Generic placeholder image

 ข่าวโครงการ/กิจกรรม ชาวศิลปศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หัวข้อ: การเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน โดยวิทยากร อาจารย์ โอลาฬ สุมนานุสรณ์ อาจารย์สาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 น.
27 พฤศจิกายน 2563 3:36:45 PM 3
           >> ลิ้งค์ภาพกิจกรรม <<
การประชุม การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันพุธที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2563
11 พฤศจิกายน 2563 2:53:00 PM 10
           >> ลิ้งค์ภาพกิจกรรม <<
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาเมืองนครพนม วันที่ 30 กันยายน 2563 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จังหวัดนครพนม
01 ตุลาคม 2563 8:59:00 AM 30
           >> ลิ้งค์ภาพกิจกรรม <<

read more

read more

read more

Faculty of Liberal Arts and Science - ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม