Coaching and Mentoring 56

IMG 7615 200 x 133ภาพ บรรยากาศโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2556 ณ โรงแรมนครริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

260456     
คณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดทำโครงการพัฒนาครูโดยใช้ระบบการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ขึ้นใน ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2556ณ โรงแรมนครริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม


 IMG 7630 200 x 133IMG 7706 200 x 133IMG 7817 200 x 133IMG 7832 200 x 133

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด