Generic placeholder image

  

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
23 มิถุนายน 2563 9:06:15 AM 47
           >> ลิ้งค์ภาพกิจกรรม <<
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
20 มิถุนายน 2563 12:40:00 PM 47
           >> ลิ้งค์ภาพกิจกรรม <<
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
19 มิถุนายน 2563 1:07:45 PM 51
           >> ลิ้งค์ภาพกิจกรรม <<
read more

read more

read more

read more

Faculty of Liberal Arts and Science - ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม