หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย


หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5ปี)

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2552)

………………………………… 

 

1.  ชื่อหลักสูตร               
ชื่อภาษาไทย       :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย          
ชื่อภาษาอังกฤษ   :
   Bachelor of Education Program in Early Childhood Education

 

2.   ชื่อปริญญา          
               ชื่อภาษาไทย      :
   ครุศาสตรบัณฑิต  (การศึกษาปฐมวัย)               
               ชื่อย่อภาษาไทย
  :    ค.บ.  (การศึกษาปฐมวัย)          
               ชื่อภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Education (Early Childhood Education)
               
               ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
 B.Ed.  (Early Childhood Education) 

 

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ          
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนครพนม

 

4.  หลักการและเหตุผล ปรัชญา  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร               

4.1  หลักการและเหตุผล

                         การศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาสำหรับเด็กแรกเกิดถึงห้าปี ซึ่งในวัยนี้เป็นวัยที่มีพัฒนาการทางสมองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หากมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพย่อมทำให้ประชากรของประเทศมีคุณภาพพร้อมที่จะนำพาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตดังนั้นการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพย่อมเกิดจากครูผู้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กเพื่อให้เด็กสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดที่เด็กมีอยู่ ซึ่งรัฐได้ตระหนักถึงความสำคัญของครูจึงได้จัดทำพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 เพื่อปฏิรูปการศึกษาทุกระดับของประเทศให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยมุ่งเน้นในเรื่องการผลิตครูที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่ เพื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการปฏิรูป ประกอบกับข้อกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ได้กำหนดให้ผู้ที่จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครูจะต้องมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี อีกทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของสังคมโลก จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

4.2 ปรัชญาของหลักสูตร               
                   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยต้องสามารถนำความรู้ทาง
การศึกษาปฐมวัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น  มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมทั้งมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู  มีทักษะในการสร้างสรรค์งานใหม่จากการค้นคว้าวิจัยและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

             4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร                
                    หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  สาขาครุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  มีวัตถุประสงค์ให้บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีคุณสมบัติดังนี้
                             4.3.1 มี ความรอบรู้ และมีทักษะทางวิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                             4.3.2 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
                             4.3.3  มีทักษะชีวิต  และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ อย่างมีความสุข
                             4.3.4  มีความสามารถในการนำความรู้ด้านการศึกษาปฐมวัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                             4.3.5  มีความชำนาญในกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนทุกด้านที่สอดคล้องกับปฐมวัยศึกษา

 

5.  กำหนดการเปิดสอน                
      ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2552 

 

6.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

                เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย          

 

7.  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา                
      ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 


8. ระบบการศึกษา               
     ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี  หมวด 3 ข้อ 6

 

9.  ระยะเวลาการศึกษา               
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร  ปริญญาตรี 5 ปีให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา

 

10.  การลงทะเบียนเรียน 

                ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หมวด 4

 

11.  การวัดผล และการสำเร็จการศึกษา

                ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หมวด 5

 

ระดับคะแนน

ผลการเรียน

ผลการศึกษา

A

4.0

ดีเยี่ยม

B+

3.5

ดีมาก

B

3.0

ดี

C+

2.5

ดีพอใช้

C

2.0

พอใช้

D+

1.5

อ่อน

D

1.0

อ่อนมาก

F

0

ตก

W

-

ถอนรายวิชา

I

-

ไม่สมบูรณ์

S

-

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์

U

-

ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

v

-

ไม่นับหน่วยกิต

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่างๆครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรและข้อกำหนดอื่นๆและได้ระดับคะแนนค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.0

 

 

12.1    อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

ลำดับที่

รายชื่ออาจารย์

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ

สถาบันที่จบ

1.

นางสาวลีลาวดี    ชนะมาร

กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย

ศษ.ม. การศึกษาปฐมวัย

อาจารย์

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.

นางชุมจิรา    ราชิวงศ์

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

ก.ศม. การศึกษาปฐมวัย

อาจารย์

วิทยาลัยครูเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3.

นางศิริดา    บุรชาติ

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย (เกียรตินิยม)

ศษ.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา

อาจารย์

วิทยาลัยครูนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.

นายรชฏ    สุวรรณกูฎ

ค.บ. เทคโนโลยีการศึกษา

ศษ.บ. การวัดและประเมินผลการศึกษา

กษ.บ. การบริหารการศึกษา

กศ.ม. การประถมศึกษา

อาจารย์

 

วิทยาลัยครูสุรินทร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5.

นายอธิราชย์    นันขันตี

วท.บ. คณิตศาสตร์

ศศ.ม.  ปรัชญา

อาจารย์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่12.2  อาจารย์ผู้สอน

 

ลำดับที่

รายชื่ออาจารย์

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ

สถาบันที่จบ

1

นางสาวลีลาวดี ชนะมาร

กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย

ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา

อาจารย์

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2

นางชุมจิรา  ราชิวงศ์

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย

อาจารย์

วิทยาลัยครูเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3

นางศิริดา  บุรชาติ

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย(เกียรตินิยม)

ศษ.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา

อาจารย์

วิทยาลัยครูนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4

นายรชฏ  สุวรรณกูฎ

ค.บ. เทคโนโลยีการศึกษา

ศษ.บ. การวัดและประเมินผลการศึกษา

กษ.บ. การบริหารการศึกษา

กศ.ม. การประถมศึกษา

อาจารย์

วิทยาลัยครูสุรินทร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5

นางสาวพิจิตรา  ทีสุกะ

ศศ.บ. ภาษาไทย

ค.ม.หลักสูตรและการสอน

อาจารย์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

6

นายอธิราชย์  นันขันตี

วท.บ. คณิตศาสตร์

ศศ.ม. ปรัชญา

อาจารย์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7

นายทัศนา  ประสานตรี

กศ.บ. ประวัติศาสตร์

ศษ.ม. ประถมศึกษา

อาจารย์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8

ดร.วนิดา  หงส์มณีรัตน์

ศษ.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา

Ph.D. in Development Education

อาจารย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Central Luzon State University

9

นายวรวุฒิ  อินทนนท์

ค.บ. จิตวิทยาและการ

แนะแนว

กษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา

อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ลำดับที่

รายชื่ออาจารย์

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ

สถาบันที่จบ

10

นางจงใจ  เตโช

กศ.บ. การประถมศึกษา

กศ.ม. การศึกษาพิเศษ

อาจารย์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

11

ว่าที่ร้อยเอกชาญวิทย์  หาญรินทร์

กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12

นางสาวภาวดี  พันธรักษ์

ค.บ. สังคมศาสตร์

กศ.ม. ภูมิศาสตร์

อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

13

นายไพฑูรย์  พวงยอด

พธ.บ. รัฐศาสตร์

กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา

อาจารย์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

14

นางสาววัชรี  แซงบุญเรือง

ศศ.บ. บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)

กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

15

นางกัลยาณี  ม่วงไทย

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

อาจารย์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

16

นายจอน  เมฆสว่าง

กศ.บ. คณิตศาสตร์

กศ.ม. คณิตศาสตร์

อาจารย์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

17

นายเรืองชัย  วงษ์อุระ

กศ.บ. สุขศึกษา พลศึกษา

กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา

อาจารย์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

18

นายกรีฑา  พรหมเทพ

วท.บ. พลศึกษา

กศ.ม. พลศึกษา

อาจารย์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

19

นายเสกสรร  ธงยศ

กศ.บ การประถมศึกษา

กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา

อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20

นายมานะชัย  แก้วสีดวง

กษ.บ. การประถมศึกษา

กศ.ม. ภาษาอังกฤษ

อาจารย์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

 

 

12.3  อาจารย์พิเศษ

 

ลำดับที่

รายชื่ออาจารย์

วุฒิการศึกษา

สถาบันที่จบ

ตำแหน่งทางวิชาการ

1

นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โรงเรียนบ้านพังคอง

อ.เมือง จ.มุกดาหาร

2

นางปรียาพร  กิตติพร

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

กศ.ม. การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้าราชการบำนาญ

3

นางสาวพรรษา 

หงส์ภักดี

ค.บ. การอนุบาลศึกษา

กศ.ม. การบริหารการศึกษา

วิทยาลัยครูสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้าราชการบำนาญ

4

นางรุ้งลาวัลย์ 

เอี่ยมกุศลกิจ

ปพ.ย. พยาบาลศาสตร์

พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

5

นางทวีทรัพย์ 

โชติพิพัฒน์

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

ค.ม. การศึกษาปฐมวัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนบ้านนาหลวงเตาถ่าน อ.เมือง

จ.มุกดาหาร


 

13.  จำนวนนักศึกษา

 

จำนวนนักศึกษาระดับชั้นปี

ปีการศึกษา

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

.บ.

.บ.

.บ.

.บ.

.บ.

1

40

40

40

40

40

2

 

40

40

40

40

3

 

 

40

40

40

4

 

 

 

40

40

5

 

 

 

 

40

รวม

40 คน

80  คน

120  คน

160  คน

200  คน

จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

-

-

-

-

40  คน

 

14.  สถานที่และอุปกรณ์การสอน

 

                เป็นสถานที่และอุปกรณ์ที่มหาวิทยาลัยมีแล้ว ดังนี้

                   14.1 ห้องเรียนขนาด  8X8  เมตรจำนวน  4  ห้องพร้อมโต๊ะเก้าอี้สำหรับการเรียนหรือการประชุม 168  ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ชุด ที่สามารถเชื่อมโยงระบบเครือข่าย internet เครื่องโปรเจคเตอร์ 5 ชุด เครื่องฉายภาพทึบแสง 5  ชุด เครื่องโทรทัศน์ 5 ชุด เครื่องวีดีทัศน์ 5 ชุด           

                  14.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด  8X8  เมตร จำนวน  4  ห้อง  พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ที่สามารถเชื่อมโยงระบบเครือข่าย internet จำนวน  140  ชุด และปริ้นเตอร์ 2  ชุด

                  14.3 ห้องปฏิบัติการหลักสูตรและฝึกปฏิบัติทักษะการสอนขนาด 8X8 เมตรจำนวน 1 ห้อง พร้อมโต๊ะเก้าอี้สำหรับการเรียนหรือการประชุม 42  ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ 2  ชุด ที่สามารถเชื่อมโยงระบบเครือข่าย internet เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 ชุด  เครื่องฉายภาพทึบแสง  1  ชุด เครื่องโทรทัศน์ 1 ชุด เครื่องวีดีทัศน์ 1 ชุด

                     14.4 ห้องพักอาจารย์พิเศษขนาด  8X8  เมตร  จำนวน  1  ห้อง  พร้อมโต๊ะ  เก้าอี้  ตู้เก็บเอกสาร  5  ชุด ตู้เย็น 1 ตู้


 

15.  ห้องสมุด

นักศึกษาในหลักสูตรสามารถใช้สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม ในการศึกษาหาความรู้ และค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเรียนและการวิจัยดังนี้

  1. 1.ตำราเรียน

1.1         หนังสือภาษาไทย                              จำนวน  18,180  เล่ม

1.2         หนังสือภาษาอังกฤษ                         จำนวน  2,888      เล่ม

  1. 2.วารสาร

2.1  วารสารภาษาไทย                                จำนวน  135          เล่ม

2.2  วารสารภาษาอังกฤษ                          จำนวน  94            เล่ม

3.   (CD-ROM)                                                   จำนวน  1,155     รายการ

