หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Cultural and Tourism Anthropology

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
                ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว)
                ชื่อย่อ : ศศ.บ. (มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว)
ภาษาอังกฤษ
                ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Cultural and Tourism Anthropology)
                ชื่อย่อ : B.A. (Cultural and Tourism Anthropology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

                ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

เอกสารเพิ่มเติม

                1. รายละเอียดของหลักสูตร

อาจารย์ประจำสาขา

                 อาจารย์ประจำสาขา

FACEBOOK

https://www.facebook.com/socant.npu/