animate
อาจารย์ ดร.เขมิกา ทองเรือง

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ – สกุล : อาจารย์ดร.เขมิกา ทองเรือง
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
อีเมล์ : khemika-25@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0817855916
Facebook :
Instagram :

การศึกษา

ระดับปริญญาเอก
: หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่จบการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระดับปริญญาโท
: หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขา นโยบายสาธารณะ ปีที่จบการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับปริญญาตรี
: หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขา การบัญชี ปีที่จบการศึกษา 2548 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร

ผลงานตีพิมพ์

- เขมิกา ทองเรือง, สำราญ วิเศษ, กชกร เดชะคำภู (2562) ภาวะผู้นำผู้ใหญ่บ้านตามความคาดหวังของประชาชนเทศบาลำตบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม วารสารเสลภูมิวิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฏาคม – ธันวาคม 2562
- สำราญ วิเศษ, กชกร เดชะคำภู, เขมิกา ทองเรือง (2562) การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม วารสารเสลภูมิวิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฏาคม – ธันวาคม 2562
- ธัญลักษณ์ ชาลุน, เขมิกา ทองเรือง, อภิกนิษฐา นาเลาห์ (2561). ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2561
- อาคม ทีสุกะ, เขมิกา ทองเรือง, อภิกนิษฐา นาเลาห์ (2561).ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทริ์น ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561
- ปฎิญญา ทีสุกะ, เขมิกา ทองเรือง.; วรวุฒิ อินทนนท์ (2561). ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทริ์น ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561
- สอิทธิพงษ์ ทองไมล์, เขมิกา ทองเรือง (2561).การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
- เขมิกา ทองเรือง., สำราญ วิเศษ, พัฒนพงศ์ ติระ (2561).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสาวิชารํฐประศาสนศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม , วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2561
- สำราญ วิเศษ , เขมิกา ทองเรือง., , พัฒนพงศ์ ติระ (2561).การมีส่วนร่วมทางการเมืองทางการเมืองของนักศึกษาสาวิชารํฐประศาสนศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2561
- เขมิกา ทองเรือง. (2560).บทบาทหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีต่อการพัฒนาชุมชน.วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม 2560
- เขมิกา ทองเรือง. (2560).ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารสำนักงานสมัยใหม่. วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม 2560
- เขมิกา ทองเรือง. (2560).การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. วารสารรัชต์ภาคย์ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ ครบรอบ 23 ปี สถาบันรัชต์ภาคย์ เดือน พฤษภาคม –สิงหาคม 2560
- วุฒิพงษ์ บุษราคัม, เขมิกา ทองเรือง. (2560).ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการแหล่งอาหารในพื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง จังหวัดบึงกาฬ.วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 16 (38), เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2560
- ดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์, ดร.เขมิกา ทองเรือง, ดร.วรวุฒิ อินทนนท์, ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์, ดร. ธีรัตม์ พิริยะพลิน, สำราญ วิเศษ, (2559) แนวคิดและมุมมองทางการเมือง : กระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาศาตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 16 (38), เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2560
- เขมิกา ทองเรือง. (2559).การเตรียมความพร้อมชุมชนเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม.วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 15(34), 30 – 38 เดือน มกราคม – เมษายน 2559
- เขมิกา ทองเรือง. (2558). การพัฒนาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้.วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 14(33), 238 – 250
- เขมิกา ทองเรือง. (2561). “การพัฒนาองค์การโดยใช้แม่แบบการแก้ปัญหาความขัดแย้ง” วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษ (เมษายน – มิถุนายน 2561) หน้า 419 - 433


ผลงานวิชาการความเชียวชาญ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์