งานทะเบียนและประมวลผล


animate
ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษาanimate
นางสาวกิตติยา กิ่งไม้กลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เอกสาร Download งานทะเบียนและประมวลผล

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 25654 รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
------------------------------------------------
ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
------------------------------------------------
ปีการศึกษา 2563
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง) รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ นอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ นอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง) รายละเอียด
------------------------------------------------
ปีการศึกษา 2562
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที 2) รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง) รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา รุ่น 2562 (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
------------------------------------------------
ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับปรับปรุง) รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) รุ่น 2558 รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 2560 รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
------------------------------------------------