      4.  ระบบสืบค้นสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต

      5.  ระบบสืบค้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

16.  งบประมาณ 

         16.  งบประมาณ 

         ใช้งบประมาณเงินรายได้จากค่าเล่าเรียนที่เรียกเก็บจากนักศึกษา  ดังนี้

                ตาราง  1  ประมาณการรายรับและรายจ่ายหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (ประมาณการรายรับ  2  ปี)

 

 

ประมาณการรายรับ

ประมาณการรายจ่าย

ปีที่

จำนวนนักศึกษา

ค่าเล่าเรียน ต่อคน

 (เหมาจ่าย)

รวมเป็นเงิน (บาท)

ปีที่

ค่าตอบแทนใช้สอย

ค่าวัสดุ

หัก 10%

 

รวมเป็นเงิน

1

2

3

4

5

40

40

40

40

40

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

560,000

560,000

560,000

560,000

560,000

1

2

3

4

5

304,000

304,000

304,000

304,000

304,000

230,000

210,000

200,000

190,000

170,000

56,000

56,000

56,000

56,000

56,000

560,000

560,000

560,000

560,000

560,000

รวม

2,800,000

 

1,520,000

1000,000

280,000

2,800,000

 

 

                16.1  ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 70,000 บาท/คน (คำนวณค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตรจากค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตร)

                16.2  ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 14,000 บาทต่อ/ปี/คน (คำนวณค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตรจากค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตร)

 

17.  โครงสร้างหลักสูตร

          17.1  หลักสูตร

                  17.1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องเรียนไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต

 17.1.2 โครงสร้างหลักสูตร มีสัดส่วนหน่วยกิต แยกเป็นหมวดวิชา และกลุ่มวิชาดังนี้

หมวดวิชา

โครงสร้างใหม่  (หน่วยกิต)

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

31

2. หมวดวิชาเฉพาะ

129

2.1        กลุ่มวิชาชีพครู

54

รายวิชาชีพครูบังคับ

27

รายวิชาชีพครูเลือก

9

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

18

      2.2  กลุ่มวิชาเอก

75

รายวิชาเอกบังคับ

60

รายวิชาเลือก

15

3. หมวดเลือกเสรี

6

จำนวนหน่วยกิตรวม

166

 

 

17.2  รายวิชา

                         ก.  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป               ไม่น้อยกว่า                                           31           หน่วยกิต

1)  กลุ่มภาษาและการสื่อสารไม่น้อยกว่า                                                               12           หน่วยกิต

30101101            ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                                                                   3(3-0-6)

                                (English for Communication) I

30101102            ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                                                                   3(3-0-6)

                                (English for Communication II)

30101103             ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                                                         3(2-2-5)

                                                         (English  for  Academic  purpose)

30101104             วิชาทักษะภาษาไทย                                                                              3 (2-2-5)

                                                   (Thai  Language  Skills)

                        30101122             ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                        3(2-2-5)

                                                          Thai  for Communication

2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า                                       9              หน่วยกิต

30102106             วิชาการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ                                                          3(2-2-5)

                                 (Speaking and Personality Development)

30102107             ชีวิตกับความสุข                                                                                    3(3-0-6)

          (Life and Happiness)

30102108             ปรัชญากับความจริงของชีวิต                                                                    3(3-0-6)

         (Philosophy to Meaning of Life)

30102109             สุนทรียภาพของชีวิต                                                                              3(3-0-6)

                                                         (Aesthetic Appreciation)

30102110             กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต                                     3(2-2-5)

                                                         (Sport, Health, Fitness and Wellness Development)

30102111             สังคมไทย                                                                                           3(3-0-6)

                                  (Thai Social)

30102112             สังคมมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง                                                       3(3-0-6)

                                 (Human Society in the Greater Mekong Sub region)

                        30102113             มนุษย์กับสังคม                                                                                    3(3-0-6)

                                                          (Human and Society)

30102114             เศรษฐกิจพอเพียงกับการดำรงชีวิต                                                            3(2-2-5)

                                                           (Sufficient Economy to the making life)

30102115             ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                  3(3-0-6)

                                                            (Local Wisdom)

3)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า                     9              หน่วยกิต

30103116             คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                                                                    3(3-0-6)

                                   (Mathematics in Daily Life)

30103117             มนุษย์กับการใช้เหตุผล                                                                          3(3-0-6)

                                   (Human and Reasoning)

30103118            คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                      3(2-3-5)

                                                            (Computer and  Information Technology)

30103119            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต                                               3(3-0-6)

                                   (Science and Technology for Quality of Life)

30103121             เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                                3(2-2-5)

                                   (Information Technology Life)

4)  กลุ่มวิชาพลศึกษาไม่น้อยกว่า                                                                    1              หน่วยกิต

                        30104123             พลศึกษา                                                                                           1(0-2-0)ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                         129         หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาชีพครู                                                                                           54           หน่วยกิต

รายวิชาชีพครูบังคับ                                                                                        27           หน่วยกิต

                        30111701             ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู                                                                3(2-2-5)

                                (Language  and  Technology  for  Teacher)

30111702             การพัฒนาหลักสูตร                                                                               3(2-2-5)

       (Curriculum  Development  )

30111703             การออกแบบและการจัดการเรียนรู้                                                            3(3-0-6)

                                (Instructional Design and Management)

30111704             จิตวิทยาสำหรับครู                                                                                 3(3-0-6)

                                (Psychology  for  Teacher)

30111705             การวัดและการประเมินผลการศึกษา                                                          3(3-0-6)

                                (Educational Measurement and Evaluation)

30111706             การบริหารจัดการในห้องเรียน                                                                  3(3-0-6)

                                (Classroom Management)

30111707             การวิจัยทางการศึกษา                                                                           3(3-0-6)

                                (Educational  Research)

30111708             นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                                       3(2-2-5)

                                (Educational  Innovation  and  Information  Technology)

30111709             ความเป็นครูมืออาชีพ                                                                             3(3-0-6)

                                                         (Teacher Professional)

รายวิชาชีพครูเลือก                                                                                       9              หน่วยกิต

30111801             การเรียนรู้ตลอดชีวิต                                                                              3(2-2-5)

                                (Lifelong Learning)

30111802             การสอนโครงการ                                                                                  3(2-2-5)

                                (Project  Teaching)

30111803             การออกแบบบทเรียนออนไลน์                                                                 3(2-2-5)

                                (Web page Learning Design)

30111804             การแนะแนวและการให้คำปรึกษาในโรงเรียน                                               3(2-2-5)

                                (Guidance and Counseling in School)

30111805             การศึกษาเด็ก                                                                                       3(2-2-5)

                                (Child  Study)

30111806             หลักการทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา                                           3(2-2-5)

        (Principles Theories and Process of Educational Administration)

30111807             จิตวิทยาเด็กพิเศษ                                                                                 3(2-2-5)

                                                        (Psychology of Exceptional Children)

30111808             โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการศึกษา                                               3(2-2-5)

                                (Statistical Package for Education)

30111809             การศึกษากับชุมชน                                                                               3(2-2-5)

                                (Community and Education)

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                                                                 18           หน่วยกิต

30106501             ประสบการณ์วิชาชีพครู  1                                                                       3(0-180-0)

                                (Professional Experience I)

30106502             ประสบการณ์วิชาชีพครู  2                                                                        3(0-180-0)

        (Professional  Experience II)

30106503             ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                                                6(0-450-0)

                                (Instructional Practice in School I)

30106504             ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                                                6(0-450-0)

        (Instructional Practice in School II)

 

 

ค. กลุ่มวิชาเอก                                                                                             75           หน่วยกิต

รายวิชาเอกบังคับ                                                                                          60           หน่วยกิต

30106301             การศึกษาปฐมวัย                                                                                 3(3-0-6)

        (Early Childhood Education  )

30106302             พัฒนาการเด็กปฐมวัย                                                                           3(3-0-6)

                                (Early Childhood Development)

30106303             การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย                                         3(2-2-5)

                                (Language  Experiences  for  Early Childhood)

30106304             การพัฒนาลักษณะด้านจิตสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย                                      3(2-2-5)

        (Developing Psychosocial for Early Childhood)

30106305             สื่อ และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย                                                      3(2-2-5)

         (Learning Media and  Toys  for  Pre-school  Children  Development)

30106306             การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย                                3(2-2-5)

                                (Science  Experiences  for  Early Childhood)

30106307             การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย                                3(2-2-5)

                                                         (Mathematic  Experiences  for  Early Childhood)

30106308             การจัดประสบการณ์ทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย                                        3(2-2-5)

                                (Creative  Art Experiences for  Early Childhood)

30106309             การจัดประสบการณ์การเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย                                 3(2-2-5)

                                (Movement Experiences for  Early Childhood)

30106310             การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย                                               3(2-2-5)

                                (Inclusive Education for Early Childhood)

30106311             การบริหารและการจัดการสถานศึกษาปฐมวัย                                           3(3-0-6)

        (Administration  and  Management  of  Early  Childhood  Education)

30106312             การสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย                                                           3(1-4-4)

                                (Seminar  in  Early  Childhood  Education)

30106313             การให้ความรู้การดูแลเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง                                        3(2-2-5)

                                (Parents Education for Early Childhood Caring)

30106314             การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย                                                      3(3-0-6)

                                (Assessment for Early Childhood Development)

30106315             การออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้                                        3(2-2-5)

                ของสมองสำหรับเด็กปฐมวัย

        (Designing Activities with Brain-compatible Learning for Preschool Children)

30106316             ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย                                                        3(2-2-5)

                                (Creative Thinking for Early Childhood)

30106317             ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย                                                            3(2-2-5)

                                (Cognitive Skill for Early Childhood)

30106318             กระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย                                             3(2-2-5)

                                (Learning  Management  Process  for  Early Childhood)

30106319             มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย                                                           3(2-2-5)

                                (Educational Standard of Early Childhood)

30106320             หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                                                                   3(3-0-6)

                                                         (Curriculum  for Early Childhood Education)

รายวิชาเอกเลือก                                                                                        15           หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้

30106401             นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย                                                            3(2-2-5)

                                (Stories and Puppets for  Pre-school  Children)

30106402             คอมพิวเตอร์สำหรับครูปฐมวัย                                                              3(2-2-5)

                                (Computer for Early Childhood Teachers)

30106403             นาฏลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย                                                                  3(2-2-5)

                                (Creative Dramatic for Early Childhood)

30106404             เกษตรสำหรับเด็กปฐมวัย                                                                    3(2-2-5)

                                (Agriculture for Early Childhood)

30106405             ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูปฐมวัย  1                                      3(2-2-5)

                                (English for Early Childhood Teachers I)

30106406             ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูปฐมวัย  2                                      3(2-2-5)

        (English for Early Childhood Teachers II)

30106407             การจัดชั้นเรียนเด็กปฐมวัย                                                                  3(2-2-5)

                                                         (Early Childhood Classroom Management)

30106408             สุนทรียภาพทางศิลปะสำหรับครูปฐมวัย                                                 3(2-2-5)

                                (Art Appreciation for Early Childhood Teachers)

