animate
ผศ.ดร.กชกร เดชะคำภู
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ – สกุล : ผศ.ดร. กชกร เดชะคำภู
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผศ.ดร.
สังกัด : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
อีเมล์ : monydecha@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0878586318
Facebook : กชกร เดชะคำภู
Instagram :

การศึกษา

ระดับปริญญาเอก
: รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี
: บริหารธุรกิจบัณฑิต

ผลงานวิจัย

- งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการให้บริการที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์

- งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่รอยต่อตะเข็บชายแดน: หาดแห่ เกาะหนึ่งเดียวของไทยในแม่น้ำโขง

- งานวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารจัดเก็บค่าน้ำชลประทานในอัตราที่เหมาะสมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ

- งานวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยชุมชนที่เหมาะสม กับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่: กรณีศึกษาตำบลยอดชาด จังหวัดนครพนม

- งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตประชาชนสองฝั่งโขง มองผ่านมิติการค้าชายแดน ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม และนโยบายภาครัฐ

- งานวิจัยเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560

- การจัดการภาครัฐแนวใหม่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงผู้สูงอายุในครอบครัวข้ามรุ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม

- การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำสำหรับการเกษตรในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ

- รูปแบบการสร้างความตระหนักการวางแผนการเงิน การออม และการพัฒนาสัมมาชีพสำหรับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครพนม

ผลงานตีพิมพ์

- กชกร เดชะคำภู และ ทิพาภรณ์ หอมดี. (2560). กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพื้นที่สาธารณะ “หาดแห่” เกาะกลางแม่น้ำโขง. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 9(5), 347-360.

- กชกร เดชะคำภู และ คงฤทธิ์ กุลวงษ์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตประชาชนสองฝั่งโขง มองผ่านมิติการค้าชายแดนความกลมกลืนทางวัฒนธรรม และนโยบายภาครัฐ. 11(13),91-104.


- ทิพาภรณ์ หอมดี และ กชกร เดชะคำภู. (2559). การประเมินมูลค่าน้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,11(2). 39-47.

- จารุกัญญา อุดานนท์ กชกร เดชะคำภู ทิพาภรณ์ หอมดี และรุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ. (2560) .การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดย ชุมชนที่เหมาะสม กับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่: กรณีศึกษาตำบลยอดชาด จังหวัดนครพนม, วารสารการบริหารปกครอง 6(2). 359-376.

- ทิพาภรณ์ หอมดี กชกร เดชะคำภู (2561) การประเมินความเต็มใจที่จะจ่ายของเกษตรกรเพื่อบริหารจัดการชลประทาน, วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ มอ.บ., 11(1).61-68.

ความเชียวชาญ

การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม