Generic placeholder image

  

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านเนินสะอาด หมู่8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
28 กันยายน 2564 12:00:15 PM 17
           >> ลิ้งค์ภาพกิจกรรม <<
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ของคนในชุมชนและหาฉันทามติร่วมกัน : ระบบน้ำประปาบ้านเนินสะอาด
15 กันยายน 2564 3:00:30 PM 21
           >> ลิ้งค์ภาพกิจกรรม <<
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
11 มิถุนายน 2564 1:08:30 PM 70
           >> ลิ้งค์ภาพกิจกรรม <<
read more

read more

read more

Faculty of Liberal Arts and Science - ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม