new588

b0011

b0021


 170358
e56
bb99

  reg13
mail
news13npuban

5
4
3
2
1


B0031

  • 0
  • 1
prev
next

เสริมสร้างทักษะผู้นำต้านภัยยาเสพติด

News image

โครงการลดเลี่ยวเสี่ยงภัย : กิจกรรมเสริมสร้างทักษะผู้นำ..ต้านภัยยาเสพติด 58...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานในประเทศ58

News image

ภาพบรรยาการโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานในประเทศ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา องค์กรแห่งการเรียนรู้และการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558 ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท ต.ลาดหญ้า อ.เมือง ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการบริการวิชาการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโ

News image

ภาพบรรยาการโครงการบริการวิชาการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ ห้อง 232 อาคารจตุรวิทย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และสุมลตรา รีสอร์ท  จ.สกลนคร...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ One Teacher One Product (OTOP)

News image

ภาพบรรยาการโครงการ One Teacher One Product (OTOP) ใน วันที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทายาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์2558

News image

ภาพบรรยากาศโครงการสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ 2558 ในที่ 9 เมษยน 2558 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทายาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู 58

News image

โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู ประจำปี 58 ในที่ 28-29 มีนาคม 2558ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทายาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ

News image

ภาพบรรยากาศเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศ ระดับจังหวัด ใน วันที่ 3 มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทายาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ครุศาสตรบัณฑิต)

News image

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในวันจันทร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทายาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม


B0041


ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา  รายละเอียด 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานตามสัญญา ประเภททั่วไป รายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รายละเอียด 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายละเอียด 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ เรื่อง ชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2557  เอกสารแนบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ  เอกสารแนบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ  เอกสารแนบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  เอกสารแนบ ใบสมัคร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                    อ่านข่าวประกาศย้อนหลัง

 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนานานานชาติ หัวข้อ An International Forum on Reframing Education : Open Innovative Technology for Global Sustainability ในวันที่ 22 มิ.ย.58 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เอกสารแนบ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  เอกสารแนบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (Sakon Nakhon Rajabhat University international Conference 2015 : SNRU - IC 2015)  เอกสารแนบ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558   เอกสารแนบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                                                        อ่านข่าววิจัย/วิชาการ/ทุน ย้อนหลัง

 ขอ เชิญเข้าร่วมโครงการ การค้ามนุษย์ : ภัยใกล้ตัวที่ทุกคนต้องรู้ ของสาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปัญญาวี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ รายละเอียดพร้อมกำหนดการ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมภาษาเวียดนามประจำปี 2558 ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียดพร้อมใบสมัคร 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มรัฐศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ฯ) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มวิทยาศาสตร์) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มหลักสูตรและนวัตกรรม) เอกสารแนบ  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                             อ่านข่าวอบรม/สัมมนาย้อนหลัง

  เรื่อง โครงการสัมมนาศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ม.บูรพา 16-21 เม.ย. 58  เอกสารแนบ   หนังสือขอไปราชการ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 เรื่องประกาศรับสมัครสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examintion)ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 เอกสารแนบ   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 หนังสือขออนุญาตบุคลากรเดินทางไปราชการ โครงการสัมมนาการพัฒนาวิชาชีพบริหารการศึกษา ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ภูดารารีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย  เอกสารแนบ   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  คู่มือ TS IS
 Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                              อ่านข่าวนักศึกษา/ทุนการศึกษาย้อนหลัง