สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
animate
นางสภาพร คงเกษม
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีงานทะเบียนและประมวลผล


animate
นางสาวกิตติยา กิ่งไม้กลาง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล
animate
นางสาววชิรญาณ์ มีบุญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
animate
นางสาวชลธิชา กวนศักดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


งานวิเคราะห์นโยบายและแผน


animate
นายฤทธิพร สุทธิไชยา
เจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานการเงินและบัญชี


animate
นางสาวธิติมา สีสุทร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานบัญชี)
animate
นางสาวนันทวัน นรสาร
นักวิชาการเงินและบัญชี
animate
นางสาวพัชรี พ่อบุตรดี
นักวิชาการเงินและบัญชี

งานการบุคลากร

และยานพาหนะ


animate
นายปิยะรัตน์ บุตรศรี
หัวหน้างานบุคลากร และยานพาหนะ


animate
นายสุดใจ สุทธิไชยา
พนักงานขับรถ
animate
นายสนอง ยังเจริญ
พนักงานขับรถ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

และงานจัดการความรู้ (KM)


animate
นางสาวมีนา บุญระมี
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
animate
นายณธีพัฒน์ ปาละเสริฐธัญกุล
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานพัสดุ


animate
นางสาวจิตราพร สมพล
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์


animate
นายชรินทร์ เดชะคำภู
หัวหน้าที่งานอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์animate
นายสุนทร ชีวะประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
animate
นายจีระพล บุตรศรี
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
animate
นางทาริกา พลชัยยา
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่animate
นายสุเมธ มาดา
เจ้าหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย
animate
นายมนตรี ชามาตร
เจ้าหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย

งานกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


animate
ว่าที่ร้อยตรีทีวศิลป์ วงค์ปทุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
animate
นางสาวนันทภัค ต้นโพธิ์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
animate
นายยุทธวชิรภารัชต์ หัตทยารักษ์
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา