ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ หลากหลายแง่มุม ซึ่งกิจกรรมตรงนี้เชื่อมั่นว่าจะเป็นเวทีเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวมถึงศาสตร์ความรู้ด้านอื่น ๆ ตลอดจนเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายทางวิชาการให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
    ด้าน ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ "พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาส และความท้าทาย" นับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันได้นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งผลงานดังกล่าวจะนำไปสู่การสืบสานปณิธานของมหาวิทยาลัยนครพนมที่ว่า "พัฒนาตน ตื่นรู้ ผู้รับใช้สังคม" และการพัฒนาประเทศสู่ระดับสากล ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถสร้างผลกระทบ และความยั่งยืนให้เกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่เป็นเป้าหมายของสหประชาชาติต่อไป
    ภายในกิจกรรมมีการบรรยายในหัวข้อ "ประเด็นรัฐธรรมนูญกับการบริหารงานภาครัฐ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย" ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นองค์ปาฐก พร้อมกับการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานร่วมนำเสนอมากถึง 62 ชิ้นงาน เวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ "พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาส และความท้าทาย" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร

View more


บุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจ covid-19 โดย ATK

 • 09 ธันวาคม 2564
 • 18:20:36
 • 26

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30น. บุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจ covid-19 โดย ATK ณ บริเวณหน้าอาคาร 50พรรษามหาวชิราลงกรณ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับปริญญาวันที่ 15 ธันวาคม 2564

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยนครพนม

 • 05 พฤศจิกายน 2564
 • 21:39:56
 • 45

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00น. ดร.วรวุฒิ อินทนน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม เข้าพบปะบุคลากรภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมเข้าพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม ระยะ 5 ปี และการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต ณ ห้องประชุมศิลปสุภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับอธิการบดี

 • 05 พฤศจิกายน 2564
 • 21:46:22
 • 41

เมื่อ วันจันทร์ที่ 4 พฤษศจิกายน 2564 เวลา 13.30น. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา ในโอกาศที่สภามหาวิทยาลัยนครพนม มีมติที่ประชุมแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินการของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 และข้อ 4 วรรคแรก แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 จึงแต่งตั้ง ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิมทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2565 รวมระยะเวลา 180 วัน หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

View more


โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งเรียนรู้รอยตีนไดโนเสาร์

 • 26 ตุลาคม 2564
 • 20:09:49
 • 43

เมื่อ วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-16.00 น. สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และองค์การบริหารส่วนตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ร่วมกับกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณีได้ดำเนินโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งเรียนรู้รอยตีนไดโนเสาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย ที่มี ดร.อนุชิต สิงห์สุวรรณ และ ผศ. ดร.ศรีสุดา ด้วงโต้ด เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

โดยมีอาจารย์ ดร.คณิณ เชื้อดวงผุย รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายชัชวาลย์ ตั้งศักดาดิษฐ์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนอม กล่าวเปิดโครงการฯ

กิจกรรมภายใต้โครงการ ได้แก่ การบรรยายเรื่องการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน การประชุมระดมสมองแนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชน การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ Food and Art ฟรีมาร์เก็ตที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสนครพนม

 • 21 ตุลาคม 2564
 • 20:08:58
 • 33

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 -- ผศ.ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ และ ดร.คณิณ เชื่อดวงผุย รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย เข้าร่วมเปิดโครงการ Food and Art ฟรีมาร์เก็ตที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสนครพนม สำหรับโครงการ Food and Art ฟรีมาร์เก็ต นั้นทางห้างสรรพสินค้าโลตัสนครพนม ได้เปิดพื้นที่ฟรีสำหรับขายสินค้าจัดเพื่อสนับสนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่และผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ซึ่งสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการนี้ โดยได้จัดบูทการขายข้าวเม่าน้ำนมที่เป็นสินค้า otop

View more


ม.นครพนม จัดเวทีประชามติย่านชุมชนเก่าเมืองนครพนมเพื่อประกาศเป็นมรดกจังหวัด

 • 30 กันยายน 2564
 • 17:44:12
 • 62

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดเวทีทำประชามติย่านชุมชนเก่าเมืองนครพนมเพื่อประกาศเป็นมรดกจังหวัด โดยมีนายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานเปิดงาน มี ดร.คณิน เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สักรินทร์ แซ่ภู่ อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ย่านชุมชนเก่ากับการอนุรักษ์เชิงพัฒนา” ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี หัวหน้าสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า การจัดเวทีประชามติย่านชุมชนเก่าเมืองนครพนมเพื่อประกาศเป็นมรดกจังหวัด เป็นโครงการที่สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยนครพนมได้ตอบรับการเป็นที่ตั้งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ซึ่งดำเนินงานภายใต้นโยบำยของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สังกัดกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปีที่ผ่านมาได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับมหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

ปีนี้จึงนับว่าเป็นปีแรกของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งในปี 2564 ได้ดำเนินการตามแผนที่ 2 ว่าด้วยการประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยโครงการ “ศึกษาย่านชุมชนเก่าเพื่อประกาศเป็นมรดกจังหวัดนครพนม” มีพื้นที่จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ย่านชุมชนเก่าเมืองนครพนม ย่านชุมชนเก่าบ้านหนองจันทร์ ย่านชุมชนเก่าบ้านนาจอก ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน และย่านชุมชนเก่าบ้านศรีสงคราม

การจัดเวทีประชามติย่านชุมชนเก่าเมืองนครพนมเพื่อประกาศเป็นมรดกจังหวัดในครั้งนี้ ได้นำมีผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงประชาชนในพื้นที่ย่านชุมชนเก่าเมืองนครพนมเข้าร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น จากนั้นจะได้หมุนเวียนการจัดเวที ฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ย่านต่าง ๆ ให้ครบทั้ง 5 แห่ง ก่อนจะนำข้อมูลไปวิเคราะห์และเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกจังหวัด เพื่อจัดการย่านชุมชนเก่าของเมืองนครพนมให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ จะต้องนำข้อมูลจากเวทีต่าง ๆ ไปสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดนครพนม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามรับรองในลำดับต่อไป

View more


คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับคณบดีคณะครุศาสตร์

 • 28 กันยายน 2564
 • 22:19:50
 • 69

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สำราญ วิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ ได้เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาศที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่จะถึงนี้

View more


ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านเนินสะอาด หมู่8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 • 28 กันยายน 2564
 • 16:05:24
 • 60

ตามที่ นายอำเภอเมืองนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "กิจกรรมสร้างการรับรู้ของคนในชุมชนและหาฉันทามติร่วมกัน" เพื่อประชาชนในหมู่บ้านเนินสะอาดได้รับข้อมูลและข้อดีข้อเสียของการบริหารจัดการน้ำประปารูปแบบต่างๆ และหาฉันทามติของชุมชนในการกำหนดทิศทางระบบการประปาของหมู่บ้านร่วมกัน ในวันที่ 12 กันยา 2564 ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชความ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ที่ผ่านมานั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำเภอเมืองนครพนม จึงจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านเนินสะอาด หมู่8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00น.

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ของคนในชุมชนและหาฉันทามติร่วมกัน : ระบบน้ำประปาบ้านเนินสะอาด

 • 15 กันยายน 2564
 • 21:01:52
 • 62

“กิจกรรมสร้างการรับรู้ของคนในชุมชนและหาฉันทามติร่วมกัน : ระบบน้ำประปาบ้านเนินสะอาด” วันที่ 12 กันยายน 2564 ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จัดโดย ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดนครพนม ร่วมกับ อำเภอเมืองนครพนม

View more


โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • 11 มิถุนายน 2564
 • 20:28:02
 • 120

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องศิลป์สุภา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รายชื่อคณะกรรมการประเมิน 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต.ดร.ธเนศวร์อุดม จูมพลหล้า (มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร) 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม) 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิราชย์ นันขันตี (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม)

View more


โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

 • 10 มิถุนายน 2564
 • 21:02:17
 • 119

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องศิลป์สุภา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรายชื่อคณะกรรมการประเมิน 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต.ดร.ธเนศวร์อุดม จูมพลหล้า (มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร) 2.อาจารย์ ดร.สุริยนต์ หลาบหนองแสง (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม) 3.อาจารย์ ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ (วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)

View more


โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชานิติศาสตร์

 • 09 มิถุนายน 2564
 • 21:21:26
 • 131

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องศิลป์สุภา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์ รายชื่อคณะกรรมการประเมิน 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) 2.อาจารย์ ดร.ปิติณัช ไศลบาท (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม) 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม)

View more


โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • 08 มิถุนายน 2564
 • 19:19:13
 • 118

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30. – 16.30 น. ณ ห้องศิลป์สุภา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รายชื่อคณะกรรมการประเมิน 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) 2.อาจารย์ชไมพร ไทยดำรงเดช (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม) 3.อาจารย์ฐนพรรณ ธูปหอม (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม)

View more


โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 • 07 มิถุนายน 2564
 • 22:08:43
 • 125

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องศิลป์สุภา ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายชื่อคณะกรรมการประเมิน 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 2.อาจารย์สาวิณี โกพลรัตน์ (วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม) 3.อาจารย์ฐนพรรณ ธูปหอม (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม)

View more


โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สาขาวิชาภาษาจีน

 • 01 มิถุนายน 2564
 • 20:00:06
 • 218

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องศิลป์สุภา ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สาขาวิชาภาษาจีน รายชื่อคณะกรรมการประเมิน 1.อาจารย์วีระชาติ ดวงมาลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ) 2.อาจารย์กัลยาณี ม่วงไทย (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม) 3.อาจารย์ฐนพรรณ ธูปหอม (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม)

View more


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมกับนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม​ สิงห์พนมปันสุขจากพี่สู่น้อง ซึ่งจัดขึ้

 • 23 กุมภาพันธ์ 2564
 • 21:27:46
 • 177

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมกับนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม​ สิงห์พนมปันสุขจากพี่สู่น้อง ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสร้างหิน โรงเรียนบ้านหนองยาว และโรงเรียนบ้านกล้วย

View more


โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ด้วย Social Media Marketing ในจังหวัดนครพนม

 • 15 มกราคม 2564
 • 21:01:14
 • 156

ภาพบรรยากาศโครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ด้วย Social Media Marketing ในจังหวัดนครพนม ซึ่งมีอาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษและนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการ ณ บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

View more


การประชุม คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11 / 2563

 • 29 ธันวาคม 2563
 • 21:59:15
 • 183

การประชุม คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11 / 2563 วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563

 • 28 ธันวาคม 2563
 • 21:52:50
 • 176

การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 28 ธันาวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศิลป์สุภา

View more


โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเพื่อเข้าสู่การขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQR)

 • 18 ธันวาคม 2563
 • 23:03:01
 • 226

โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเพื่อเข้าสู่การขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQR) ในวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องปัญญาวี ชั้น 1 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วันที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 • 12 ธันวาคม 2563
 • 22:25:35
 • 363

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วันที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


ม.นครพนม เข้าร่วมพิธีบวงสรวงโดยมี หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นองก์ประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธี ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่งเป็นวัดในพ

 • 29 พฤศจิกายน 2563
 • 22:37:55
 • 210

ม.นครพนม เข้าร่วมพิธีบวงสรวงโดยมี หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นองก์ประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธี ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่งเป็นวัดในพื้นที่มหาวิทยาลัยนครพนม

View moreโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หัวข้อ: การเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน โดยวิทยากร อาจารย์ โอลาฬ สุมนานุสรณ์ อาจารย์สาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 256

 • 27 พฤศจิกายน 2563
 • 22:33:32
 • 233

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หัวข้อ: การเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน โดยวิทยากร อาจารย์ โอลาฬ สุมนานุสรณ์ อาจารย์สาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 น.

View more


การประชุม การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

 • 11 พฤศจิกายน 2563
 • 21:25:51
 • 301

การประชุม การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันพุธที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2563

View more


นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที

 • 01 ตุลาคม 2563
 • 15:12:58
 • 300

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาเมืองนครพนม วันที่ 30 กันยายน 2563 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จังหวัดนครพนม

View more


การบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาองค์การสมัยใหม่ วันที่ 15/09/2563

 • 15 กันยายน 2563
 • 21:02:31
 • 481

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการอบรม ในหัวข้อการบรรยาย เรื่องการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.รณิดา มนต์ขลัง หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนสวนเทิดพระเกียรติท้ายเมือง มาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษาและคณาจารย์ ที่จัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 • 06 สิงหาคม 2563
 • 18:59:33
 • 760

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


ภาพกิจกรรมทำบุญถวายภัตตราหาร เนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.

 • 29 กรกฎาคม 2563
 • 19:19:45
 • 457

ภาพกิจกรรมทำบุญถวายภัตตราหาร เนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

 • 23 มิถุนายน 2563
 • 16:44:00
 • 268

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

View more


โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

 • 20 มิถุนายน 2563
 • 19:21:37
 • 279

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (ศศ.บ.)

View more


โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

 • 19 มิถุนายน 2563
 • 20:31:04
 • 233

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

View more


โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน

 • 19 มิถุนายน 2563
 • 19:12:47
 • 265

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ดำเนินการในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปัญญาวี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

 • 17 มิถุนายน 2563
 • 22:05:06
 • 231

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ สาขานิติศาสตร์

View more


โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

 • 15 มิถุนายน 2563
 • 20:13:54
 • 209

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องศิลป์สุภา ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)

View more


โครงการอบรม Google Platform สำหรับการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 • 12 มิถุนายน 2563
 • 18:28:08
 • 263

โครงการอบรม Google Platform สำหรับการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


กิจกรรมอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC และการสื่อสารของบุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 • 18 พฤษภาคม 2563
 • 18:36:32
 • 237

กิจกรรมอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC และการสื่อสารของบุคลากรสายสนับสนุนและบุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพราะภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นภาษาสากลที่ผู้คนใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน จึงถือว่าเป็นภาษาที่มีความสำคัญในยุคโลกาภิวัตน์ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นการเรียน การสื่อสาร และยังจำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวล 10.00 น. ณ ห้องประชุมปัญญาวี คณะศิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

View moreโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศิลปสุภา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 • 23 มีนาคม 2563
 • 16:44:01
 • 339

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศิลปสุภา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


โครงการนำเสนองานหลังฝึกประสบการณ์ วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 • 18 มีนาคม 2563
 • 16:00:33
 • 921

โครงการนำเสนองานหลังฝึกประสบการณ์ วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับปริญญาตรี: การจัดกระบวนการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิม ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

 • 10 มีนาคม 2563
 • 18:32:04
 • 388

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับปริญญาตรี: การจัดกระบวนการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิม ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม วันอังคารที่ 10 มี.ค. 63ณ หอประชุมโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม จัดโดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง วันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์

 • 06 มีนาคม 2563
 • 21:17:19
 • 374

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง วันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์

View more


ภาพบรรยากาศ ภาพบรรยากาศ โครงการการจัดการความรู้สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม : กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 • 04 กุมภาพันธ์ 2563
 • 16:33:04
 • 257

ภาพบรรยากาศ โครงการการจัดการความรู้สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม : กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

View more


วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 9.00น. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เดินทางไปร่วมโครงการ 1 ห้องเรียน 1 กิจกรรม (1 Class 1 Act)

 • 20 มกราคม 2563
 • 20:10:02
 • 296

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 9.00น. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เดินทางไปร่วมโครงการ 1 ห้องเรียน 1 กิจกรรม (1 Class 1 Act) ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และได้จัดบูธประชาสัมพันธ์ สาขาต่างๆของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อีกด้วย

View more


บรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์ผูสมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยนครพนม รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มสะสมงาน ในวันที่ 18 มกราคม 2563

 • 18 มกราคม 2563
 • 17:30:13
 • 1373

บรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์ผูสมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยนครพนม รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มสะสมงาน ในวันที่ 18 มกราคม 2563

View more


ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักพัฒนาพันธุ์ใหม่

 • 15 มกราคม 2563
 • 21:39:14
 • 881

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักพัฒนาพันธุ์ใหม่ วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยวิทยากร ดร.กัญณฐา พงศ์พิริยะวนิช

View more


โครงการกิจกรรม 5ส สำนักงานคณบดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1 กิจกรรมอบรมและให้ความรู้กิจกรรม 5ส ดำเนินการในวันที่ 14 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ช

 • 14 มกราคม 2563
 • 21:35:15
 • 250

โครงการกิจกรรม 5ส สำนักงานคณบดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1 กิจกรรมอบรมและให้ความรู้กิจกรรม 5ส ดำเนินการในวันที่ 14 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


ภาพกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ สำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และรายงานผลการนำไปใช้ประโยชน์จริง

 • 10 มกราคม 2563
 • 22:35:23
 • 243

ภาพกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ สำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และรายงานผลการนำไปใช้ประโยชน์จริง

View more


ภาพกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ สำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ในประเด็นที่กำหนด

 • 10 มกราคม 2563
 • 22:16:15
 • 246

ภาพกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ สำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ในประเด็นที่กำหนด

View more


ภาพโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยในหัวข้อ การผลิตผลงานวิชาการและการวิจัยเชิงคุณภาพด้านภาษาและวัฒธรรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยวิทยากร Professor.Norihiko

 • 23 ธันวาคม 2562
 • 23:15:09
 • 284

ภาพโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยในหัวข้อ การผลิตผลงานวิชาการและการวิจัยเชิงคุณภาพด้านภาษาและวัฒธรรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยวิทยากร Professor.Norihiko Hayashi ในวันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปัญญาวี อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ ท่าน ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

View more


ภาพบรรยากาศ การซ้อมรับปริญญาบัตร ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ของบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 • 07 ธันวาคม 2562
 • 22:10:14
 • 756

ภาพบรรยากาศ การซ้อมรับปริญญาบัตร ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ของบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


ชมรมนักศึกษาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ชพส) มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการ Big Cleaning Day พื้นที่สะอาด ปราศตากขยะล้นถัง บริเวณชุมชนรอบมหาวิทยาลัยนครพนม

 • 04 ธันวาคม 2562
 • 22:11:29
 • 716

ชมรมนักศึกษาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ชพส) มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการ Big Cleaning Day พื้นที่สะอาด ปราศตากขยะล้นถัง บริเวณชุมชนรอบมหาวิทยาลัยนครพนม

View more


ภาพการร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 6(1) และ 6(2) ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (หน้าห้องปัญญาวี)

 • 04 ธันวาคม 2562
 • 20:52:23
 • 357

ภาพการร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 6(1) และ 6(2) ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (หน้าห้องปัญญาวี)

View more


ภาพโครงการ การพัฒนานวัฒกรรมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (หมอยาพื้นบ้าน)

 • 27 พฤศจิกายน 2562
 • 22:18:55
 • 327

ภาพโครงการ การพัฒนานวัฒกรรมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (หมอยาพื้นบ้าน) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ภาษาและวัฒนธรรมจีน ชิงรางวัลเส้นทางสายไหมในระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออ

 • 25 พฤศจิกายน 2562
 • 16:28:32
 • 557

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีน ชิงรางวัลเส้นทางสายไหมในระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 สัมมานาวิชาการ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 我们汉语系学生和老师代表人文学院那空帕侬大学参加第四届”丝路杯”泰东北高效中国语言文化知识大赛系列活动“’一带一路‘与泰国”学术研讨会 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ด้านความรู้ทั่วไปทางภาษาและวัฒนธรรมจีน และอีกหนึ่งรางวัลคือ รางวัลอาจารย์ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม

View more


คณบดีและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม ถวายกองกฐิน ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562

 • 11 พฤศจิกายน 2562
 • 22:28:47
 • 426

คณบดีและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม ถวายกองกฐิน ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562

View more


ภาพกิจกรรม การเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : กิจกรรมฝึกอบรมการจัดทำโมไบล์แอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 • 07 พฤศจิกายน 2562
 • 17:25:25
 • 348

ภาพกิจกรรม การเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : กิจกรรมฝึกอบรมการจัดทำโมไบล์แอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

View more


การประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วันที่19 ตุลาคม 2562

 • 05 พฤศจิกายน 2562
 • 17:59:32
 • 266

ชื่อวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วันที่19 ตุลาคม 2562

View more


การประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

 • 29 ตุลาคม 2562
 • 21:37:42
 • 290

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ในวันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View moreการแสดงพิธีเหยาของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในเทศกาลงานไหลเรือไฟ วันที่ 7 ตุลาคม 2562

 • 08 ตุลาคม 2562
 • 15:33:38
 • 323

พิธีเหยา เป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาของคนไทยแถบภาคอีสาน โดยจะนิยมทำในแถบภูไทหรือผู้ไทย,ผู้ไท (จ.กาฬสินธุ์,จ.นครพนม,จ.มุกดาหาร,จ.สกลนคร)พิธีกรรมนี้เป็นการเสี่ยงทาย เมื่อมีการเจ็บป่วยในครอบครัว โดยการเจ็บป่วยนี้จะเชื่อว่าเป็นการกระทำของผี จึงต้องทำการเหยาเพื่อแก้ผี และเพื่อจะได้ทราบว่าผีต้องการอะไร หรือผู้เจ็บป่วยทำผิดผีอะไร จะได้ทำตาม เชื่อว่า หากแก้ผีแล้ว อาการเจ็บป่วยจะหายเป็นปกติ

View more


นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมนำเสนองานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • 02 ตุลาคม 2562
 • 20:59:19
 • 344

นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนองานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่2 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโลกไร้พรมแดน” วันที่30 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

View moreภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์ "ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ Click อย่างไรให้สร้างสรรค์"

 • 19 กันยายน 2562
 • 17:31:53
 • 312

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์ "ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ Click อย่างไรให้สร้างสรรค์"

