animate
อาจารย์เจษฎา ไชยตา

หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
animate
อาจารย์สุรศักดิ์ แสนพรหม
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
animate
อาจารย์เอื้อ มูลสิงห์
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
animate
อาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
animate
อาจารย์ชไมพร ไทยดำรงเดช
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
animate
อาจารย์กษมา ประเสริฐสังข์
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
animate
อาจารย์ณัฐภณ อัญชัน
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์