เอกสาร Download งานบุคลากร

ข้อบังคับมหวิทยาลัยนครพนม

แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สภาคณาจารย์และข้าราชการ รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 2559 รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 2559 (ฉบับที่ 2) รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
2.แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2562
3.โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียว
4.รายงานสรุปโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
5.รายงานสรุปโครงการวันสำคัญ กิจกรรมประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย
6.รายงานสรุปโครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
7.รายงานสรุปโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
8.รายงานสรุปโครงการสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