animate
อาจารย์ ดร.วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ – สกุล : อาจารย์ ดร.วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
อีเมล์ : wisitte@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0817169024
Facebook :
Instagram :

การศึกษา

ระดับปริญญาเอก
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา
ระดับปริญญาโท
: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
ระดับปริญญาตรี
: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา แขนงประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี

ผลงานวิชาการ

- แนวคิดเรื่องมนุษย์ในวรรณกรรมเรื่องปฐมกัปปู่สังไขยะพื้นโลกชาดก
- การตีความเชิงสัญลักษณ์เรื่องเสาค้ำฟ้าของพระธาตุพนม
- ภาพลักษณ์ความงามของผู้หญิงลาวในวรรณคดีลาว
- การศึกษาแนวคิดเชิงคุณธรรม จริยธรรมจากบุคคลสำคัญ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนของนักศึกษาวิชาคุณธรรม จริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- การศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ของชุมชนทาคอลิกบ้านเชียงยืน ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ผลงานตีพิมพ์

- วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน (2560). “การตีความเชิงสัญลักษณ์เรื่องเสาค้ำฟ้าของพระธาตุพนม” วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม). หน้า 103-144.

- วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน (2561). “ภาพลักษณ์ความงามของผู้หญิงลาวในวรรณคดีลาว”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน). หน้า 202-223

- วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน (2560). “แนวคิดเรื่องมนุษย์ในวรรณกรรมเรื่องปฐมกัปปู่สังไขยะพื้นโลกชาดก”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน). หน้า 231-254.

- วิสิฏฐ์ คิดคำส่วนและทิฆัมพร สิงโตมาศ. (2561). “การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากความทรงจำของชุมชนบ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (ระหว่าง พ.ศ. 2369-2551)” ใน ภูพานสาสน์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน). หน้า 171-195.

ความเชียวชาญ

ประวัติศาสตร์ศิลปะ, อักษรไทโบราณ