View more


ภาพงานสัมมนาภาษาอังกฤษ ภายใต้หัวข้อ "แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพใอนาคต"

 • 17 กันยายน 2562
 • 22:01:41
 • 458

งามสัมมนาภาษาอังกฤษ ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพใอนาคต” ในรายวิชาสัมมนาของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ามอบรับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 • 13 กันยายน 2562
 • 15:57:54
 • 442

อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ามอบรับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในเวทีนโยบายสาณารณะ “1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์” จัดโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนการป้องกันเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมสุขภาพจิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทั้งนี้ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Gam-talk experience” เพื่อบอกเล่าประสบการณ์การขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครพนมตลอด 4 ปีที่ผ่านมา

View more


ภาพกิจกรรมการสำเสนอสินค้าโอท้อปสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ

 • 12 กันยายน 2562
 • 23:18:14
 • 416

ภาพกิจกรรมการสำเสนอสินค้าโอท้อปสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ

View more


ภาพกิจกรรมประกวดดาวเดือน ดาวเทียม นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 • 11 กันยายน 2562
 • 21:43:44
 • 445

ภาพกิจกรรมประกวดดาวเดือน ดาวเทียม นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมพนมศิลป์

View moreภาพบรรยากาศ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 22 สิงหาคม 2562

 • 22 สิงหาคม 2562
 • 22:53:50
 • 358

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 ท่าน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้ามาศึกษาดูงานและเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ณ ห้องประชุมศิลปสุภา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีท่านรองคณบดี ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ กล่าวต้อนรับ คณะผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน หลังจากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบข้อซักถามต่างๆ ระหว่างสถาบันการศึกษา และได้รับเกียรติจาก ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดี มอบของที่ระลึกแก่คณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงานก่อนถ่ายภาพร่วมกัน

View more
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ภายในคณะฯ

 • 02 สิงหาคม 2562
 • 18:42:03
 • 560

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยการนำของ ดร.กชกร เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น โดยช่วงเช้าจัดมีตักบาตรพระสงฆ์ และช่วงสายทำพิธ๊ไหว้ครู โดยมี คร.วรวุฒิ อินทนนท์ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากบุคลากรภายนอกมาร่วมพิธ๊ด้วย

View more


พีธีไหว์ครู มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562

 • 27 มิถุนายน 2562
 • 22:01:03
 • 335

พีธีไหว์ครู มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562

 • 20 มิถุนายน 2562
 • 00:22:03
 • 299

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกยรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลาการทางการศึกษา

View more


การประชุมวิพากษ์รายงานประเมิณตนเอง (SAR) ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2561

 • 18 มิถุนายน 2562
 • 23:49:04
 • 280

การประชุมวิพากษ์รายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


ร่วมรับทุนสนับสนุนการศึกษา จากมูลนิธิ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว จำนวน 30,000 บาท

 • 17 มิถุนายน 2562
 • 22:25:26
 • 307

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ มูลนิธิ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว จังหวัดนครพนม นำทีมโดย ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา ร่วมรับทุนสนับสนุนการศึกษา จากมูลนิธิ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว จำนวน 30,000 บาท

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 6-10 มิ.ย. 62 [Part3 10 มิ.ย.]

 • 10 มิถุนายน 2562
 • 23:57:43
 • 324

วันนี้เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรโดยครั้งนี้มีหลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรวิชาภาษาจีนได้รับข้อแนะนำ ข้อเสนอแนะ จากกรรมการ ที่ประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา และมหาวิทยาลัยนครพนม

View more


พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

 • 10 มิถุนายน 2562
 • 15:28:23
 • 371

กำหนดการบายศรีสู่ขวัญ วันที่ 8 มิถุนายน 2562 -. เวลา. 16.00 น - 17.00 น ลงทะเบียน - เวลา. 17.00 น. - 18.30 น พิธีบายศรีสู่ขวัญ - เวลา 18.30 น. - 20.00 น. พิธีเทียน

View more


บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชานิติศาสตร์ และ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562

 • 08 มิถุนายน 2562
 • 19:29:45
 • 355

ภาพการต้อนรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชานิติศาสตร์ และ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคเรียนเสาร์-อาทิตย์) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562

View more


บรรยายกาศเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี

 • 08 มิถุนายน 2562
 • 20:05:17
 • 340

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน เวลา 08.00-12.00 น. คณศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดสอบสัมสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงอิสระ (TCAS รอบที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2562

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 6-10 มิ.ย. 62 [Part2 7 มิ.ย.]

 • 07 มิถุนายน 2562
 • 16:48:50
 • 421

วันนี้เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรโดยครั้งนี้มีหลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยแต่ละหลักสูตรได้รับข้อแนะนำ ข้อเสนอแนะ จากกรรมการ ที่ประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา และมหาวิทยาลัยนครพนม

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

 • 06 มิถุนายน 2562
 • 17:14:53
 • 409

วันนี้เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรโดยครั้งนี้มีหลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยแต่ละหลักสูตรได้รับข้อแนะนำ ข้อเสนอแนะ จากกรรมการ ที่ประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา และมหาวิทยาลัยนครพนม

View more
มนพ. ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ฯ เดินหน้าพัฒนาชุมชนสร้างพื้นที่ต้นแบบประชาธิปไตย

 • 02 เมษายน 2562
 • 18:08:10
 • 332

วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดนครพนม จัดเวทีทำความเข้าใจให้กับประชาชนตำบลนาราชควาย ในการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบประชาธิปไตยและสำนึกพลเมือง โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน

อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ,ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดนครพนม และประชาชนในพื้นที่ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในการสร้างวิถีประชาธิปไตย เสริมสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น ให้ประชาชนในพื้นที่ทำงานภาคพลเมืองเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบให้เห็นผลการพัฒนาที่ชัดเจน จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

กิจกรรมมีการชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนตำบลนาราชควาย ในการลงพื้นที่ดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบประชาธิปไตยและสำนึกพลเมือง โดย ผศ. (พิเศษ) เมธา ชูจันทร์ ประธานกรรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดนครพนม ,เวทีถอดรูปแบบนวัตกรรมประชาธิปไตยดีเด่นจากบ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และการซักถามประเด็นสำคัญของการจัดโครงการ ฯ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีประชาชนชาวตำบลนาราชควายเข้าร่วมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


สาขารัฐประศาสนศาสตร์มีส่วนร่วมและมีกิจกรรมทางการเมืองในฐานะพลเมืองดี

 • 21 มีนาคม 2562
 • 20:05:57
 • 310

สาขารัฐประศาสนศาสตร์มีส่วนร่วมและมีกิจกรรมทางการเมืองในฐานะพลเมืองดี จัดบูธเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พร้อมจัดจำลองหน่วยเลือกตั้ง//เดินรณรงค์เผยแพร่เชิญชวนออกมาเลือกตั้งให้กับชุมชนใกล้มหาวิทยาลัย//นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 คน ร่วมเสวนาท้องถิ่นประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม ในการนี้มีรายการ NBT ทีวีสาธารณะมาเก็บภาพเพื่อนำไปเสนอข่าวด้วย

View more


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครพนม ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง แก่เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

 • 27 กุมภาพันธ์ 2562
 • 15:03:05
 • 298

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง แก่เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

View more


สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 • 18 กุมภาพันธ์ 2562
 • 09:17:28
 • 377

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ สนามกีฬาคณะครุศาสตร์

เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนแก่นักศึกษาให้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมที่สามารถเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะแก่นักศึกษาเพื่อผลักดันคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้มีความก้าวหน้าสืบไป

View more


มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562

 • 15 กุมภาพันธ์ 2562
 • 09:51:28
 • 347

มนพ. จัดงานตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562

เมื่อวานนี้ (14 ก.พ. 62) เวลา 08.30น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ตรุษจีน-เวียดนาม ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนและเวียดนามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนมมาหลายทศวรรษ โดยงานนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างสามหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนครพนม ได้แก่ สถาบันภาษา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สามหน่วยงานร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้มีการบรรยายประวัติและความความสำคัญของเทศกาลตรุษจีน การแสดงของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน การแสดงของนักศึกษาต่างชาติชาวเวียดนาม การแสดงรำของชนเผ่า/สมาคม/ตัวแทนจากโรงเรียนต่าง ๆ รวมถึงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการใช้ภาษาจีน โดยมีบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม และ สมาคม ไทย-เวียดนาม จ.นครพนม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View moreฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

 • 12 กุมภาพันธ์ 2562
 • 14:41:29
 • 327

ฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ในหัวข้อ "การเขียนบทความวิจัยเพื่อได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดดับนานาชาติ" เพื่อเป็นประโยชน์แก่การวางแผนการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรในทุกสาขาวิชาการให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นพลังในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ งานวิจัยเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากร

ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องปัญญาวี ชั้น 1 อาคาร 50 พรรษามหาวิชราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม การประชุมวิชาการเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาพัฒนาชุมชน สังคมและท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 18

 • 30 มกราคม 2562
 • 18:45:29
 • 316

เมื่อวันที่ 27-30 มกราคม 2562 อาจารย์คณิน เชื้อดวงผุย นำนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1 -3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วม “การประชุมวิชาการเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาพัฒนาชุมชน สังคมและท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 18” ภายใต้แนวคิด “พลังประชาสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ จังหวัดศรีษะเกษ ซึ่งกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การแสดงปาฐกถาพิเศษ การเสวนาห้องย่อย การแข่งขันทักษะวิชาการ การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย การประกวดทูตวัฒนธรรม และการสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย ระหว่างสถาบัน โดยนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการการเขียนแผนที่ความคิด (Mind mapping) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นอกจากนี้ อาจารย์พัชรวดี เพ็งสระเกตุ และอาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์ ได้ร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง การพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท และอาจารย์สุริยนต์ หลาบหนองแสง ได้ร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทญ้อบ้านโพน ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยกิจกรรมภายในงานมีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 36 สถาบัน จำนวนประมาณ 1,500 คน

View more


สาขานิติศาสตร์ เชิญวิทยากรมาอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์

 • 29 มกราคม 2562
 • 13:29:50
 • 261

สาขานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เชิญวิทยากรมาอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ที่ห้องศาลจำลอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

View moreเก็บตกภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ #Tcas1 #กันเกราช่อที่ #14

 • 07 มกราคม 2562
 • 11:39:05
 • 354

บรรยายกาศเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ของนักเรียนในวันนี้ เต็มไปด้วยความเรียบร้อย และความสนุกสนานมีบรรยายกาศต้อนรับจากนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งการต้อนรับนักเรียนตั้งแต่จุดขนส่งบริเวณ สถานีขนส่งจังหวัดนครพนม และบริเวณ หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนมที่เป็นสถานที่ในการเดินทางของนักเรียนในการมาสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้ รวมถึงบริเวณโดยทางเข้าที่มีนักศึกษาร่วมอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้พาบุตรหลานมาสอบสัมภาษณ์ในวันนี้

View more


สาขาภาษาจีนจัดโครงการอบรมครูท้องถิ่นสอนภาษาจีน และการแข่งขันทักษะการสอนภาษาจีน ครั้งที่2

 • 25 ธันวาคม 2561
 • 13:02:38
 • 341

22 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทยประจำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมครูท้องถิ่นสอนภาษาจีน และการแข่งขันทักษะการสอนภาษาจีน ครั้งที่2” เพื่อสร้างทักษะการสอนภาษาจีนของครูท้องถิ่น

โดย ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับ คณะจากสถาบันขงจื่อฝ่ายไทยประจำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

View more


นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม ”โครงการถนนเด็กเดิน เพลินเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์”

 • 16 ธันวาคม 2561
 • 15:15:01
 • 316

วันนี้ (14 ธ.ค.61) เวลา 18.00 น. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ กองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม นำนักศึกษาเข้าร่วม ”โครงการถนนเด็กเดิน เพลินเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” โดยมีการจัดกิจกรรมและนิทรรกาศ จากชมรม TO BE NUMBER ONE นักศึกษาจาก โครงการ Nakhonpanom Anti-gambling เด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ลาน กันเกรา หน้าตลาดอินโดจีน อ.เมือง จ.นครพนม

โดยมีนายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม กรมกิจการเด็กและเยาวชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถของเด็กและเยาวชน รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง

ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มหาวิทยาลับนครพนมร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การรณรงค์ยุติการใช้ความรุนแรง และจัดนิทรรการ การรณรงค์ ลดละเลิก การไม่เล่นการพนัน รวมถึงประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยนครพนมมีการเปิดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในด้านของการส่งเสริมทางด้านการศึกษาแก่น้องๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม และมีดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนครพนม รับมอบเกียรติบัตรในการเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดงาน "สิงห์พนมคืนถิ่น" คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า รปศ.

 • 16 ธันวาคม 2561
 • 14:38:58
 • 393

วันนี้(15 ธันวาคม 2561) เวลา 18.00 น. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงาน “สิงห์พนมคืนถิ่น” เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน ณ สนามฟุตซอล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ทำการเปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลากว่า 18 ปี จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าขึ้น เพื่อให้ศิษย์เก่าได้กลับมาพบปะสังสรรค์ และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ก่อให้เกิดประเพณีการจัดงานคืนสู่เหย้าของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในปีต่อ ๆ ไป รวมถึงสร้างโอกาสในการพัฒนาการเรียนการสอน สร้างเครือข่ายวิจัย และส่งเสริมศักยภาพการทำงานของนักศึกษาและบุคลากรในปัจจุบัน

กิจกรรมภายในงานมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ,การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้ทำประโยชน์แก่สาขาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่มีจิตอาสาทำคุณประโยชน์ให้กับสาขาวิชา ,การแสดงวงดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นอกจากกิจกรรมสังสรรค์ในยามค่ำคืน ยังมีเวทีเสวนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการแบบบูรณาการในยุคไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้(16 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนรวม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการผ่านประเด็นปัญหาของสังคมปัจจุบัน

 • 16 ธันวาคม 2561
 • 14:04:48
 • 353

วันนี้(16 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงานเสวนา “การบริหารจัดการแบบบูรณาการในยุคไทยแลนด์ 4.0” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ บนฐานองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผ่านประเด็นปัญหาของสังคมปัจจุบัน

โดยการเสวนาครั้งนี้ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ ผ่านประเด็นปัญหาของสังคมปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ,รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) และ รศ.ดร.กตัญญู แก้วหานาม อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมเสวนา มีนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ร่วมรับฟังและนำเสนอผลงานวิจัย ณ ห้องเรียนรวม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงาน “รถนิทรรศการหมอลำเคลื่อนที่”

 • 24 พฤศจิกายน 2561
 • 18:27:13
 • 358

มนพ. จัดรถนิทรรศการหมอลำเคลื่อนที่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมหมอลำพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงาน “รถนิทรรศการหมอลำเคลื่อนที่” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สันและคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่ออนุรักษ์สืบสานและให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมหมอลำ ภายในงานมีการแสดงหมอลำพื้นบ้าน โดยรินดา ประกอบบุญ อุปนายกสมาคมหมอลำอีสานและประธานชมรมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดนครพนม มาสร้างความสนุกสนานและความเพลิดเพลินให้กับนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจได้รับชม นอกจากการแสดงหมอลำพื้นบ้าน ผู้ร่วมงานยังได้รับชมรถนิทรรศการหมอลำเคลื่อนที่ จากหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน โดยภายในรถนิทรรศการที่นำมาจัดแสดง ประกอบด้วย เรื่องราว ประวัติที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมหมอลำพื้นบ้าน ตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติสังคมของศิลปวัฒนธรรมหมอลำ และร่วมกันอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของหมอลำพื้นบ้านสืบไป ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


อาจารย์สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 14th

 • 24 พฤศจิกายน 2561
 • 18:55:04
 • 457

เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 14th International Conference on Humanities and Social Sciences 2018 (IC-HUSO 2018)

At Khon Kaen University, Thailand ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย อาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์ นำเสนอบทความ เรื่อง Eco Industrial Town in Thailand และอาจารย์พัชรวดี เพ็งสระเกตุ นำเสนอบทความ เรื่อง The Impacts on the Way of Mahout Group Life in Surin Province from Problem Resolution Policy on the Domesticate Elephant Community of Thailand Government โดยมีนักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกว่า 300 คน

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม OPEN HOUSE "FLAS Land แดนมหัศจรรย์"

 • 21 พฤศจิกายน 2561
 • 15:40:01
 • 516

วันที่ 21 พฤษศจิกายน 2561 เวลา 9.30น. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรม เปิดบ้าน FLAS Land แดนมหัศจรรย์ และกิจกรรมการบริการวิชาการแบบบูรณาการ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการ กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนม

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมการติมคำถามทางวิชาการ การจัดแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษา ว้ตถุประสงค์ที่จัดงานในครั้งนี้เพื่อแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จำนวนทั้งสิ้นรวม 300 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนเทศบาล3 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม โรงเรียนรามราชพิทยาคม และโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม

View more


ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาอาเซียนสัญจร เรื่อง “อาเซียนกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นอีสาน”

 • 21 พฤศจิกายน 2561
 • 14:32:52
 • 458

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาอาเซียนสัญจร เรื่อง “อาเซียนกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นอีสาน”

จัดโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย(ASEAN ASSOCIATION-Thailand : AAT) ณ ห้องพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม การเสวนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.จิตริยา ปิ่นทอง นายกสมาคมอาเซียนประเทศไทย และ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่บุคลากร นักศึกษา รวมถึงประชาชนให้เข้าใจอาเซียน ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นอีสาน มีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรสายวิชาการที่มีประสบการณ์ในการสอนรายวิชาอาเซียนศึกษา โรงเรียนในสังกัดจังหวัดนครพนม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และแนวทางการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน

View more


คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียน ปลาปากวิทยาคม

 • 15 พฤศจิกายน 2561
 • 14:11:23
 • 347

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 13.30น. คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียน ปลาปากวิทยาคม

ในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเบื้องต้นจากอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ และมีการแนะนำสาขาในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้ง 6 สาขา โดยอาจารย์ประจำสาขา ให้นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนปลาปากวิทยาคม ได้ฟังเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงานปันคำเว่าเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 10 ประเด็น “ปันคำเว่า ปันแรงบันดาลใจ จุดไฟฝันในตัวคุณ”

 • 12 พฤศจิกายน 2561
 • 15:03:57
 • 375

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงานปันคำเว่าเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 10 ประเด็น “ปันคำเว่า ปันแรงบันดาลใจ จุดไฟฝันในตัวคุณ”

วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนรวม 1 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยวิทยากร คุณรามราฆพ แสนคำคิด Nestlé’ Area Executive เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเป้าหมายในอนาคต รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป

นอกจากนี้สำหรับผู้เข้าร่วมยังได้ฝึกปฏิบัติชงกาแฟเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์อีกด้วย

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม OPEN HOUSE แนะนำสาขาต่างๆ

 • 12 พฤศจิกายน 2561
 • 10:51:31
 • 335

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30น. คณะผู้บริหาร นำโดย อาจารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา และ อาจารย์ประจำสาขาต่างๆ ได้ให้การต้อนรับน้องๆนักเรียนจาก โรงเรียนศรีบัวบาน จังหวัดนครพนม ที่เข้ามาเยี่ยมชมและรับฟังการแนะแนวข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยมีน้องนักนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนี้กว่า 50 คน

View more


นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมจิตอาสา Big cleaning day (วันแรก)

 • 25 ตุลาคม 2561
 • 15:34:40
 • 328

นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมจิตอาสา Big cleaning day (วันแรก) ที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม และริมฝั่งโขง ซึ่งมีคณะนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาร่วมทำกิจกรรม

View more


โครงการกีฬานักศึกษา : กิจกรรมประกวดดาวเดือนดาวเทียม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2561

 • 19 ตุลาคม 2561
 • 10:15:14
 • 348

จัดขึ้นวันที่12ตุลาคม 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ฯ สโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อ คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่มีความพร้อมทางด้านรูปร่างหน้าตา สติปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ เพื่อไปประกวดต่อในระดับมหาวิทยาลัยนครพนมวันที่10 พฤศจิกายน2561 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ผลการประกวด

เดือน น้องกวาง นายวันวรุตม์ ดุษฎีเกียรติสกุล ผู้ได้รับตำแหน่งเดือน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ดาว น้องเนยนม นางสาวกมลวัลย์ กมลสุวรรณ ผู้ได้รับตำแหน่งดาว
สาขาภาษาจีน

ดาวเทียม น้องแอนนา นายชัยยา วงค์ตาแสง ผู้ได้รับตำแหน่งดาวเทียม
สาขาภาษาจีน

View more


คณะอาจารย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทีมงานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ ได้ไปจัดบูธกิจกรรม OpenHouse ที่คณะครุศาสตร์

 • 01 ตุลาคม 2561
 • 16:38:22
 • 358

วันนี้เวลา 13.00 น. คณะอาจารย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทีมงานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ ได้ไปจัดบูธกิจกรรม OpenHouse ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ในการไปจัดบูธครั้งนี้ ได้มีการแนะนำสาขาวิชาต่างๆที่คณะศิลปศาสตร์ฯได้เปิดทำการเรียน การสอน และ สอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มาชมบูธกิจกรรมของคณะ

View more


คณบดีและหัวหน้าสาขาวิชา ได้ลงพื้นที่ ร.ร.รามราชพิทยาคม

 • 28 กันยายน 2561
 • 09:23:55
 • 370

เมื่อวานนี้ 27 กันยายน 2561 เวลา 12.30 หลังจากที่ต้อนรับ ผอ.และผู้บริหาร ร.ร.ศรีบัวบานแล้ว ท่านคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชา ได้ลงพื้นที่ ร.ร.รามราชพิทยาคม ตามคำเชิญของท่าน ผอ.พรนภา เพื่อเยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและพูดคุยเกี่ยวกับการบริการวิชาการ เป็นต้น

View more


ผู้บริหารโรงเรียนศรีบัวบาน ร่วมกับ ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมนัดพิเศษ

 • 27 กันยายน 2561
 • 12:51:41
 • 346

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้บริหารโรงเรียนศรีบัวบาน ร่วมกับ ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกันหารือแนวทางการแนะแนวนักเรียนในการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา และการช่วยเหลือทางด้านวิชาการให้กับโรงเรียนศรีบัวบาน

View more


อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน

 • 24 กันยายน 2561
 • 09:19:08
 • 380

อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ของคณะอนุกรรมการทบทวนทแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ.2561-2564 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

View more


นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัยกลุ่มสังคมวิทยา มานุษยวิทยาและภูมิศาสตร์ ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับช

 • 23 กันยายน 2561
 • 13:24:10
 • 569

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 อาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัยกลุ่มสังคมวิทยา มานุษยวิทยาและภูมิศาสตร์ ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย นายพงศกร แก้ววงตา นำเสนอบทความวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการเข้ารับบริการทางเพศของเด็กชายขอบในจังหวัดขอนแก่น และนายวัชระพล สุวรรณมาลี นำเสนอบทความวิจัย เรื่อง การตัดสินใจเข้าร่วมเป็นแกนนำคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีสถาบันการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากทุกภูมิภาคเป็นเจ้าภาพร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) และมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน

View more


นักศึกษาทีม “club model” ได้รับราบวัล ชมเชย จากการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย

 • 21 กันยายน 2561
 • 15:52:21
 • 553

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม club model จากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ไปคว้ารางวัลชมเชย ประเภทนักเรียน นักศึกษา จากการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี2561

View more


นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหนึ่งในตัวแทนมหาวิทยาลัยของภาคอีสานตอนบนไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

 • 24 กันยายน 2561
 • 09:12:44
 • 465

เด็กนักศึกษาทีมมหาวิทยาลัยนครพนมจำนวน 3 คน เป็นหนึ่งในตัวแทนมหาวิทยาลัยของภาคอีสานตอนบนไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย รายการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน "พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา" ณ สถาบันพัฒนาข้ารราชการตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม กรุงเทพฯ ในวันที่ 15 กันยายน 2561

มีมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศร่วมแข่งขันจำนวน 32 ทีม ผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีมมหาวิทยาลัยนครพนมได้ที่ 6 ร่วม (ทำคะแนนได้ 9 คะแนน)
อันดับ 1 ม.รามคำแหง 12 คะแนน
อันดับ 2 ม.ราชภัฏ​สุราษฎร์ธานี​ 11 คะแนน
อันดับ 3 ม. ธรรมศาสตร์​ 10 คะแนน
ชมเชย โรงเรียน​นายร้อยตำรวจ 10 คะแนน
ชมเชย ม. ราชภัฏ​นครปฐม 10 คะแนน
ถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยในภาคอีสานทั้งหมดแล้วมหาวิทยาลัยนครพนมได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง
1. นายสุเทพ จันทโคตร ปี 4
2. นางสาวนันทิตา ชฎา ปี 4
3. นายศิริวุฒิ ทวีชีพ ปี 3
อาจารย์​ผู้ควบคุม​ทีม
อาจารย์กษมา ประเสริฐสังค์ และอาจารย์​ประ​พัฒน์พงศ์​ ปรีชา

View more


นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมงาน “เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”

 • 19 กันยายน 2561
 • 16:35:27
 • 389

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 17.30 น. นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมงาน “เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” และร่วมขบวนนางรำ จำนวน 10,232 คน จากทุกอำเภอในจังหวัดนครพนม ในพิธีรำถวายบูชาเพื่อเฉลิมฉลองเมืองนครพนม ณ ลาน Land Mark พญาศรีสัตตนาคราช อำเภอ เมือง จังหวัดนครพนม

View more


นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม SOCIAL ENTERPRISE FOR YOUNG SMART NPU ปีที่ 1

 • 19 กันยายน 2561
 • 16:59:17
 • 360

มื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องนาคราช ชั้น 1 อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ อุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการ Social Enterprise For Young Smart NPU ปีที่ 1 โดย ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้กล่าวถึงเป้าหมายของกิจกรรม Social Enterprise For Young Smart NPU ปีที่ 1 เพื่อสร้างนักศึกษารุ่นใหม่ที่ร่วมใส่ใจสังคม และผนึกกำลังสร้างสรรค์แผนธุรกิจด้านกิจการเพื่อสังคม ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดในจังหวัดนครพนม จากนั้นรับฟังบรรยายพิเศษ "รู้ลึกเข้าใจผู้สูงอายุ ชี้ช่องทางโอกาสทางธุรกิจผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม" โดย ผศ.ดร. รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นการ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผู้สูงอายุในปัจจุบัน ต่อการคิดและพัฒนาแผนธุรกิจ จากนั้นนักศึกษาร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ "แนวทางธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise (SE) " และกิจกรรมละลายพฤติกรรม โดย ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคม จากนั้นนักศึกษาแบบกลุ่มทำกิจกรรม Workshop คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยการนำของ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ภายใต้การกำกับดูแลของ อาจารย์อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอ ไอเดียแบบแผนธุรกิจเพื่อสังคมของน้อง ๆ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม ต่อคณะกรรมการจากมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) มูลนิธิศรีโคตรบูรณ์ และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน และรับฟังคำเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากคณะกรรมการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การต่อยอดแนวคิดให้สามารถเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมผู้สูงอายุ และจังหวัดนครพนม ในอนาคต

View more


คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา ออกทำกิจกรรม ทำความสะอาดริมโขง

 • 19 กันยายน 2561
 • 11:41:35
 • 288

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 15.00น. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา ออกทำกิจกรรม ทำความสะอาด ณ บริเวรริมโขง ตั้งแต่ลานพญาศรีสัตนาคราช - หน้าวัดโอกาศ(ศรีบัวบาน) เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่จัดงานเฉลิมฉลอง 232ปี จังหวัดนครพนม ในวันที่ 11 - 17 กันยายน ที่ผ่านมา ทำให้ทางคณะผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เล็งเห็นว่า เมื่อจัดงานเสร็จจะมีเศษขยะจำนวนมาก จึงนำคณาจารย์และนักศึกษา ออกพื้นที่ทำกิจกรรมดังกล่าว

View more


ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์พร้อมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี กับ นักศึกษาขึ้นรับเกียรติบัตรกลุ่มเด็กดีเด่นจังหวัดนครพนม

 • 18 กันยายน 2561
 • 13:17:18
 • 468

นักศึกษากลุ่ม U can anti-gambling ขึ้นรับเกียรติบัตรกลุ่มเด็กดีเด่นจังหวัดนครพนม เนื่องใน "งานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครพนม" ประจำปี 2561 "ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ ภูมิใจแผ่นดินเกิด"ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โดยมีอาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ทั้งนี้ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์พร้อมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีในงานนี้

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

 • 14 กันยายน 2561
 • 09:30:40
 • 631

วันที่ 6 กันยายน 2561 สโมสรนักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ โดยมีดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์มาเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย แสดงออกถึงความเคารพของศิษย์ที่มีต่อครูซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่างๆ และเป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของไทยในการทำพานไหว้ครู

View more


การประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในหัวข้อ บทบาทของมหาวิทยาลัยนครพนมในการพัฒนาประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 • 04 กันยายน 2561
 • 09:51:27
 • 327

เมื่อวานนี้ ( 3 ก.ย. 61 ) เวลา 13.30 น. ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาวิชาการระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในหัวข้อ บทบาทของมหาวิทยาลัยนครพนมในการพัฒนาประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกว่า 200 คน โดยการจัดเสวนาวิชาการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อศึกษา ความเข้าใจในสภาพเศรษฐกิจ สังคม ในมิติต่าง ๆ ของประเทศเวียดนามรวมถึงทิศทางในอนาคตของการศึกษาและโอกาสทางการค้าและการลงทุนในประเทศเวียดนาม ณ ห้องพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรบรรยาย และวิทยากรปฏิบัติการ (Workshop)

 • 20 สิงหาคม 2561
 • 14:02:54
 • 531

20 - 21 สิงหาคม 2561 อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรบรรยาย และวิทยากรปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ร่วมกับทีมวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ.ร. และวิทยากรจากสำนักงานจังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคเอกชนในจังหวัดนครพนม รวมจำนวน 260 คน ณ ห้องประชุมฟอร์จูนแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

View more


สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำเสนอโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ปี 2561

 • 20 สิงหาคม 2561
 • 14:04:51
 • 307

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำเสนอโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ปี 2561 ชื่อผลงาน : CLUB Model ต่อคณะกรรมการจากรัฐสภา ความโดดเด่นของโครงการคือกระบวนการสร้างความร่วมมือจากชุมชน ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยนครพนม และภาคเอกชนในการการเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา ตัดสินใจร่วมกันว่าปัญหาของชุมชนที่สำคัญคืออะไร แล้วจะทำอย่างไรต่อไป การมีส่วนร่วมในการเสียสละพัฒนา ดำเนินการสิ่งที่ตัดสินใจนั่นคือการแก้ไขปัญหาขยะร่วมกัน ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ร่วมกัน และร่วมในการติดตามประเมินผลด้วยกัน ทำให้เกิดความร่วมมือเป็นเครือข่าย ก่อให้เกิดการเป็นประชาคมเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาร่วมพัฒนา ร่วมแก้ปัญหาในหมู่บ้าน

View more


ทีมนิติศาสตร์​ ม.นครพนม​ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ​ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา

 • 17 สิงหาคม 2561
 • 16:06:34
 • 393

ทีมนิติศาสตร์​ ม.นครพนม​ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ​ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 จังหวัดขอนแก่น รับเงินรางวัล 10,000 บาท และที่สำคัญได้สิทธิ์ เป็น 1 ใน 2 ทีม ตัวแทนภาคอีสานตอนบน ไปแข่งขันระดับประเทศ ณ กรุงเทพฯ​ ในวันที่ 15 กันยายน 2561 โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค (ภาค 4) วันศุกร์ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมองค์หารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผลการแข่งขัน ทีมนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้อันดับที่ 2 ครับ ได้เป็น 1 ใน 2 ทีม ตัวแทน ภาคอีสาน ตอนบน ไปแข่งระดับประเทศในรอบต่อไป

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมภาษาพาสนุก และกิจกรรมรำวงสามัคคีผู้สูงอายุ

 • 09 สิงหาคม 2561
 • 11:59:36
 • 421

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมภาษาพาสนุก และกิจกรรมรำวงสามัคคีผู้สูงอายุเพื่อนำรายได้เป็นเงินตั้งต้นสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อก้าวข้ามการสงเคราะห์ในรูปแบบเดิมที่มุ่งเน้นเพียงแค่การจ่ายเงิน แต่จะค้นหาสินทรัพย์ที่เกิดจากทุนทางสังคมเป็นหลัก เพื่อพัฒนาสวัสดิการที่เน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีในการดำเนินชีวิตและการดูแลสุขภาพอนามัย ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตด้วยสวัสดิการที่หลากหลายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนตำบลนาราชควายสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

View more


สาขาวิชานิติศาสตร์จักกิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ศึกษาดูงานศาลในวันรพี

 • 09 สิงหาคม 2561
 • 11:58:35
 • 399

สาขาวิชานิติศาสตร์จักกิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ศึกษาดูงานศาลในวันรพี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ศาลจังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ บิดาแห่งกฎหมายไทย และเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงการมีคุณลักษณะของการเป็นนักกฎหมายที่ดี อีกทั้งเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพิจารณาคดี สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนรู้ในรายวิชาศาลจำลองและการจัดทำเอกสาร

View more


ทีมคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านนาราชควาย

 • 26 กรกฎาคม 2561
 • 15:27:31
 • 608

วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00น. ทีมคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านนาราชควายเพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชนในการดำเนินโครงการ "การจัดตั้งสวัสดิการชุมชนผู้สูงอายุตำบลนาราชควาย บนพื้นฐานการให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี" และ ทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุและผู้ร่วมกิจกรรม

View more


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

 • 25 กรกฎาคม 2561
 • 14:43:13
 • 385

ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ในคณะฯ จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

View more


ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโคงการประชุม เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (2560-2564)

 • 20 กรกฎาคม 2561
 • 09:46:27
 • 355

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00น. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิดโคงการประชุม เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (2560-2564) ณ ห้องประชุมปัญญาวี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (2560-2564) และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการพัฒนาและหาแนวทางในการหารายได้จากโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการซึ่งสอดคล้องกับการประชุมประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ อีกด้วย

View more


ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการวันต่อต้านการค้ามนุษย์

 • 18 กรกฎาคม 2561
 • 13:20:41
 • 347

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้จัดโครงการวันต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาการค้ามนุษย์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกเคารพ ในสิทธิของตนเอง และผู้อื่น และร่วมเดินขบวนรณรงค์ไม่ให้ผู้อื่นกระทำความผิดต่อการค้ามนุษย์ ในบริเวณถนนคนเดิน จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

View more


ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโคงการการประชุม เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี

 • 18 กรกฎาคม 2561
 • 13:49:19
 • 463

มื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00น. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิดโคงการการประชุม เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2560-2564) ณ ห้องประชุมปัญญาวี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยโครงการนี้ได้มีการดำเนินงานตามแผนโครงการ และกำหนดแผนการดำเนินงานที่เป็นไปตามทิศทางนโยบายของการพัฒนาการศึกษาระดับชาติ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป ตลอดจนการดำเนินง่านที่สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ พันทกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้กำหนดทิศทางและเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของคณะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดโคงการการประชุม เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2560-2564) ขึ้น

View more
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศศิธร พันธ์สวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • 17 พฤษภาคม 2561
 • 11:30:19
 • 455

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศศิธร พันธ์สวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

View more


สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดกิจกรรม English Day

 • 17 พฤษภาคม 2561
 • 11:05:15
 • 412

สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดกิจกรรม English Day ตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษชิงรางวัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1-2 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้กระตุ้นการเรียนรู้ฝึกฝน ทักษะภาษาอังกฤษ อย่างต่อเนื้องก่อนปิดภาคเรียน

View more
โครงการสังคีตริมโขง

 • 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • 09:46:13
 • 415

View more

โครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560

 • 26 ธันวาคม 2560
 • 13:10:29
 • 316

โครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560

View more