animate
อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ – สกุล : อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
อีเมล์ : narongsumalee123@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 042587100
Facebook :
Instagram :

การศึกษา

ระดับปริญญาเอก
:
ระดับปริญญาโท
: มานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มน.ม) สาขามานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงานวิชาการ

หนังสือ
- หนังสือ “สามสมัยในสี่ทศวรรษ: ความทรงจำและประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” (ผู้เขียน) ิมพ์ที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2552)
- หนังสือ “สารานุกรมประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมวดอาคารสถานที่” (ผู้เขียน) พิมพ์ที่สารคามการ (2554)
- หนังสือ “44 ปี มมส.” ที่ระลึกวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ครบรอบ 44 ปี วันที่ 9 ธันวาคม 2554 (ร่วมเขียน) พิมพ์ที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- หนังสือ “สารานุกรมประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมวดเหตุการณ์และกิจกรรมสำคัญ” (ผู้เขียน) พิมพ์ที่สารคามการพิมพ์ (2554)

งานวิจัย
- งานวิจัย “การเปลี่ยนแปลงการใช้พันธุ์ไม้ของชุมชนลุ่มน้ำชี” (ร่วมวิจัย) งบประมาณสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ (2542)
- งานวิจัย “ประวัติศาสตร์เทศบาลเมืองมหาสารคาม” (ร่วมวิจัย) เอกสารประกอบการจัดทำนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม งบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม (2547)
- งานวิจัย “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: พื้นที่วัฒนธรรมตำบลท่าขอนยาง-ขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” (ร่วมวิจัย) งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2548)
- งานวิจัย “ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำชีตอนกลาง: เศรษฐกิจภาคข้าว การค้าข้าวทางเรือและสังคมชาวนาในกระแสการเปลี่ยนแปลง” (หัวหน้าโครงการ) งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2549)
- งานวิจัย “กระบวนการสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนเพื่อการจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดพุทธมงคล อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” (ร่วมวิจัย) งบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2550)
- งานวิจัย “ศึกษาประวัติศาสตร์ ตำนาน ความเชื่อต่อองค์พระธาตุสีแก้วเพื่อสร้างการเรียนรู้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนบ้านสีแก้วอย่างมีส่วนร่วม” (ร่วมวิจัย) งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2551)
- งานวิจัย “บทบาทของพิพิธภัณฑ์ในบริบทของสังคมพหุลักษณ์และการเมืองทางวัฒนธรรม” (หัวหน้าโครงการ) งบประมาณสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2552)
- โครงการวิจัย “ศึกษาข้อมูลและการออกแบบพิพิธภัณฑ์วัดโพธิ์ชัยนิมิต อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม” (ร่วมวิจัย) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2553)
- โครงการวิจัย “ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่ 2 (ร้อยเอ็ด สกลนคร ขอนแก่น หนองบัวลำภู เลย และนครราชสีมา)” (ร่วมวิจัย) งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2553)
- งานวิจัย “บทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในบริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (ร่วมวิจัย) งบประมาณสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2554)
- งานวิจัย “การศึกษาและพัฒนาแนวทางและแผนยุทธศาสตร์อย่างมีส่วนร่วมเพื่อก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” (หัวหน้าโครงการ) งบประมาณสนับสนุนโดยเครือข่ายบริหารการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (2554)
- งานวิจัย “การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง จังหวัดมหาสารคาม” (หัวหน้าโครงการ) งบประมาณสนับสนุนโดยโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมจากผลการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจากเครือข่ายบริหารงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและเครือข่ายวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (2555)
- งานวิจัย “การจัดการวัฒนธรรมด้านการวิจัยวัตถุและจัดทำทะเบียนวัตถุอย่างมีส่วนร่วมเพื่อก่อตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านท่าขอนยาง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม” (หัวหน้าโครงการ) โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2556)
- งานวิจัย “ศึกษาเพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (หัวหน้าโครงการ)งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2557)
- งานวิจัย “บุญราศีมรณสักขีแห่งสองคอน : ประวัติศาสตร์ของการสร้างตัวตนผ่านการสร้างสำนึกของพื้นที่” (หัวหน้าโครงการ) งบประมาณสนับสนุนการวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (2559)
- งานวิจัย “การศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการเป็นข้าโอกาสพระธาตุพนมอย่างมีส่วนร่วมเพื่อออกแบบแนวทางการบูชาและนมัสการพระธาตุพนมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนครพนม” (ร่วมวิจัย) งบประมาณ กองพัฒนานักศึกษา แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนครพนม (2559)
- งานวิจัย “การออกแบบกระบวนการเรียนรู้อัตลักษณ์ชุมชนและการวัดผลอย่างมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม” (ร่วมวิจัย) งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2559)
- งานวิจัย “การศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้บ้านกุดฉิมอย่างมีส่วนร่วม” (หัวหน้าโครงการ) โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการทำนุศิลปวัฒนธรรม (สำหรับปริญญาตรี) งบรายได้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (2560)
- งานวิจัย “หลักบ้านหลักเมืองไทย-ลาวลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษาพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมร่วมภูมิภาคของนครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย” (ร่วมวิจัย) งบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรม (2560)
- งานวิจัย “การศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ตระกูลภาษาไทในเวียดนามเพื่อออกแบบแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเส้นทางสาย R 12 อย่างบูรณาการ” (ร่วมวิจัย) งบประมาณศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม (2561)
- งานวิจัย “จัดทำข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : กลุ่มชาติพันธุ์ญ้อ และกลุ่มชาติพันธุ์แสก”(นักวิจัย) งบประมาณศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (2561)
- งานวิจัย “การศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนเพื่อจัดทำเนื้อหานิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิมอย่างมีส่วนร่วม” (หัวหน้าโครงการ) โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการทำนุศิลปวัฒนธรรม (สำหรับปริญญาตรี) งบรายได้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (2561)
- โครงการวิจัย “ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองนครพนมเพื่อพิพิธภัณฑ์มีชีวิต”(หัวหน้าโครงการ) งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2562)

