โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง

โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง
ชนะเลิศ  โรงเรียนชุมแพศึกษา  จังหวัด  ขอนแก่น
รองชนะเลิศ  อันดับ 1 หนองพอกวิทยาลัย  จังหวัดร้อยเอ็ด
รองชนะเลิศ  อันดับ 2  มัธยมวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร

ชมเชย
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์  จังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  จังหวัดบุรีรีมย์
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย   จังหวัดนครพนม

คลิกชมภาำำพทั้งหมด