หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Sociology and Anthropology

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
                ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
                ชื่อย่อ : ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
ภาษาอังกฤษ
                ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Sociology and Anthropology)
                ชื่อย่อ : B.A. (Sociology and Anthropology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

                ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

เอกสารเพิ่มเติม

                1. รายละเอียดของหลักสูตร

อาจารย์ประจำสาขา

                 อาจารย์ประจำสาขา

FACEBOOK

https://www.facebook.com/socant.npu/