บทความ
- บทความ “การเมืองทางวัฒนธรรมในบริบทของสังคมพหุลักษณ์: แนวคิดและทฤษฎี” เผยแพร่ใน เวบไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน www.midnightuniv.org (2552)
- บทความ “บทความ “พิพิธภัณฑ์ในฐานะเครื่องมือของการเมืองทางวัฒนธรรม” เผยแพร่ใน เวบไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน www.midnightuniv.org (2552)
- บทความ “ประวัติศาสตร์การรับรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสังคมอีสาน”ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง “ศาสนา ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 19 สิงหาคม 2554 และตีพิมพ์ในวารสาร “ศิลปศาสตร์ฉบับพิเศษ” จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2554)
- บทความ “ความท้าทายของคนทำงานวัฒนธรรม: ข้อสังเกตเชิงแนวคิดในการดำเนินงานด้านเอกสารโบราณและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น” เอกสารประกอบ “การสัมมนาระดับภูมิภาคเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเภทเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 27-29 สิงหาคม 2554 และตีพิมพ์ในหนังสือ “อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณาการ” จัดพิมพ์โดยโครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์ที่โรงพิมพ์อภิชาติการพิมพ์ (2555)
- บทความ “บทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในบริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ตีพิมพ์ในวารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2555 จัดพิมพ์โดยคณะวัฒนธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- บทความ “การศึกษา “ผีปู่ตา” กับโครงสร้างสังคม: ว่าด้วยปัญหาโครงสร้างและการกระทำของมนุษย์” ตีพิมพ์ในวารสาร “วัฒนธรรมศึกษา” ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2555 จัดพิมพ์โดยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- บทความ “พิพิธภัณฑ์กับชุมชน : มุมมองเกี่ยวกับการทำงานของพิพิธภัณฑ์” เอกสารประกอบการประชุมการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นลุ่มน้ำชี วันที่ 3-4 มีนาคม 2555 จัดพิมพ์โดยพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- บทความ “การจัดการวัฒนธรรมด้านการวิจัยวัตถุและจัดทำทะเบียนวัตถุอย่างมีส่วนร่วมเพื่อก่อตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านท่าขอนยาง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม” ประกอบการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 9 : การวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน 2 เวทีนำเสนอผลการดำเนินงาน “โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนและโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม” จัดพิมพ์โดย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น (2556)
- บทความ “เจ้าแม่สองนาง: การสร้างความหมายของความเชื่อและบทบาทในการเสริมพลังท้องถิ่น” ใน “วารสารแพรวา” มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
- บทความเรื่อง “แนะนำหนังสือ การพัฒนาที่ไร้ดุลยภาพในประเทศไทย Uneven Development in Thailand” ใน “วารสารแพรวา” มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557
- บทความเรื่อง “ข้อสังเกตเชิงแนวคิดว่าด้วยพลวัตความเป็นท้องถิ่นอีสานในบริบทของสังคมสมัยใหม่: มองผ่านปฏิบัติการทางสังคมและโครงสร้างสังคมของความเชื่อผีปู่ตาและผีคุ้มครอง” ใน “วารสารแพรวา” มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ ปีที่ 2 ฉบับ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558
- บทความ “ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนลุ่มน้ำชีตอนกลาง: เศรษฐกิจภาคข้าว การค้าข้าวทางเรือและสังคมชาวนาในกระแสการเปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2443–2504” ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 1-2 กันยายน 2548 ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
- บทความ “แปลงผีเป็นทุน: ความเป็นท้องถิ่นและพลังท้องถิ่นของเครือข่ายผีในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม” ในการประชุมสัมมนาเครือข่ายนิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2549 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บทความ “ระเบียบสังคม ทุนวัฒนธรรมและพลวัตความเป็นท้องถิ่นในสถาบันผีคุ้มครอง:มองผ่านแนวคิดโครงสร้างและการกระทำทางสังคม” ในงานสัมมนา “สัปดาห์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และองค์กรภาคีร่วมจัด วันที่ 4 – 7 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
- บทความ “การพัฒนาแนวทางและแผนยุทธศาสตร์อย่างมีส่วนร่วมเพื่อก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น บ้านท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ” ประจาปี 2556 หัวข้อ “เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กับการสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และพิมพ์ใน วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตเครือข่ายบริหารการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ฉบับปีที่ 1 เล่มที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556
- บทความ “การรับรู้และการประกอบสร้างภาพตัวแทนของชนบทผ่านการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น” ในงานการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่ 1 เรื่อง พิ(ศ)พิธภัณฑ์ Museum Refocused วันที่ 2 - 4 กันยายน 2558 จัดโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือมิวเซียมสยาม (Museum Siam) ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
- บทความ “การค้าข้าวทางเรือและสังคมชาวนาลุ่มน้ำชีตอนกลางในช่วง พ.ศ. 2443-2504” ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปเทศประจำปี 2559 ในวันที่ 18-20 ธันวาคม 2559 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
- บทความ “บุญราศีมรณสักขีแห่งสองคอน : การสร้างความทรงจำร่วมและตัวตนทางศาสนาของคริสต์ท้องถิ่น” ในงานการประชุมวิชาการด้านวิชาปรัชญาและศาสนา “ศาสนากับรัฐ: Fundamentalism, Secularism และ Post-Secularism” ในวันที่ 27 เมษายน 2560 จัดโดยภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง ว. 115 อาคารวชิรมงกฏ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- บทความ “บททดลองว่าด้วยการจัดการกระบวนการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ให้มีชีวิต” ในงานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Forum 2017 “แกะปมปัญหางานการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไทย” ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2560 จัดโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร
- บทความ “ข้อสังเกตว่าด้วยประวัติศาสตร์สังคมของหลักบ้านหลักเมืองในชุมชนลุ่มน้ำโขง” ในงานการนำเสนอผลงานวิชาการ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 จัดโดย ศูนย์ศึกษาอนุภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครพนม

ผลงานตีพิมพ์ความเชียวชาญ

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น, พิพิธภัณฑ์, แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา