Generic placeholder image

 ข่าวโครงการ/กิจกรรม ชาวศิลปศาสตร์

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาเมืองนครพนม วันที่ 30 กันยายน 2563 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จังหวัดนครพนม
01 ตุลาคม 2563 8:59:00 AM 19
           >> ลิ้งค์ภาพกิจกรรม <<
โครงการอบรม ในหัวข้อการบรรยาย เรื่องการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ 15 กันยายน พ.ศ.2563
15 กันยายน 2563 2:32:30 PM 21
           >> ลิ้งค์ภาพกิจกรรม <<
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
06 สิงหาคม 2563 11:37:00 AM 54
           >> ลิ้งค์ภาพกิจกรรม <<

 

ภาพกิจกรรมทำบุญถวายภัตตราหาร เนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
29 กรกฎาคม 2563 12:50:15 PM 43
           >> ลิ้งค์ภาพกิจกรรม <<
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
23 มิถุนายน 2563 9:06:15 AM 62
           >> ลิ้งค์ภาพกิจกรรม <<
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
20 มิถุนายน 2563 12:40:00 PM 63
           >> ลิ้งค์ภาพกิจกรรม <<
read more

read more

read more

read more

Faculty of Liberal Arts and Science - ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม