คณะผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
animate
อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์