งานทะเบียนและประมวลผล


animate
ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษาanimate
นางสาวกิตติยา กลิ่งไม้กลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
animate
นางสาวขนิษฐา หอมอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เอกสาร Download งานทะเบียนและประมวลผล

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับปรับปรุง) รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) รุ่น 2558 รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 2560 รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------