สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
animate
นางสภาพร คงเกษม
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีงานทะเบียนและประมวลผล


animate
นางสาวกิตติยา กิ่งไม้กลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
animate
นางสาวขนิษฐา หอมอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน


animate
นางกัญจนพร ยืนนาน
เจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานการเงินและบัญชี


animate
นางสาวณัฐฐาพัชร์ อนันต์ธนวาณิช
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
animate
นางสาวธิติมา สีสุทร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานบัญชี)


งานประกันคุณภาพการศึกษา

และงานจัดการความรู้ (KM)


animate
นางสาวมีนา บุญระมี
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
animate
นางสาวชนกนันท์ บุโพธิ์
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานพัสดุ


animate
นางสาวจิตราพร สมพล
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์


animate
นายชรินทร์ เดชะคำภู
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์

งานกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


animate
นางสาวนันทภัค ต้นโพธิ์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน หัวหน้างานกิจการนักศึกษา