animate
อาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ – สกุล : อาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
อีเมล์ : aecdkku20@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0821011586
Facebook :
Instagram :

การศึกษา

ระดับปริญญาเอก
:
ระดับปริญญาโท
: สาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 2555
ระดับปริญญาตรี
: สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 2550

ผลงานวิชาการ

- การขับเคลื่อนขบวนการประชาสังคมเพื่อความมั่นคงทางอาหารในท้องถิ่นและผู้ผลิตรายย่อย (ปี พ.ศ.2561 - 2563)
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

- การพัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น (ปี พ.ศ. 2559 – 2561)
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 9 สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

- การพัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กจังหวัดนครพนม (ปี พ.ศ. 2559 – 2561)
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 6 สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

- คุณภาพสังคมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ปี 2559-2560)
สนับสนุนโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

- แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการคิดวิเคราะห์และพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียน (ปี พ.ศ.2557-2558)
สนับสนุนโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ผลงานตีพิมพ์

หนังสือ
- ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์, มุกดา วงษ์อ่อน, อนุวัฒน์ พลทิพย์, อุทุมพร หลอดโค, รสิตา ดาศรี, Tesuya Kanon. (2561). รวมบทความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน. กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

- วิบูลย์ วัฒนนามกุล, คณิน เชื้อดวงผุย, อนุวัฒน์ พลทิพย์, สุภนัย ประเสริฐสุข. (2561). การกลายเป็นคนไร้บ้าน: กรณีศึกษา คนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น. แผนงานการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับคนไร้บ้านเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการสร้างพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดขอนแก่น. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). ขอนแก่น: ปริ๊นสีสุดสวย.


บทความ
- วัชระพล สุวรรณมาลี และอนุวัฒน์ พลทิพย์. (2561). การตัดสินใจเข้าร่วมเป็นแกนนำคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น. ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ; 21 กันยายน 2561.

- พงศกร แก้ววงตา และอนุวัฒน์ พลทิพย์. (2561). พฤติกรรมการเข้ารับบริการด้านสุขภาวะทางเพศของเด็กชายในจังหวัดขอนแก่น. ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ; 21 กันยายน 2561.

- คณิน เชื้อดวงผุย, อนุวัฒน์ พลทิพย์, วิบูลย์ วัฒนนามกุล และสุภนัย ประเสริฐสุข. (2561). วิถีชีวิตของคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561). หน้า 1341-1362.

- อนุวัฒน์ พลทิพย์และพัชรวดี เพ็งสระเกตุ. (2561). คุณภาพสังคมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี. ปีที่ 13 ฉบับที่ 30 (มกราคม-เมษายน 2562).

- สงวน วาปีและอนุวัฒน์ พลทิพย์. (2557). การกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังในเรือนจำกลาง นครพนม. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม. ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ ครั้งที่ 6; 25 สิงหาคม 2557.

- อนุวัฒน์ พลทิพย์ และภัทรภร วีระนาคินทร์. (2557). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้าง มาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและการจำหน่ายยาเส้น. สถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ. ในการประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4; 9-10 กรกฎาคม 2557.

ความเชียวชาญ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม, การวิจัยเชิงคุณภาพ, สวัสดิการชุมชน,
การฝึกอบรมและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม, ระบบนิเวศชุมชน, ความอยู่ดีมีสุข