คณะผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
animate
ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รองคณบดี


animate
ผศ.ดร.สำราญ วิเศษ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
animate
ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
animate
ผศ.ดร.กชกร เดชะคำภู
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา