animate
นางสาวประภาพร สุริยสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเอกสาร

- 1.3-1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา รายละเอียด
- 1.3-1.2 รายงานผลการพิจารณานวัตกรรมของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย รายละเอียด
- 1.5-1.1 สรุปแบบประเมินนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน รายละเอียด
- 3.1-1.1 รายงานการชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 2 21 สิงหาคม รายละเอียด
- 5.2.6-1.1 รายงานการชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 14 สิงหาคม รายละเอียด
- 5.2.6-2.1 รายงานการชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 2 21 สิงหาคม รายละเอียด
- 5.2.6-2.2 แผนบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
- 5.2.6-2.3 รายงานประชุมคณะ ครั้งที่ 9-2562 25 ก.ย 62 รายละเอียด
- 5.2.6-3.1 รายงานผลการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2562 รายละเอียด
- 5.2.6-3.2 รายงานประชุมคณะ ครั้งที่ 4-2563 29 พ.ค 63 รายละเอียด
- 5.2.6-4.1 บันทึกความร่วมมือ รายละเอียด
- 5.2.6-5.1 สรุปเล่มโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน รายละเอียด
- 5.2.8-3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 รายละเอียด
- 5.2.8-3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 รายละเอียด
- 5.2.8-3.4 รายงานประชุมบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 11 มีนาคม 2563 รายละเอียด
- 5.2.8-6.5 รายงานสรุปการจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิต ปี 2562 รายละเอียด