30106409             หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย                                                                  3(2-2-5)

                                 (Literature for Pre-school Children)

30106410             พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กต่างวัฒนธรรม                           3(2-2-5)

                                                          (Language  Instruction  for  Cross Cultural Children)

30106411             การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย                                                          3(2-2-5)

                                                          (Behavioral   Study in Young Children)                    

30106412             โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย                                                             3(2-2-5)

                                  (Nutrition for Early Childhood     )             

                        30106413             สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็กปฐมวัย                                         3(2-2-5)

                                                           (Health for Mother and Early Childhood)

30106414             ดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย                                                       3(2-2-5)

                                                           (Musical for Early Childhood)

30106415             การวิจัยและพัฒนาสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย                                               3(2-2-5)

           (Research and Media Development for Early Childhood)

30106416             สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย                                                    3(2-2-5)

                                                            (Environmental Education for Early Childhood)

                        30106417             โครงงานทางการศึกษาปฐมวัย                                                           3(2-2-5)

                                                            (Project in Early Childhood Education)

                        30106418             การวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาปฐมวัย                                               3(2-2-5)

                                                            (Classroom Research of Early Childhood Education)

                        30106419             การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ                                                            1(0-2-1)

                                                            (Exercise for Health)

30106420             ความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย                                                         3(2-2-5)

                                                            (Safety for Children)

30106421             นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย                                                                 3(2-0-5)

                                    (Educational Innovation of Early  Childhood  Education)

30106422             โครงการศึกษาอิสระการศึกษาปฐมวัย                                                   3(2-2-5)

                                    (Independent  Study  for  Early Childhood)

30106423             การคุ้มครองสิทธิเด็ก                                                                        3(2-2-5)

                                    (Children Right Advocacy)            

 

 

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                                        6            หน่วยกิต

                ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยนครพนมเปิดสอน  โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา

 

17.2  คำอธิบายระบบรหัสวิชา

                มหาวิทยาลัยนครพนมใช้ระบบรหัสวิชาที่ประกอบด้วยตัวเลข 8 หลัก  ดังนี้

การกำหนดรหัสวิชา

รหัสวิชาจะประกอบไปด้วยตัวเลข 8 หลัก  ดังนี้  1 2 3 4 5 6 7 8

ลำดับที่           1             หมายถึง  ระดับหลักสูตร

ลำดับที่           2 3          หมายถึง  คณะ/ประเภทวิชา

ลำดับที่           4 5          หมายถึง  สาขาวิชา/กลุ่มวิชา

ลำดับที่           6             หมายถึง  หมวดวิชา

ลำดับที่           7 8          หมายถึง  ลำดับที่วิชา

 

ลำดับที่ 1  กำหนดรหัสระดับของหลักสูตร ดังนี้

1   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

2   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

3   ระดับปริญญาตรี 4 ปี

4   ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี

5   ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

6   ระดับปริญญาโท

7   ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

8   ระดับปริญญาเอก

9   ระดับทั่วไป (หลักสูตรภาษาไทย,ปริญญาตรี 5 ปี)

 

ลำดับที่ 2, 3  กำหนดคณะ/ประเภทวิชาดังนี้

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์                          01

คณะพยาบาลศาสตร์                                          02

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                                     03

ประเภทวิชาพณิชยกรรม                                      04

ประเภทวิชาเกษตรกรรม                                      05

ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์                                  06

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสาระสนเทศ       07

วิทยาลัยการบินนานาชาติ                                     08

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ           09

 

ลำดับที่ 4  , 5  กำหนดลำดับที่ของกลุ่มวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปดังนี้

01           หมายถึง       กลุ่มวิชาภาษา

02           หมายถึง       กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

03           หมายถึง       กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

04           หมายถึง       สาขาวิชาการตลาด

05           หมายถึง       กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิตและการจัดการ)

06           หมายถึง       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

07           หมายถึง       สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

08           หมายถึง       สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์

09           หมายถึง       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

10           หมายถึง       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

11           หมายถึง       สาขาวิชาวิชาชีพครู

12           หมายถึง       สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

ลำดับที่ 6  กำหนดหมวดวิชา ดังนี้

1              หมายถึง       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2              หมายถึง       หมวดวิชาชีพพื้นฐาน

3              หมายถึง       หมวดวิชาชีพบังคับ

4              หมายถึง       หมวดวิชาเลือก

5              หมายถึง       หมวดวิชาฝึกงาน/โครงการวิชาชีพ/โครงการ

6              หมายถึง       หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

 

ลำดับที่ 7 และ 8 ลำดับที่ของวิชา กำหนดตามลำดับก่อนหลังของแต่ละหมวด

 

 

 

17.3  แผนการศึกษา

ปีที่1 : ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 

30101101

30101104

30103116

 

30111709

 

30106301

30106302

30106318

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

ทักษะภาษาไทย

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

หมวดวิชาชีพครูบังคับ

ความเป็นครูมืออาชีพ                                                        

หมวดวิชาเอกบังคับ

การศึกษาปฐมวัย

พัฒนาการเด็กปฐมวัย                               

กระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย                     

 

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

 

3(3-0-6)

 

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

 

รวมหน่วยกิต

21

 


ปีที่1 : ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 

30101102

30101122

30102112

 

30111703

 

30106303

30106304

30106316

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สังคมมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

หมวดวิชาชีพครูบังคับ

การออกแบบและการจัดการเรียนรู้                 

หมวดวิชาเอกบังคับ

การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย              

การพัฒนาลักษณะด้านจิตสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย

ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย                       

 

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

 

3(3-0-6)

 

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต

21

 

 

ปีที่2 : ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

 

30103118

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(2-2-5)

30102114

เศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิต

3(2-2-5)

 

หมวดวิชาชีพครูบังคับ

 

30111706

การบริหารจัดการในห้องเรียน

3(3-0-6)

 

หมวดวิชาชีพครูเลือก

3  หน่วยกิต

 

หมวดวิชาเอกบังคับ

 

30106309

การจัดประสบการณ์การเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

30106307

การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

30106313

การให้ความรู้การดูแลเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง 

3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต

21

 

ปีที่2 : ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 

30103119

30102107

 

30111704

 

30106310

30106306

 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต

ชีวิตกับความสุข

หมวดวิชาชีพครูบังคับ

จิตวิทยาสำหรับครู

หมวดวิชาเอกบังคับ

การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย  

การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

หมวดวิชาเอกเลือก

 

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

3(3-0-6)

 

3(2-2-5)

3(2-2-5)

      3  หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต

18

  

 

ปีที่3 : ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 

30101101

30111708

 

 

30101112

30106317

 

30106501

หมวดวิชาชีพครูบังคับ

การวิจัยทางการศึกษา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

หมวดวิชาชีพครูเลือก

หมวดวิชาเอกบังคับ

การสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย                                           

ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย                                             

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ประสบการณ์วิชาชีพครู  1                                               

 

3(3-0-6)

3(2-2-5)

6  หน่วยกิต

 

3(1-4-4)

3(2-2-5)

 

3(0-180-0)

รวมหน่วยกิต

21

 

ปีที่3 : ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 

30101101

30111701

 

30106319

30103320

30106308

 

 

30106502

หมวดวิชาชีพครูบังคับ

การพัฒนาหลักสูตร

ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู                      

หมวดวิชาเอกบังคับ

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย                                           

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

การจัดประสบการณ์ทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย             

หมวดวิชาเอกเลือก

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ประสบการณ์วิชาชีพครู  2                                               

 

3(3-0-6)

3(2-2-5)

 

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

      3 หน่วยกิต

 

3(0-180-0)

รวมหน่วยกิต

21

 


 

ปีที่4 : ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 

30111702

 

30106305

30106314

30106315

 

30106311

หมวดวิชาชีพครูบังคับ

การวัดและการประเมินผลการศึกษา

หมวดวิชาเอกบังคับ

สื่อ และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย                                

การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย

การออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองสำหรับเด็กปฐมวัย

การบริหารและการจัดการสถานศึกษาปฐมวัย             

หมวดวิชาเอกเลือก       

 

3(3-0-6)

 

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

 

3(3-0-6)

      6  หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต

21

 

ปีที่4 : ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 

30104123

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

พลศึกษา                                                                                               

หมวดวิชาเอกเลือก       

เลือกเสรี

 

1(0-2-0)

6  หน่วยกิต

6  หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต

13

 

ปีที่5 : ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

30106503

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     

6(0-450-0)

รวมหน่วยกิต

6

 

 

 

 

ปีที่5 : ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

30106504

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     

6(0-450-0)

รวมหน่วยกิต

6

 

17.4  คำอธิบายรายวิชา  (Course  Description)

               

30101101             ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                                                                                             3(3-0-6)

                                (English for Communication I)

                                ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  เพื่อการสื่อสารเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในระดับพื้นฐานทางด้านวิชาการและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

                                Study of English skills with the emphasis on listening, speaking, reading and writing for communication to enable students to function effectively in a basic range of academic and social contexts

 

30101102             ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                                                                                             3(2-2-5)

                               ( English for Communication II)

                                พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ทางด้านวิชาการและสังคมในระดับที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

Futher development of communicative English language skills to enable students to function  effectively in a more advanced range of academic and social contexts

 

30101103             ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                                                                                                      3( 2-2-5)

                                (English for Academic purpose)

                                พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการ  โดยเชื่อมโยงความรู้ระหว่างภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาของผู้เรียน  ศึกษาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ฝึกการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมในสาขาวิชาเฉพาะด้วยตนเอง

                                Development of integrated communicative English language skills bridging the gap  between communicative English and academic English needed in the learner’s field; study skills for English language learning; practice in utilizing English as a tool for individual study and research on a  particular field of study

 

 

30101104             วิชาทักษะภาษาไทย                                                                                                               3(2-2-5)

                       ( Thai  Language  Skills)

                        ศึกษาความสำคัญและลักษณะภาษาไทย ฝึกทักษะการใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ การ

วิเคราะห์และการประเมินค่าสารจากการฟัง  การดู  และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  การพูดในชีวิตประจำวัน  การพูดในที่ชุมชน และการเขียนเพื่อการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ

                        Study of the significance and characteristics of the Thai language; practice to

achieve effective language usage with the emphasis on analysing and assessing data on listening, seeing, analytical reading, speaking in daily life and communicative writing skills

 

30101122             ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                                                      3(2-2-5)

                                (Thai  for Communication)

ลักษณะและความสำคัญของภาษาไทย   การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารโดยผ่าน

กระบวนการฟัง   การพูด  การอ่าน  การเขียน  และการคิด  วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ        ให้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ

Characteristics and significance of the Thai language, uses of the Thai language

for Communication; listening, speaking, reading, writing and critical thinking  which is necessary and applicable for career and daily living

 

ข้อกำหนดเฉพาะ

                วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1  และ  2   ใช้เรียนร่วมระหว่างระดับ  ปวส.และปริญญาตรี ยกเว้น  วิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ จะใช้เรียนในระดับปริญญาตรี  ถ้า นักศึกษาที่จบในระดับอนุปริญญาให้เทียบโอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1  และ  2  ได้ ( ในเครือมหาวิทยาลัยนครพนม ) ถ้าหากนักศึกษาที่จบจากสถาบันอื่นในระดับอนุปริญญาต้องผ่านการทดสอบเพื่อวัดความรู้  ความสามารถในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1  และ  2  ถ้าไม่ผ่านการทดสอบ  ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2


 

 

รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

30102106             การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ                                                                                      3(2-2-5)

(Speaking and Personality Development)

ความรู้พื้นฐาน  หลักเกณฑ์และกลวิธีในการพูด  ในความหลากหลายด้านการปาฐกถา  การอภิปรายในที่ชุมชน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านบุคลิกภาพที่สง่างาม  ในความเป็นผู้มีการเรียนรู้บนพื้นฐานแห่งสุนทรียภาพ  ตามแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาบุคลิกภาพ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในสังคมแห่งยุคโลกาภิวัฒน์

Basic knowledge to speaking and personality development; norm and trick of speaking extrinsic and intrinsic personality; personality development to speaking in various chances; evaluation  and speaking improvement; speaking in daily life, speaking at work and community

 

30102107             ชีวิตกับความสุข                                                                                                                    3(3-0-6)

(Life and Happiness)

องค์ประกอบของชีวิต  ธรรมชาติของชีวิต  เป้าหมายของชีวิต  ชีวิตที่เป็นสุข  ประเภท

ของความสุข  หลักการดำรงชีวิตที่เป็นสุข  สันติสุขภายในภายนอก  ปฏิบัติสมาธิภาวนาเบื้องต้นเพื่อชีวิตมีความสุข  ทักษะในการดำเนินชีวิตประจำวันในโลกที่ไร้พรมแดน  หลักธรรมของศาสนาพุทธ,ศาสนาคริสต์และอิสลามเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Composition of life; nature of life; goal of life and happy life; types of happiness;

principles for happy life; making intrinsic peace; practicing meditation for making skill in a good life;

skills for being in daily life dealing with religious doctrine

 

30102108             ปรัชญากับความจริงของชีวิต                                                                                             3(3-0-6)

(Philosophy to Meaning of Life)

แนวคิดพื้นฐานในแขนงที่สำคัญของปรัชญา  ประเภทของปรัชญา  หลักการของ

อภิปรัชญา  ญาณวิทยา  จริยศาสตร์  และสุนทรียศาสตร์  ชีวิตกับการประยุกต์หลักปรัชญาในสังคมปัจจุบัน  การนำเอาหลักความจริง  และหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาปัญญา  การนำหลักการทางเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  การพัฒนาชีวิตด้วยหลักคุณธรรม  จริยธรรมตามหลักศาสนาธรรม  ชีวิตที่มีสันติสุข  และสังคมที่มีสันติภาพ

                                Basic concept in importance of philosophy; philosophy categories; principles of super-philosophy, epistemology, ethics and esthetics; life and philosophy application in societies; principles of truth and doctrines in problem-solving application and wisdom development; principles of sufficiency economics application in daily life; life development with morality and ethics including peace of life societies

30102109             สุนทรียภาพของชีวิต                                                                                                            3(3-0-6)

                                (Aesthetic Appreciation)

                                ศึกษาความสำคัญของการรับรู้เกี่ยวกับสุนทรียะในธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรม ประสบการณ์เกี่ยวกับสุนทรียะ การวิเคราะห์คุณค่าของสุนทรียะ

                                The importance of aesthetic acceptance of nature, arts, and culture; experience in aesthetics; aesthetic value analysis

 

30102110             กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                 3(2-2-5)

                               ( Sport, Health, Fitness and Wellness Development)

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นกีฬา  การออกกำลังกาย  การส่งเสริมสุขภาพ และการ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการดูกีฬา การเลือกกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเองและการใช้ในชีวิตประจำวัน  การฝึกทักษะพื้นฐานทางกีฬาและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  กีฬาและการออกกำลังกาย รวมทั้งการดูแลตนเองเพื่อสุขภาพที่ดีและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

                                Knowledge and understanding of sport, exercise, health promotion and fitness; principles of sport spectator; selection of sport activities suitable for oneself and applicable in daily life; practice in sport basic skills and fitness, sport, exercise and self-care for good health and wellness development      

 

30102111             สังคมไทย                                                                                                                                3(3-0-6) 

                                (Thai Society)

                                ศึกษาลักษณะทั่วไป  วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศไทยทั้งในเมืองและท้องถิ่น  ธรรมรัฐ  ประชาคม  ตลอดจนศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ความเชื่อ   ค่านิยม  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย  รวมถึงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสังคมไทย  โดยการศึกษาการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                                Study on revolution and political change, economics and social of Thailand both city and local; good-governance community, religion culture, Thai tradition, belief esteems, keeping up Thai-culture including problem status and the other solution of Thai society by studying on development following sufficiency economics and local wisdom

 

 

30102112             สังคมมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง                                                                           3(3-0-6)

                               ( Human Society in the Greater Mekhong Sub)

                               ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะความเป็นมาและวิวัฒนาการทางกายภาพ  วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ในการดำรงชีวิต อิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของประชากรกับสิ่งแวดล้อมองค์กรระหว่างประเทศที่มีปฏิสัมพันธ์ในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ประเด็นสาธารณะที่มีความสำคัญต่อแนวโน้มในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

                                An analytical study on its historical background physical cultural economic and social development; the relation for human living; the effect of population and environment change; the correlating international organization in Mekhong Community; the problems with the solutions and public item

 

30102113             มนุษย์กับสังคม                                                                                                                      3(3-0-6)

                                (Human and Society)

                                ศึกษาความหมาย  วิวัฒนาการและความสำคัญของสังคม  โครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม  การจัดระเบียบทางสังคม  รวมถึงพฤติกรรม  การเปลี่ยนแปลงของประชากรและความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคม  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสังคมอันเป็นผลเนื่องมาจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและความเจริญทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อมนุษย์  กลุ่มและสถาบันต่าง ๆ ในสังคม  รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน

                                Study meanings, revolution and importance of social structure and composition of society and social order including behavior; the population changed and human relationship in society including society changed based on environment and prosperity of technology influence affecting human, grouping and status in society including problem analysis and solving problem recently

 

30102114             เศรษฐกิจพอเพียงกับการดำรงชีวิต                                                                                3(2-2-5)

                                (Sufficient Economy and life)

                                ศึกษาความหมาย ความเป็นมา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศึกษาตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

                                Study meanings, history of sufficient economic philosophy, idea of sufficient economy to local and country development from national economic and social development; case study: sufficient economy to apply sufficient economy in making a living for development the quality of life

 

 

30102115             ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                                                  3(3-0-6)

                                (Local Wisdom)

ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์

ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดำรงชีวิต ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลกระทบของภูมิปัญญาท้องถิ่น  การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                Study of history, meanings, and importance of local wisdom; relation of local wisdom and ways of life styles; types, development, factors, and effect of local wisdom; application of local wisdom; culture and local wisdom; ways to preserve local wisdom

 

30103116             คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                                                                                           3 (3-0-6)

                                (Mathematics in Daily Life)

การคิดคำนวณพื้นฐานที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ใน

ชีวิตประจำวันโดยนำวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ เช่น ร้อยละ อัตราส่วน สมการและอสมการ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น อัตราดอกเบี้ย ภาษีเงินได้  มูลค่าปัจจุบันและ มูลค่าอนาคตของเงิน คณิตศาสตร์กับธุรกิจประกันภัย  สถิติกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ

                        Basic Calculated thoughts used in daily life; problem-solving methods by mathematics application; i.e., means, ratio, equation and unequation, basic logic, interest rate, tax, current and future value of currency; mathematics for insurance business including statistics for living and careers

 

30103117             มนุษย์กับการใช้เหตุผล                                                                                                        3(3-0-6)

                                (Man and Reasoning)

                                ศึกษาขอบเขตของตรรกวิทยา เทอม (Term) และประโยคตรรก (Proposition) การอ้างเหตุผลแบบนิรนัย (Deduction) และอุปนัย (Induction) หลักเกณฑ์ความเหมาะสมในการอ้างเหตุผล ข้อบกพร่องในการอ้างเหตุผล (Fallacy) วิเคราะห์การอ้างเหตุผลที่ปรากฏในชีวิตประจำวันเพื่อให้ผู้เรียนพิจารณาและรู้จักใช้เหตุผลที่ถูกต้อง         

                                Study the extents of logic, term, proposition, deduction and induction, fallacy; analyze a citation for justification in daily life

 

 

30103118             คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                           3(2-2-5)

                                (Computer and Information Technology)

                                หลักการทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบและวิธีการทางคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล แนะนำและฝึกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสม การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านสารสนเทศ ความสำคัญและแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศหรือการสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ การเลือก การสังเคราะห์ และการนำเสนอสารสนเทศ การสื่อสาร ตลอดจนเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตนารมณ์ที่ดีและมีนิสัยใฝ่รู้โดยการใช้สื่อสารสนเทศ

                                Principles of computer, system contents and of computer, data evaluation, introduction to use computer for data and file processing appropriate, software package and application computer in information technology, reached information, information retrieval, selections, synthesis, present information technology by computer and support the learners to be good manner and eagle to known by using information technology, general principle of computer, composition of system and process of computer, data composition, introduction and practice to use suitable readymade programs, applied computer with work for information technology, importance and information

 

30103119             วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต                                                                 3(3-0-6)

 (Science and Technology for Quality of Life)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพชีวิต ผลกระทบจากการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีต่อคุณภาพชีวิต กรณีศึกษา การเลือกใช้ผลผลิตจากเทคโนโลยี

                        Science and technology; quality of life; effect of science and technology development on quality of life, case study: a selection of technology products

 

30103120             สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต                                                                                                3(3-0-6)

                                (Environment and Quality of Life)

ความหมาย ขอบเขต และองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม หลักการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ ภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา วัฏจักรของสาร มลภาวะสิ่งแวดล้อมการตรวจวัดและการประมวลผล กรณีศึกษาในท้องถิ่น ทรัพยากรชีวภาพและการอนุรักษ์ ภาวะโลกร้อน

Meaning, extent, and environment composition; principles of conveyance energy in

ecology system, geography and geology, substance circle, environment pollution; case study of biological resources and conservation, global warming

 

 

30103121             เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                                                           3(2-2-5)

        (Information Technology for Life)

                                ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลและผลกระทบต่อชีวิตและสังคมในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ การเลือกและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อการใช้งานและสืบค้นข้อมูลการแสวงหาความรู้ และระบบการสื่อสารข้อมูลการศึกษาค้นคว้า การทำรายงาน การนำเสนอผลงาน รวมถึงการเคารพตามกฎหมายทางคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

                                Meanings and importance of information technology in digital and intellectual age; influences of information technology on human life and the living; components of system of information technology; communication and information exchange on computers network; the selection on use of information resources; use of system software and applications for information retrieval; knowledge acquisition, work presentation, occupational development and leading one’s daily life efficiently as well as having respect in the rights of intellectual property

 

  30104123            พลศึกษา                                                                                                               1(0-2-0)

                                    ( Physical Education )

                         ความมุ่งหมายในการพัฒนาประสิทธิภาพของร่างกาย  เพื่อความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายของผู้เรียน  โดยให้มีความรู้พื้นฐานทางด้านการออกกำลังกาย  การฝึกซ้อมกีฬา  ปัจจัยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางกาย  รวมทั้งการฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายด้วย   

The aim in development of physical effectiveness for physical health of students. Fundamental knowledge of physical exercise, sports training and various factors concern with physical fitness including training for increasing efficiency in work of physical health

 

 

 

30111701             ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู                                                                                        3(1-2-4)

                                (Language and Technology for Teacher)

                                ความสำคัญและธรรมชาติของภาษา   การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เพื่อการสื่อสาร การฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะการฟัง การพูด  การอ่าน  การเขียน  เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาสมรรถภาพความเป็นครู  การออกแบบการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

                                Importance and nature of languages; the use of Thai and English for communication; practicing in listening, speaking, reading, and writing skills for daily life situations and its effective development; designing innovation and information technology for developing quality of learning; problem analysis causing the use of innovation and information technology; the use of computer and internet for supporting its learning

 

30111702             การพัฒนาหลักสูตร                                                                                             3(1-2-4)

       (Curriculum Development  )

                                ความหมาย ความสำคัญ ปรัชญา แนวคิด หลักการ  และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร และการศึกษา  ประวัติความเป็นมาและระบบการศึกษาไทย แผนพัฒนาการศึกษาไทย  ทฤษฎีหลักสูตรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเภทของหลักสูตร  กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การวิเคราะห์หลักสูตร และมาตรฐานช่วงชั้นหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้และการประเมินหลักสูตร  ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร

                                Meanings, importance, philosophy, concepts, principles, and theories relating curriculum and education development; its background and Thai education system; development plan of Thai education system; curriculum theories from the past to present; types of curriculum; construction process and school curriculum development; curriculum and grade level analysis; curriculum application and its evaluation; problems and trends for curriculum development

 

 

30111703           การออกแบบและการจัดการเรียนรู้                                                                                  3(3-0-6)

          (Instructional Design and Management)

                         ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน  รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  เทคนิค และวิทยาการจัดการเรียนรู้

Learning and instructional theories; learning styles and instructional model development; instructional and learning experience design; integration of various subjects; inclusive classroom; as well as instructional techniques and learning experience  

 

30111704             จิตวิทยาสำหรับครู                                                                                                             3(3-0-6)

(Psychology for Teacher)

ความสำคัญของจิตวิทยากับการเรียนการสอน  พัฒนาการของเด็กวัยเรียน  ความ

แตกต่างระหว่างผู้เรียนด้านเชาวน์ปัญญา  ความถนัด  รูปแบบการเรียนและการคิด  ทฤษฎีการเรียนรู้จิตวิทยาการศึกษา  จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์  การสร้างแรงจูงใจในการเรียน จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้เรียน  และการปรับพฤติกรรมที่มีปัญหาของเด็ก

                         Importance of psychology of learning and teaching; development of 3-18 year students; individual differences in cognitive; aptitude ; learning and cognitive styles; learning theories; educational psychology; basic psychology related to human development; motivation and its application for learning; guidance and counseling psychology emphasis on students’ helping and behavior modification

 


30111705             การวัดและการประเมินผลการศึกษา                                                                              3(3-0-6)

     (Educational Measurement and Evaluation)

                                ความหมาย  หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา  จุดมุ่งหมายทางการศึกษากับการประเมินผล  คุณธรรมของผู้ประเมิน ลักษณะของเครื่องมือการวัดผลแบบต่าง ๆ การสร้างและใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา  การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินผลจากแฟ้มสะสมงาน  การประเมินผลภาคปฏิบัติ  การประเมินผลระหว่างเรียนและเมื่อสิ้นสุดการเรียน การนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้

                                Meanings, principles, and techniques of measurement and evaluation; objectives of education and evaluation; ethics of evaluators; features of various evaluation tools; designing and using the tools of educational measurement and evaluation; authentic assessment; portfolio assessment; practicum assessment; formative and summative assessment; assessment application for developing learning management

 

30111706             การบริหารและการจัดการในห้องเรียน                                                                          3(3-0-6)

          (Classroom Management)

                ทฤษฎี  และหลักการบริหารการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการในชั้นเรียน  ภาวะผู้นำทางการศึกษา  การคิดอย่างเป็นระบบ  การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ  มนุษย์สัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารในองค์การ  และการทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการชั้นเรียน  เช่น การควบคุมชั้นเรียน  การสร้างวินัยในชั้นเรียน  การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่มีปัญหาในชั้นเรียน   การจัดโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ   การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียน  การประกันคุณภาพการศึกษา  การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

                                Theories and principles of administration involved in classroom management; educational leadership; systematic thinking; organizational culture learning; human relationship and organization communication; team working; classroom management, i.e., classroom control, classroom discipline, behavioral problem protecting and solving in classroom, academic projects and activities, information system management for classroom management, educational quality assurance, education for community development

 


30111707             การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                        3(3-0-6)

      (Educational Research)

                                ความหมาย  แนวคิด  ประเภทการวิจัย ทฤษฎีการวิจัย  รูปแบบการวิจัย 

การออกแบบการวิจัย   เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติเพื่อการวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล 

การแปลผลและสรุปผลการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย  การนำเสนอผลการวิจัย  การวิจัยในชั้นเรียน  การค้นคว้าศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย

                                Meanings, concepts, types, and theories of research; format and research design; techniques and data collection, statistics, data analysis, interpretation of data analysis and research summary; research report writing and presentation; applying research finding to students’ behavior solving and development; research proposal

 

30111708             นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                                                   3(2-2-5)

     (Educational Innovation and Information Technology)

แนวคิด  ทฤษฎี  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ

การเรียนรู้  เทคโนโลยีและสารสนเทศ  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ  แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  การออกแบบ  การสร้าง  การนำไปใช้        

การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม  ความสำคัญของวิชาชีพครู

                                Concepts, theories, technology, and educational innovation promoting development of learning quality; information technology; problem-analysis based on the use of educational innovation and information technology; learning resources and networks; design, invention, application, assessment and improvement of innovation; the importance of professional teachers

 

 

30111709             ความเป็นครูมืออาชีพ                                                                                                        3(2-2-5)

                                (Teacher Professional)

                                ความสำคัญของวิชาชีพครู  บทบาท หน้าที่  ภาระงานของครู  พัฒนาการของวิชาชีพครู  การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู    การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู 

การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

                                Importance of professional teachers; teacher’s roles, duties, and frameworks; development of professional teachers; formation of positive attitude toward teacher profession; enhancing teacher’s capacity and competency; being the learning specialist and academic leadership; criterion and professional teachers ethics; educational law

 

30111801             การเรียนรู้ตลอดชีวิต                                                                                                         3(2-2-5)

      (Lifelong Learning)

                                แนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีการเรียนรู้และการเรียนของผู้ใหญ่ การศึกษาตลอดชีวิตกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะและวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งวิทยาการโครงการต่างๆที่ส่งเสริมเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนแนวโน้มการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในประเทศไทย

                                Concepts, principles, and theories of learning and adult learning; lifelong education toward its process, skills, and methodologies; learning resources supporting society of learning; including trend of learning society in Thailand

 

30111802             การสอนโครงการ                                                                                                                3(2-2-5)

      (Project Teaching)

                              การจัดกิจกรรมโครงการจากสาระการเรียนรู้ (ในหลักสูตร) ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาวางแผนการศึกษาทดลองพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นความรู้ (ในรูปของโครงงาน) ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการสอนโครงการ

                                Project management based on learning substance; practicing on learning project toward application based on its knowledge and experience including its improving plan; investigating related researches in the field of project teaching

 

 

 

 

30111803             การออกแบบบทเรียนออนไลน์                                                                                        3(2-2-5)

      (Web Page Learning Design)

                                แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์ การสร้างและการออกแบบบทเรียนออนไลน์ออกจากโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ การประเมินผลบทเรียนออนไลน์ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถสร้างบทเรียนได้จริง

                                Concepts and principles of online lessons; its creating and designing from computer program; including its evaluation emphasized on authentic practicum

 

30111804             การแนะแนวและการให้คำปรึกษาในโรงเรียน                                                              3(2-2-5)

      (Guidance and Counseling in School)

                                การจัดการและการบริหารการแนะแนว  การบริการการแนะแนวในโรงเรียน ทฤษฎี

การให้คำปรึกษา เทคนิคการแนะแนว เทคนิคการให้คำปรึกษาและการฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษาโดยใช้เทคนิคง่ายๆการแก้ปัญหาวิกฤติ การให้คำปรึกษาเรื่องเพศศึกษา บทบาทของบุคลากรของโรงเรียนในการแนะแนวและการให้คำปรึกษา

                                Guidance management and administration; guidance service in school; theories of counseling; guidance and counseling techniques; practicum on critical problem-solving through fundamental techniques; sex education counseling; roles of educational staff in guidance and counseling

 

30111805             การศึกษาเด็ก                                                                                                                       3(2-2-5)

      (Child Study)

                                ความสำคัญของการศึกษาเด็ก ลักษณะธรรมชาติ และกระบวนพัฒนาการเด็กในโรงเรียน เครื่องมือและวิธีการในการเก็บข้อมูล การใช้แหล่งวิชาการเพื่อหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเด็ก ปัญหาที่พบในโรงเรียน แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของเด็ก

                                Importance of child study, its characteristics in nature, and process of child development in school; tools and methodologies in data collection; the use of academic sources for child study; child problems; strategies for protecting and problem-solving; research findings involving child problem-solving

 

 

 

30111806             หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา                                                              3(2-2-5)

      (Principles Theories and Process of Educational Administration)

                                ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักและทฤษฎี และวิวัฒนาการเชิงกระบวนทัศน์

ด้านกระบวนการบริหารการศึกษายุคใหม่ โครงสร้างการจัดการและการบริหารการศึกษาของไทยทั้งระบบ โดยเน้นระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางการบริหารโดยเน้นการกระจายอำนาจการบริหาร  การบริหารแบบมีส่วนร่วม  การบริหารโดยองค์คณะบุคคล และการบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตลอดจนบริบทและแนวโน้มในการจัดการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษาของไทย

                                Fundamental knowledge involving principles, theories, and evolution of paradigm focused on the process of modern educational administration; the whole structure of management and administration for Thai study emphasized on educational service area level; analysis study on concepts of administration focused on its decentralization; administration by participatory, individual group, and school based administration on a legal related; including context and trend in education reform of Thailand

 

30111807             จิตวิทยาเด็กพิเศษ                                                                                                              3(2-2-5)

                                (Psychological Aspects of Exceptional Children)

                                ลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กพิเศษแต่ละประเภท ลักษณะความบกพร่องที่มีผลต่อการพัฒนาด้านจิตใจของเด็กพิเศษแต่ละประเภทและบุคคลในครอบครัว การปรับตัวที่ดีของเด็กพิเศษทางด้านจิตใจ สังคม และอาชีพ

                                Essentials of psychology of exceptional children in various types; its exceptional features affecting intellectual development and family; including its positive adaptation focused on intellectual, social, and professional features


 

 

 

30111808             โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการศึกษา                                                              3(2-2-5)

      (Statistical Package for Education)

                                ข้อมูล  การประมวลข้อมูล  โปรแกรมเอสพีเอสเอส ฟอร์ วินโดว์ การสร้าง แฟ้ม-ข้อมูล การตรวจสอบและการเปลี่ยนแปลงข้อมูล การจัดแฟ้มข้อมูล การคำนวณค่าสถิติเบื้องต้น การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล  การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน

                                Data; data processing; SPSS window program; data file creation; data checklist and change; data file arrangement; basic statistics calculation; checklist for data distribution; estimation and hypothesis testing

 

30111809             การศึกษากับชุมชน                                                                                                             3(2-2-5)

      (Education and Community)

                                ความรู้เกี่ยวกับชุมชน ลักษณะของชุมชน การส่งเสริมการศึกษาในชุมชน  บทบาทของการศึกษาต่อการพัฒนาชุมชน  การพัฒนาชุมชนในรูปแบบต่างๆ

                                Knowledge, characteristics, and educational support of community; role of education toward community development; including community development in various styles

 

30106301             การศึกษาปฐมวัย                                                                                                                3(3-0-6)

     (Early Childhood Education  )

                                ความหมาย  ความสำคัญ  แนวคิด หลักการ  และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย นโยบายของการศึกษาปฐมวัย  นักการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย  ประวัติความเป็นมาของการศึกษาปฐมวัยในต่างประเทศและในไทย และรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทย  หน่วยงานที่จัด  ลักษณะการดำเนินงานและแนวโน้มทางการศึกษาปฐมวัย  นวัตกรรมทางการศึกษาของไทยและต่างประเทศ

Meaning key concepts, principles and theory related to early childhood education; Early Childhood education policy; Investor education influences early childhood education; History of early childhood education in Thailand and abroad; Form of education and youth in Thailand; Unit events, Operating characteristics and trends childhood education; Innovation education in Thailand and abroad

 

 

 

 

 

 

30106302             พัฒนาการเด็กปฐมวัย                                                                                                       3(3-0-6)

     (Early Childhood Development)

                                ความหมาย  ความสำคัญ  แนวคิด  หลักการและทฤษฎีของนักจิตวิทยาพัฒนาการธรรมชาติและพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กปฐมวัย  ความสัมพันธ์ของพ่อแม่  สมาชิกในครอบครัว  รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและอิทธิพลที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพเด็กปฐมวัย  การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี

Meaning key concepts, principles and theories of psychologist natural development of early childhood development areas; The relationship of parents, Family members, Form of care and influence that affect children youth development; Meaning and importance of children's childhood personality; Activities and environments to promote development and learning of early childhood from birth to 6 years

 

30106303             การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย                                                       3(2-2-5)

    (Language  Experiences  for  Early Childhood)

                                ความหมาย ความสำคัญ  แนวคิด  หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย  การสังเกต  การวิเคราะห์และบันทึกพฤติกรรมทางภาษาของเด็กปฐมวัย  การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการฟัง พูด  อ่าน  เขียน  การผลิตสื่อและของเล่นเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา  ภาษาถิ่น  ภาษาที่ 2 ของเด็กปฐมวัย  บทบาทของครูและผู้ปกครองในการประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย

Meaning key concepts, principles and theories related to language development for early childhood; observing and recording behavior analysis of early childhood language; Organizing experience to enhance skills of listening, speaking, writing, publishing and toys to enhance language skills, local language children's early childhood 2 The role of teachers and parents to assess children's language development childhood


 

30106304             การพัฒนาลักษณะด้านจิตสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย                                                  3(2-2-5)

                (Developing  Psychosocial  for Early Childhood)

ความหมาย ความสำคัญ  แนวคิด  หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย  การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย  บทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมความสามารถทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย  การประเมินพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย

Meaning key concepts, principles and theories related to emotional and social development of early childhood; Organizing experience to develop emotional and social abilities of early childhood; The role of teachers and parents to enhance children's social and emotional childhood; Evaluating the emotional and social development of children

 

30106305             สื่อ และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย                                                                          3(2-2-5)

      (Learning Media and Toys  for  Pre-school  Children  Development)

                                ทฤษฎี และพัฒนาการของการเล่นของเด็กปฐมวัย ความหมาย  ความสำคัญ  ประโยชน์ของสื่อของการเล่นของเด็กปฐมวัย การเลือกและผลิตสื่อการเรียนและของเล่นเด็กปฐมวัย  การประเมินผลการใช้สื่อและของเล่น บทบาทของครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องในการใช้สื่อและของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  การจัดบริการห้องสมุดของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดบริการศูนย์สื่อสำหรับครูปฐมวัย

Theory and development of early childhood player of the meaning of important benefits of children's media playing; The selection and production learning and childhood toys; Evaluation of the role of media and toys; parents and teachers involved in the media and toys to promote child development; Organizing toys for children, youth library services; Organizing services for teachers early childhood media center

 

 

 

30106306             การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย                                         3(2-2-5)

       (Science  Experiences  for  Early Childhood)

                                ความหมาย  ความสำคัญ  แนวคิด  หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางวิทยาศาสตร์  สาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  การใช้สื่อทางวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย  บทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์  การประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

Meaning key concepts, principles and theories associated with scientific skills; Learning material for early childhood; basic science; Organizing scientific experience for early childhood; The scientific level of youth media; The role of teachers and parents in promoting scientific skills; Scientific evaluation skills for early childhood

 

30106307             การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย                                          3(2-2-5)

                                (Mathematic  Experiences  for  Early Childhood)

                                ความหมาย ความสำคัญ  แนวคิด  หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางคณิตศาสตร์  สาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสอนคณิตศาสตร์  การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  การใช้สื่อทางคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย  บทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์  การประเมินทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

Meaning key concepts, principles and theories related to mathematical skills; Learning material for early childhood math; Psychology that relate to teaching math; Organizing mathematical experiences for early childhood; Using mathematical level early childhood media; The role of teachers and parents to promote math skills; Assessment of mathematical skills for early childhood

 

30106308             การจัดประสบการณ์ทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย                                                      3(2-2-5)

     (Creative Art for Early Childhood)

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการทางด้าน

ศิลปะของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์และกิจกรรมศิลปะ บทบาทครูและผู้เกี่ยวข้องในการ

ส่งเสริมศิลปะ การนำ ภูมิปัญญาและวัสดุท้องถิ่นมาใช้ในงานศิลปะ การจัดแสดงผลงาน งานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง

Principles and theories related arts dollar. For early childhood; Development of

early childhood art; Organizing experience and artistic activities; Teachers and relevant role in promoting local art; bringing knowledge and materials used in art; The exhibitors. Research related

 

30106309             การจัดประสบการณ์การเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย                                            3(2-2-5)

       (Movement for Early Childhood)

                                ความหมาย  ความสำคัญ  แนวคิดและหลักการ  ทฤษฎีและพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย  รูปแบบการเคลื่อนไหวพื้นฐาน  แนวการจัดประสบการณ์ทางการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย  สื่อ  อุปกรณ์  การจัดสภาพแวดล้อมและการประเมินพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย 

Meaning key concepts and principles, Theory and development of early childhood movement for children; Basic movement patterns; Vertical movement through the organized experience for early childhood; media; equipment, organize and environmental assessment for early childhood development through movement

 

30106310             การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย                                                                  3(2-2-5)

       (Inclusive Education for Early Childhood)

                                ความหมาย ความสำคัญ  แนวคิด  หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

แบบเรียนรวม  ความรู้ที่เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  จิตวิทยาเด็กพิเศษ การเตรียมการเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวม  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) บทบาทของครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย

Meaning key concepts, principles and theories related to inclusive education;
Course and knowledge about children with special needs; Special Child Psychology; Preparation for school and education; Techniques taught in class and Individual education plan (IEP); The role of teachers in education school for early childhood. Collaboration with parents and communities as well as those involved in education for school early childhood
 

 

 

30106311             การบริหารและการจัดการสถานศึกษาปฐมวัย                                                             3(3-0-6)

        (Early  Childhood Administration  and  Management)

                                ความหมาย ความสำคัญ  แนวคิด  หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ     การจัดการสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย  ประเภทของสถานศึกษาเด็กปฐมวัย  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร  หลักเบื้องต้นของการบริหารสถานพัฒนาเด็ก  บุคลิกภาพของผู้บริหาร  การดำเนินการจัดตั้งสถานเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล  การนิเทศและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร การทำงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน  การจัดโครงสร้างขององค์การ  การจัดระบบงานบริหาร  และการประกันคุณภาพการศึกษา

Meaning key concepts, principles and theories related to Administration  and  Management of early childhood education for children; Type of school early childhood; Role of management. Basic Principles of Management Development Child place. Personality of the executive. The establishment of child rearing facilities and kindergarten; Supervision and monitoring of operational personnel; Working with parents and community; The structure of the organization; Organization management system. And Quality Assurance

 

30106312             การสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย                                                                                    3(1-4-4)

        (Seminar  in  Early  Childhood  Education)

                                ความหมาย ความสำคัญ  แนวคิด  หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย  รูปแบบการสัมมนา  กระบวนการจัดการสัมมนา ปฏิบัติการจัดสัมมนาการศึกษาปฐมวัย

Meaning key concepts, principles and theories related to early childhood
 education seminars; The seminar format. Process Management Seminar; Operating early childhood education seminars

 

 

30106313             การให้ความรู้การดูแลเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง                                                        3(2-2-5)

       (Parents Education)

                                ความหมาย ความสำคัญ  แนวคิด  หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  รูปแบบวิธีการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง  ปัญหาครอบครัว  ปัญหาพฤติกรรมเด็ก  บทบาทครู  ผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนาเด็ก  สาระความรู้สำหรับผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กเพื่อประสานงานร่วมมือกับองค์กรในชุมชน  การแนะแนวให้ความรู้ด้านการพัฒนาเด็กแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง การจัดโครงการร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน

Meaning key concepts, principles and theories related to education for early childhood
parents; Model how to educate parents; Family problems, Child behavior problems, teachers, parents and community role in the development of early childhood; Matter knowledge for parents on child development to coordinate work with organizations in the community; Guidance to the knowledge of child development for parents; Organizing collaborative projects between home and school

 

30106314             การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย                                                                           3(3-0-6)

      (Assessment for Early Childhood)

                                ความหมาย  ความสำคัญ  แนวคิด  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  เทคนิคการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย การวิเคราะห์พัฒนาการเด็กปฐมวัย  การสร้างและใช้เครื่องมือสำหรับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  การร่วมมือกับผู้ปกครองในการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย  การรายงานผลการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย

Meaning key concepts, principles and theories related to child development; early childhood assessment, early childhood development child assessment techniques; Analysis of         early childhood development; Creation and development of assessment tools for early childhood;
Collaboration with parents to assess early childhood; The report evaluated early childhood
development

 

 

30106315             การออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองสำหรับเด็กปฐมวัย                     3(2-2-5)

      (Designing Activities with Brain-compatible Learning for Preschool Children)

                                ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมอง  พัฒนาการของสมอง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญและพัฒนาการของสมองในช่วง 6 ปีแรก  วิธีการเรียนรู้ของสมอง  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง  ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง

Basic knowledge about the brain; Development of the brain, Factors that affect growth and brain development during the first 6 years of learning how the brain; Design learning activities that comply with the working of the brain; Operating activities of learning consistent with the work of the brain

 

30106316             ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย                                                                              3(2-2-5)

       (Creative Thinking for  Early Childhood)

                                ความหมาย  ความสำคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์  พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี  การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย  การประเมินพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาบทบาทของพ่อแม่ และครูในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

Meaning key concepts, principles and theories related to creativity; Process of creativity, Creative development of children birth to 6 years of creative activities for early childhood
Evaluating creative development; Developing the role of parents And teachers in activities that promote creativity

 

30106317             ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย                                                                                     3(2-2-5)

       (Cognitive Thinking for Early Childhood)

                                ความหมาย ความสำคัญ  แนวคิด  หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย  พัฒนาการและการทำงานของสมองช่วงอายุแรกเกิด – 6  ปี  การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมอง  ประเภทของการคิด  ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย  กระบวนการคิด การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะการคิด  การประเมินพัฒนาการทางการคิดเด็กปฐมวัย

Meaning key concepts, principles and theories related to thinking skills for            early childhood; Development and function of the brain ages birth - 6 years of education-related brain research; Type of thinking, Thinking skills for early childhood, Organizing experience, thought process that promotes critical thinking skills; Assess children's thinking through the development of early childhood

 

30106318             กระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย                                                             3(2-2-5)

         (Learning  Management  process  for  Early Childhood)

                                ความหมาย  ความสำคัญ  แนวคิด หลักการ  และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย  พัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู้  การบูรณาการสาระการเรียนรู้และประสบการณ์สำคัญให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก  การเขียนแผนการจัดประสบการณ์  ปฏิบัติการจัดประสบการณ์ตามสาระการเรียนรู้  การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน 

การประเมินผลพัฒนาการและการเรียนรู้

Meaning key concepts, principles and theory relating to the processing of early childhood experiences; Development and learning psychology; Integration of learning material and significant experience in accordance with the learning activities of children; Plan writing experience; Organized by operating experience learning material; Organization within and outside the classroom environment; Development and evaluation of learning

 

30106319             มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย                                                                                   3(2-2-5)

       (Educational Standard of Early Childhood)

                                ความหมาย ความสำคัญ  องค์ประกอบของมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก การเขียนรายงานการศึกษาตนเอง (SAR) และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

Meaning and importance of the standard elements of early childhood education; Quality assurance of education inside and outside of the self-report (SAR) and practice on preparing to meet external quality assessment of a early childhood academy

 

30106320             หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                                                                                               3(3-0-6)

                                (Curriculum  for Early Childhood Education)

                                ความหมาย จุดมุ่งหมายของหลักสูตรปฐมวัย กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  การนำ         ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้  การวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย  การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ

                                Intended meaning of early childhood programs; Curriculum development process, bringing local knowledge to apply; Analysis of early childhood programs; Comparison of Thai curriculum on early childhood with overseas one

30106401             นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย                                                                                   3(2-2-5)

       (Stories and Puppets for Early Childhood)

                                ความหมาย  ความสำคัญ  ประโยชน์ ของนิทานและหุ่นต่อเด็กปฐมวัย  ศึกษาความเป็นมาของหุ่นและประวัตินักแต่งนิทานสำคัญของโลก  ประเภทของนิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย การสร้างหุ่นจากวัสดุชนิดต่างๆ  ศึกษาเทคนิคการเล่านิทาน  การสร้างโรงหุ่นประเภทต่าง ๆ การแต่งนิทานสำรับหรับเด็กประกอบการเชิดหุ่น  หลักการเชิดหุ่นและฝึกปฏิบัติการเชิดหุ่น  และการแสดงละครหุ่นประกอบนิทานที่แต่งขึ้น

Meaning and importance of benefits to early childhood tales and puppet; Education is a puppet of songwriters; composers and historical tales of the world; Types of childhood tales and puppet for children; Robot building material products; Learn techniques fable, Creating robotic plant types, Writing a story for children set operators manipulate a puppet; Principles and practice manipulate a puppet manipulate a puppet; And the puppet theater operators to get more yarn

 

30106402             คอมพิวเตอร์สำหรับครูปฐมวัย                                                                                       3(2-2-5)

    (Computer for Early Childhood  Teachers)

ความหมาย  แนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการ  คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย  ความรู้พื้นฐานในคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย  การเลือกและการจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ  เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย  ปฏิบัติการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย  การวัดและประเมินผลทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย  บทบาทครูและผู้ปกครองกับในการส่งเสริมประสบการณ์ทางคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย 

Meaning theory concepts and principles for early childhood computer; Basic knowledge of computers for children childhood; The selection and computer programming to promote development areas; Teaching techniques for early childhood computer; Operating a computer program created for early childhood; Measurement and evaluation of computer skills for early childhood; Roles with teachers and parents to enhance the computer experience for early childhood

 

 

30106403             นาฏลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย                                                                                             3(2-2-5)

       (Creative Dramatic for Early Childhood)

                                ความหมาย  ความสำคัญ  แนวคิด  ทฤษฎีทางนาฏลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย  นาฎลีลาเบื้องต้น  การจัดกิจกรรมนาฎลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย  การเลือกเครื่องแต่งกาย และการจัดชุดแสดงให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆ ปฏิบัติการแสดงนาฎลีลาชุดต่างๆ ประกอบลีลาท่าทางตามสมัยนิยมที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก

Meaning, important, concept, Theories of dramatic activities for early childhood; Dramatic activities basic; Dramatic activities for early childhood; Choosing apparel and administrative expenses shown on the right opportunities; Dramatic activities operating show a series of rhythmical; Fashionable style combined gesture appropriate to the age of the child

 

30106404             เกษตรสำหรับเด็กปฐมวัย                                                                                                 3(2-2-5)

        (Agriculture for Early Childhood)

                                ความหมายและความสำคัญของเกษตรสำหรับเด็กปฐมวัย  จุดมุ่งหมายและการจัดประสบการณ์ งานเกษตร การส่งเสริมการบูรณาการเนื้อหาวิชา  การทดลองปฏิบัติการและ

การประเมินผล

Meaning and Importance of agriculture for early childhood; Purposes and experience activity Organization promoting agricultural work experience integrating subject; Trial operations and evaluation

 

30106405             ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูปฐมวัย  1                                                        3(2-2-5)

        (English for Learning of Early Childhood Teachers I)

                                การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  อภิธานศัพท์  และนิยามศัพท์เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย  การอ่านข้อความ  ข่าวสาร  เอกสาร  ตำรา  และบทความภาษาอังกฤษทางการศึกษาปฐมวัย การเขียนและแปลเพลง  นิทาน  และบทกลอนภาษาอังกฤษ  การใช้ความรู้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

Learning English vocabulary and glossary definitions of terms associated with childhood education; The document read news articles in English textbooks and early childhood educational. The tales and songs written and translation english poem; Use knowledge of English is a search engine technical information from various sources of learning

 

 

 

 

30106406             ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูปฐมวัย  2                                                        3(2-2-5)

         (English for Learning of Early Childhood Teachers II)

                                การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  อภิธานศัพท์  และนิยามศัพท์เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย  การอ่านข้อความ  ข่าวสาร  เอกสาร  ตำรา  และบทความภาษาอังกฤษทางการศึกษาปฐมวัย          การเขียนและแปลเพลง  นิทาน  และบทกลอนภาษาอังกฤษ  การใช้ความรู้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

Learning English vocabulary and glossary definitions of terms associated with childhood education; The document read news articles in English textbooks and educational childhood; The tales and songs written and translation english poem; Use knowledge of English is a search engine technical information from various sources of learning

 

30106407             การจัดชั้นเรียนเด็กปฐมวัย                                                                                               3(2-2-5)

                                (Early Childhood Classroom Management)                                                                            

                                ความหมาย ความสำคัญ    หลักการ  แนวคิดของการจัดชั้นเรียนเด็กปฐมวัย  การส่งเสริมความพร้อมของผู้ปกครองและเด็กก่อนเข้าสู่โรงเรียน  เทคนิคและวิธีการในการจัดการชั้นเรียน  การปรับพฤติกรรมเด็ก  การสร้างเสริมลักษณะนิสัยและระเบียบวินัยให้กับเด็ก  ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนอนุบาลและแนวทางการแก้ปัญหา บทบาทครูในการจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัย

Meaning and importance of the principle concepts of childhood children classroom sessions; Promoting the availability of parents and children prior to school entry; Techniques and methods in classroom management; Adjusted child behavior. Build Habits and discipline to children; Problems in kindergarten classes and approach problems; Role of teachers in classroom management early Childhood.

 

30106408             สุนทรียภาพทางศิลปะสำหรับครูปฐมวัย                                                                      3(2-2-5)

       (Art Appreciation for Early Childhood Teachers)

                                ความหมาย  ความสำคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางศิลปะ  ทัศนศิลป์ และองค์ประกอบทางศิลปะ  หลักการจัดกิจกรรมศิลปะ เทคนิค และวิธีการจัดกิจกรรมศิลปะทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  การเลือกวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น   และการนำของเหลือใช้มาประยุกต์ใช้กับงานศิลปะ  บทบาทและหน้าที่ของครูในการส่งเสริมศิลปะเด็กปฐมวัย

Meaning and importance of basic concepts, principles and theories related to knowledge of art; visual arts and art elements; Principle activities art techniques and methods of arts activities both within and outside the classroom; Choosing local materials. And implementation of the residues applied art; Role and function of art teachers in promoting early Childhood

30106409             หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย                                                                                               3(2-2-5)

     (Literature for pre-school Children)

ความหมาย  คุณค่าและประเภทหนังสือเด็ก  ลักษณะของหนังสือที่ดี  ระดับความพร้อมและความต้องการในการใช้หนังสือของเด็กแต่ละวัย การเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับวัย  หลักการสร้างและเขียนหนังสือสำหรับเด็ก  ปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกแต่ง สร้าง และวิจารณ์หนังสือเด็ก     การส่งเสริมการใช้และการรักษาหนังสือ

Meaning and value children's book category; Characteristics of a good book; Level of readiness and needs of the children's books each age group; Choosing books to suit their age’ Principles create and write books for children; Practical training about children's book reviews and write created; Promoting the use and care book

 

30106410             พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กต่างวัฒนธรรม                                         3(2-2-5)

     (Language  Development  and  Language Programs for Minority Group of Children)                        

ทฤษฏีทางภาษา ธรรมชาติและพฤติกรรมทางภาษาของเด็กต่างวัฒนธรรม การใช้ภาษาท่าทางหรือภาษาถิ่นในการสร้างความเข้าใจระหว่างกัน การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางวาจา  และภาษาท่าทาง การใช้สื่อและการจัดโปรแกรมการสอนที่สอดคล้องกับสภาพเด็กต่างวัฒนธรรม  การรวบรวมคำศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน ให้เด็กได้มีทักษะในการฟัง  การพูด  อ่าน  และเริ่มแสดงออกและเข้าใจในการสื่อความหมายของภาษาไทย  การทดสอบและประเมินผลทางภาษาไทยของเด็กต่างวัฒนธรรม

Theory of natural language and behavior of children; foreign language culture; Use body language or local language to build understanding between each other; Activities to encourage children to participate in oral expression; And body language, The media and program compliance with the conditions of teaching cross-cultural children; Incorporated in the basic vocabulary of everyday life; Children have skills in listening, speaking, and begin to understand and express the meaning of the Thai language; Testing and evaluation of Thai children of different cultures

 


30106411             การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย                                                                                      3(2-2-5)

                                (Behavioral   Study in Early Childhood)

                                ความหมาย  ความสำคัญ  หลักการและแนวคิดของการศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย  พัฒนาการเด็กปฐมวัย  ประเภท  แนวทางขั้นตอนในการศึกษาพฤติกรรม  การปฏิบัติการศึกษาพฤติกรรม  การเขียนบันทึก  การแปลความหมายพฤติกรรม  การสะท้อนตนเอง  การรายงานผลการศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย  การนำผลการรายงานไปปรับใช้ในการพัฒนาเด็ก 

Meaning and importance of the principles and concepts of childhood education; child behavior, early Childhood development type approach in the education process behavior; Operational behavior studies; Written record, Interpretation behavior, Self-reflection, Reporting child behavior, Implementation of the report to deploy in the development of children

 

30106412             โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย                                                                                          3(2-2-5)

          (Nutrition for Early Childhood)               

                                ความหมาย  ความสำคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย  ปัญหาทางโภชนาการของเด็กปฐมวัยในวัย  0-6  ปี  บทบาทของครูในการส่งเสริมช่วยเหลือในการจัดให้บริการอาหารกลางวันในโรงเรียน    การเลือก  การจัดและการประกอบอาหารให้มีคุณค่าครบถ้วนสำหรับเด็กปฐมวัย

Meaning key concepts, principles and theories related to childhood nutrition for children; Nutritional problems of children aged 0-6 years in early Childhood; Teacher's role in helping promote the services provided in school lunches to choose to organize and prepare children for full value

 

30106413             สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็กปฐมวัย                                                             3(2-2-5)

                                (Health for Mother and Early Childhood)

                                ความหมาย  ความสำคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของมารดาและเด็ก ปัญหาสุขภาพและการให้บริการการแก้ไขปัญหาสุขภาพ บทบาทของครูในการดูแลสุขภาพของเด็กในโรงเรียน  การป้องกันอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Meaning key concepts, principles and theories related to the health of mothers and children. Health problems and provide health problem; The role of teachers in the health care of children in school; Accident prevention and basic first aid

 

 

 

30106414             ดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย                                                                                3(2-2-5)

                                (Musical for Early Childhood)

                                ความหมาย  ความสำคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย  พัฒนาการและองค์ประกอบทางดนตรีและเพลง  สื่อ/อุปกรณ์และรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทางดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย  การเล่นดนตรีและการประเมินพัฒนาการทางดนตรีและเพลงของเด็กปฐมวัย

Meaning key concepts, principles and theories related to early Childhood 's musical; Development and composition of music; Materials / equipment and model activities that promote music and music for early Childhood; Play music and evaluating development of early Childhood music

 

30106415             วิจัยและพัฒนาสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย                                                                           3(2-2-5)

        (Research and Media Development for Early Childhood)

                                ความหมาย  กระบวนการ  คุณค่าของการวิจัยและพัฒนาสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย  กระบวนการทดสอบประสิทธิภาพสื่อเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย  แนวคิดการนิยามประสิทธิภาพสื่อ  ฝึกปฏิบัติการโครงการวิจัยและพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

Meaning the value of process research and development for early Childhood media; Performance testing process children experience childhood media accessories; Concept definition, performance media, Practice of research and media development for education

 

30106416             สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย                                                                             3(2-2-5)

                                (Environmental Education for Early Childhood)

                                ความหมาย ความสำคัญ  แนวคิด  หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันของเด็กปฐมวัย  ประเภทของสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจำวัน  การปลูกฝังจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  บทบาทครู  ผู้ปกครองในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การจัดประสบการณ์ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การแก้ปัญหากับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน  การประเมินผลการจัดประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน

Meaning key concepts, principles and theories related to the environment in daily life of early Childhood; Type of environment, The relationship between environment for everyday life; Conscious cultivation of responsible environmental role of teachers, parents in promoting the conservation of what Wade assembled; Organization promoting environmental conservation experience, Solving environmental problems in daily life; Evaluation of environmental experience, held in daily life

 

 

30106417             โครงการทางการศึกษาปฐมวัย                                                                                         3(2-2-5)

                                (Project in Early Childhood Education)

                                ความหมาย  ความสำคัญ  ลักษณะของโครงการ ทฤษฎีทีเกี่ยวข้องกับโครงการ  การเรียนรู้ผ่านโครงการ  และการประเมินโครงการ

Meaning and importance of project characteristics; Theories related to the project; Learning through projects; And evaluation projects

 

30106418             การวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาปฐมวัย                                                                     3(2-2-5)

                                (Classroom Research at Early Childhood Education)

                                ความหมาย  และแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน  ความสำคัญ ความจำเป็นของการวิจัยทีมีต่อการพัฒนากาเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย วิธีการวิจัยในชั้นเรียน  ปฏิบัติการทำวิจัยในชันเรียนทางการศึกษาปฐมวัย  การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง  การวิจัยเพื่อประเมินผลพัฒนาการ  การนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

Definition and basic concepts about classroom research in critical need of research on the development of check learning childhood education; Research methods in the classroom, Operations research in childhood education classes; Research to solve specific problems; Research to assess development; Implementation of applied research in education

 

30106419             การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ                                                                                          1(0-2-1)

                                (Exercise for Health)

                                ศึกษาหลักวิชาเกี่ยวกับศาสตร์เบื้องต้นของการฝึกออกกำลังกายและฝึกปฏิบัติการ

ออกกำลังกายชนิดต่างๆ แบบผสมผสาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพ

Primary Education Department about the basic science of exercise training and practice different types of exercise; to strengthen integrated health and performance

 

 

30106420             ความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย                                                                                 3(2-2-5)

                                (Safety for Children)

                                ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย  การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ไฟไหม้  น้ำร้อนลวก  น้ำท่วม การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ  สารเคมี  อุบัติเหตุจากการจราจร  การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่  การจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ในโรงเรียน  การปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากอุบัติเหตุต่างๆ และจากสัตว์มีพิษ  การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

Basic knowledge about the safety of early Childhood; Care of life and property security, fire, scald flood rescue and water safety, chemicals from traffic accidents; Students take to the field study; Dealing with emergency events in the basic school aid from the various accidents; And animal toxic, Building safety conscious

 

30106421             นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย                                                                                             3(2-2-5)

       (Innovation of Early  Childhood  Education)

                                ความหมาย ความสำคัญ  แนวคิด  หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางการศึกษาธรรมชาติและประโยชน์ของนวัตกรรม  ประเภทและรูปแบบของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย  นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ  การนำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก  การประเมินผลการใช้นวัตกรรม

Meaning key concepts, principles and theories related to culture; education and natural benefits of innovation; Types and forms of innovation early Childhood education; Innovative early Childhood education in Thailand and abroad; Implementation of educational innovation adoption in childhood activities for children; Evaluation of the innovation

 

30106422             โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย                                                                       3(2-2-5)

     (Independent  Study  for  Early Childhood)

                                ศึกษาสภาพปัญหา  จัดทำกรอบการวิจัย  ออกแบบการวิจัย  เครื่องมือการวัดและวิเคราะห์ข้อมูล  ปฏิบัติเกี่ยวกับการทดลองในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ  1  เรื่อง

State education issues, Establishes a framework for research, Design research, Measurement and data analysis tools; Practice trials in which students interested in issues 1

 

 

 

 

30106423             การคุ้มครองสิทธิเด็ก                                                                                                           3(2-2-5)

         (Children Right Advocacy)

                                แนวคิดและหลักการในการคุ้มครองสิทธิเด็ก  การประยุกต์ใช้สาระสำคัญในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการดูแลคุ้มครองเด็ก

Concepts and principles to protect children's rights; Application of material in the international declaration on children's rights and other laws related to children's rights organization in the learning experience of care and protection of children

 

30106501             ประสบการณ์วิชาชีพครู  1                                                                                 3(0-180-0)

      (Professional Experience I)

                                บทบาทและหน้าที่ของครู  ลักษณะของครูที่ดี   จรรยาบรรณของครู  การศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

                                Teachers’ roles and duties, teachers’ desired characteristics and ethics; studying and observing schools’ circumstances

 

30106502             ประสบการณ์วิชาชีพครู  2                                                                                 3(0-180-0)

                                (Professional Experience II)

                                การทำโครงการสอน และการเขียนแผนการสอน  การทดลองสอนในโรงเรียน

                                Teaching projects and lesson plans writing including instructional practice in school

 

30106503             ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                                                                      6(0-450-0)

      (Instructional Practice in School I)

                                การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปในหน้าที่ครูทั้งงานสอน งานพัฒนาการเรียน 

การสอน งานแนะแนวและงานศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล   งานธุรการชั้นเรียน  งานกิจกรรมนักเรียน  การศึกษาชุมชน และการสัมมนาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

                                Professional experience practice in instruction, instructional development, guidance and student’s case study; problem-solving and student’s case development; classroom affair, student’s activities, study of community and seminar on its problem-solving and development; professional experience practicum

 

 

30106504             ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                                                                      6(0-450-0)

                                (Instructional Practice in School II)

                                การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปในหน้าที่ครูอย่างครบถ้วนทั้งงานสอนและงานพัฒนาการเรียนการสอน  งานแนะแนวและงานศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล  การพัฒนาเด็กเป็นกลุ่มตามความสามารถ การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อการสอนซ่อมเสริม  งานธุรการชั้นเรียน  งานกิจกรรมนักเรียน  งานวิจัยในชั้นเรียน  งานพัฒนาโรงเรียน  งานพัฒนาชุมชนและการสัมมนาเพื่อสรุปและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

                                Professional experience practice in instruction; instructional development, guidance and students’ case study tasks; problem-solving and students’ case development; developing students by classifying with individual ability analysis for teaching repaired; classroom affair, students’ activities, classroom research, school development, community development, and seminar for summarizing and suggestions for further professional experience development

 

18.  การประกันคุณภาพหลักสูตร

                การบริหารหลักสูตรได้มีการดำเนินงานดังนี้

                18.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา

                18.2   จัดทำแผนระยะยาวตลอดหลักสูตร

                18.3   จัดอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถที่ตรงกับรายวิชาที่สอน

                18.4    จัดอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชามาร่วมสอน

                18.5    ในแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์

 

19.  การพัฒนาหลักสูตร

                19.1  ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามหลักสูตร

                19.2  ร้อยละของนักศึกษาที่ได้งานทำหลังจบการศึกษา

                19.3  ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามกรอบคุณวุฒิทางการศึกษา 5 ด้าน

                19.4  ร้อยละของนักศึกษาที่ช่วยกิจกรรมบริการด้านการศึกษาปฐมวัย

                19.5  กำหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ข้างต้น ทุกๆ ระยะ. 5  ปี

    19.6  กำหนดการประเมินครั้งแรก ปี 2556

 

 

all Download