new588

b001

b002

e56
bb99
240257

  reg13
mail
news13npuban

4
3
2
1


B003

  • 0
  • 1
prev
next

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ครุศาสตรบัณฑิต)

News image

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในวันจันทร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทายาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน 2557

News image

คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 57 ในวันที่ 5-7 กุมภาพันธื 2558 ...

อ่านเพิ่มเติม

กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 8

News image

กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ QA สัญจร ครั้งที่ 5

News image

โครงการเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา (QA สัญจร) ครั้งที่ 5 วันที่อังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น. ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปศาสตร์ฟุตซอลแชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 2

News image

ศิลปศาสตร์ฟุตซอลแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 การจัดการแข่งขันฟุ๖ซอล ณ สนามฟุตซอล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการค่ายอาสาพัฒนาจากพี่สู่น้อง

News image

โครงการค่ายอาสาพัฒนาจากพี่สู่น้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ะหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2558 คณะศิลปสาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาจากพี่สู่น้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ห้องพนมศิลป์ ชั้น M อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ...

อ่านเพิ่มเติม

ทำบุญเลี้ยงพระปีใหม่ ประจำปี 2558

News image

ภาพบรรยากาศทำบุญปีใหม่เลี้ยงพระประจำปี 2558 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 8 มกราคม 2558 ณ หอประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีรับพระราชทานปริญญาบ

News image

ภาพบรรยากาศพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 (วันซ้อมใหญ่-วันจริง) เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมยงใจยุทธ ...

อ่านเพิ่มเติม


B004


 แจ้งปฏิทินกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพงานด้านวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา (ยามรักษาการณ์) รายละเอียด 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา (ตำแหน่งอาจารย์) รายละเอียด 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ประเภททั่วไป (ตำแหน่งยามรักษาการ) รายละเอียด 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตารมสัญญา (ตำแหน่งยามรักษาการ) รายละเอียด 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งสมาชิกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  เอกสารแนบ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ  มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ2558  เอกสารแนบ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ2558  เอกสารแนบ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ(หนังสือ ตำรา) งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ2558  เอกสารแนบ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                    อ่านข่าวประกาศย้อนหลัง

 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558   เอกสารแนบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการทางการศึกษาและเข้าร่วมประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  เอกสารแนบ  
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน "มสธ" วิจัย ประจำปี 2558   เอกสารแนบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                                                        อ่านข่าววิจัย/วิชาการ/ทุน ย้อนหลัง

 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มรัฐศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ฯ) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มวิทยาศาสตร์) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มหลักสูตรและนวัตกรรม) เอกสารแนบ  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มบริหารการศึกษา) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับการเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย แบบบรรยาย (กลุ่มบริหารการศึกษา) เอกสารแนบ  

                                                                                                                             อ่านข่าวอบรม/สัมมนาย้อนหลัง

  เรื่องประกาศรับสมัครสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examintion)ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 เอกสารแนบ   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 หนังสือขออนุญาตบุคลากรเดินทางไปราชการ โครงการสัมมนาการพัฒนาวิชาชีพบริหารการศึกษา ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ภูดารารีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย  เอกสารแนบ   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  คู่มือ TS IS
 Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                              อ่านข่าวนักศึกษา/ทุนการศึกษาย้อนหลัง