ห้องภาพกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัยกลุ่มสังคมวิทยา มานุษยวิทยาและภูมิศาสตร์ ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับช

  • 23 กันยายน 2561
  • 13:24:10
  • 1168

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 อาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัยกลุ่มสังคมวิทยา มานุษยวิทยาและภูมิศาสตร์ ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย นายพงศกร แก้ววงตา นำเสนอบทความวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการเข้ารับบริการทางเพศของเด็กชายขอบในจังหวัดขอนแก่น และนายวัชระพล สุวรรณมาลี นำเสนอบทความวิจัย เรื่อง การตัดสินใจเข้าร่วมเป็นแกนนำคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีสถาบันการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากทุกภูมิภาคเป็นเจ้าภาพร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) และมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน