animate
อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
หัวหน้าสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวanimate
อาจารย์ ดร.วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน
อาจารย์ประจำสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
animate
อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา
อาจารย์ประจำสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวanimate
อาจารย์ สิริยาพร สาลีพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว