คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะศิลปศาสตร์เดิมเป็นสถาบันราชภัฏ ๑ ใน ๕ สถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยได้ประกาศเป็นสถาบันราชภัฏนครพนม ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่มที่ ๑๑๘ ตอนที่ ๕๙ ก วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔ สถาบันราชภัฏนครพนมเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏกระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๔ มาตรา ๗ “ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทำการวิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคมปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู”

สถาบันราชภัฏนครพนม ดำเนินภารกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและสังคม ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี ซึ่งกระแสเหล่านี้มีผลกระทบต่อทุกส่วนของสังคมรวมทั้งของสถาบันราชภัฏ นครพนม จากสภาวะการณ์ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ สภาวะเศรษฐกิจถดถอย รัฐบาลต้องบริหารประกาศภายใต้ขีดจำกัดด้านงบประมาณ กอรปกับรัฐบาลมีแนวนโยบายในการปฏิรูปการเมือง รูปแบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา โดยมีสาระสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ สถาบันราชภัฏนครพนมจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาสถาบันทั้งทางด้านคุณภาพและ ศักยภาพในการจัดการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการพิจารณาองค์การในภาพรวมให้เป็นระบบมากขึ้น เพื่อจะได้ผลักดันให้สถาบันพัฒนาก้าวหน้าต่อไป

การยกฐานะสถาบันราชภัฏ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราช ๒๕๔๗ ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ ก ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ หลังจากนั้นในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘ ได้มีการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่อยู่ในจังหวัดนครพนม

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นตามพระราช บัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ ก ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ นับเนื่องมาจนกระทั่ง วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พุทธศักราช ๒๕๔๘ ให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนมวิทยาเขตนครพนมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๕ ก ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๒. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ
๓. เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. เพื่อให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เป็นแหล่งสืบค้นทางวิชาการ การวิจัย
๕. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ภาระหน้าที่

๑. จัดการศึกษา โดยเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และทักษะในการประกอบวิชาชีพ
๒. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ตรงตามความต้องการของสังคม
๓. มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการ และเสริมสร้างองค์ความรู้ของท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๔. ให้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพ ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิต และบริการชุมชน สังคม และประเทศชาติ
๕. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
๖. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมแบบตรงตามความต้องการของสังคม
๒. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรม
๓. ปฏิรูปและปรับกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพคุณภาพและงานกิจกรรมนักศึกษา
๔. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
๕. พัฒนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ทั้งทางด้าน วิชาการ การพัฒนาเทคโนโลยีและเป็นศูนย์ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมเพื่อท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน
๖. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การบริหารที่ดีและตรวจสอบได้
๗. พัฒนาระบบประกันคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