animate
อาจารย์ สิริยาพร สาลีพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ – สกุล : อาจารย์ สิริยาพร สาลีพันธ์ (Ms. Siriyaporn Saleepun)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
อีเมล์ : ssgobgab@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
Facebook :
Instagram :

การศึกษา

ระดับปริญญาเอก
: กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ (ปร.ด) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาโท
: สาขาวัฒนธรรมศึกษา แขนงพิพิธภัณฑ์ศึกษา (ศศ.ม) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาตรี
: สาขานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศป.บ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงานวิชาการ

- Pu Thala : Beliefs and Social Construction – The Sacred Land of Phuthai people in Renunakhon. GMSARN Int. Conf. on Green Growth in GMS : Energy, Environment and Social Issues, 18-20 Dec. 2013

- วิจัยโครงการประวัติศาสตร์ชุมชนเมืองนครพนม : คำบอกเล่าจากจากคน ท้องถิ่น (2554)

- วิจัยโครงการวิถีความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาของกลุ่มชนเผ่าวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง จังหวัดนครพนม.(2555)

- วิจัยโครงการการศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนอย่างยั่งยืน ในการเป็นแหล่งวัตถุดิบเพื่อผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน กรณีศึกษาบ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม.(2557)

- วิจัยโครงการมรดกภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมการทอผ้ามัดหมี่บนความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนคร.(2558)

< - การรับรู้และการนำเสนอภาพตัวแทนของชนบทผ่านการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์.การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 14.(2559)

- แนวทางการฟื้นฟูและบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร.การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1. (2561)

ความเชียวชาญ

มานุษยวิทยาวัฒนธรรม การจัดการทางวัฒนธรรม (ศิลปะการแสดง นาฏยศิลป์ โรงละคร หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วัฒนธรรม เป็นต้น) การพัฒนาบุคลิกภาพ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่มน้ำโขง ด้านวิสาหกิจชุมชน (ส่งเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน) เป็นต้น