งานทะเบียนและประมวลผล


animate
ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษาanimate
นางสาวกิตติยา กิ่งไม้กลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เอกสาร Download งานทะเบียนและประมวลผล

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
------------------------------------------------
ปีการศึกษา 2563
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง) รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ นอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ นอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง) รายละเอียด
------------------------------------------------
ปีการศึกษา 2562
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที 2) รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง) รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา รุ่น 2562 (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
------------------------------------------------
ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับปรับปรุง) รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) รุ่น 2558 รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 2560 รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
------------------------------------------------