งานอาคารสถานที่


animate
ดร.สำราญ วิเศษ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษาanimate

นายชรินทร์ เดชะคำภู

หัวหน้างานอาคาร สถานที่ และงานโสตทัศนูปกรณ์

งานอาคารสถานที่

รายงานสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้


เอกสาร งานอาคาร สถานที่

- แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมและห้องเรียน รายละเอียด
- จำนวนห้องที่ใช้จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
- มาตรการอนุรักษ์พลังงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560-2561 รายละเอียด
- รายงานโครงการจัดทำแผนบริหารความสี่ยงในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน ปการศึกษา 2559 รายละเอียด
- สรุปโครงการGreen Location FLAS.NPU งานอาคารสถานที่ 2560 รายละเอียด
- สรุปโครงการGreen Location FLAS.NPU งานอาคารสถานที่ 2561 รายละเอียด
- สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ งานอาคารสถานที่ ปี2561 รายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------