b001

b002

e56
bb99
240257

  reg13
mail
news13npuban

5
4
3
2
1


B003

  • 0
  • 1
prev
next

โครงการเสวนา – สัมมนา เพื่อการจัดตั้งโรง

News image

เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินโครงการ เสวนา – สัมมนา เพื่อการจัดตั้งโรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยต่างๆ รว...

อ่านเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศงานกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยนคร

News image

ภาพบรรยากาศงานกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่7 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมความเป็นครู : กิจกรรมอบรมการ

News image

เมื่อวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมความเป็นครู : กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 573 คน...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการลดเลี่ยงเสี่ยงภัย : กิจกรรมอบรมแ

News image

ภาพบรรยากาศโครงการลดเลี่ยงเสี่ยงภัย :  กิจกรรมอบรมแกนนำเพื่อป้องกันยาเสพติด          ในวันพุธ ที่ 26  มีนาคม  2557   เวลา 08.30 – 16.30 น.   ณ  ห้องเรียนรวม 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ    คณะศิลปศาสตร์    มหาวิทยาลัยนครพนม           ท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์  ดร.ประสาท  อิศรปรีดา  เป็นประธานเปิดงาน โครงการลดเลี่ยง เสื่ยงภัย  :  กิจกรรมอบรมแกนนำเพื่อป้องกันยาเสพติด  ผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์กัลยาณี  ม่วงไทย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการจัดการคุณภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ผู้เข้าร่วมโครงการ  แกนนำนักศึกษา จำนวน  145  คน  ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการความร่วมมือบริการวิชาการแก่ประเทศ

News image

ภาพบรรยากาศโครงการความร่วมมือบริการวิชาการแก่ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (ASCC CAMP) เมื่อวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 58 ...

อ่านเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศพิธีทำบุญตักบาตร ประจำปี 2557

News image

ภาพบรรยากาศพิธีทำบุญตักบาตร ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 31มกราคม 2557 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น M อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมการใช้แบบทดสอบเ

News image

ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมการใช้แบบทดสอบเพื่อการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 2557 เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2557 ณ อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ม

News image

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.นครพนม ปีการศึกษา ๒๕๕๔-๕๕ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ อำเภอเมือง ...

อ่านเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศ พิธีซ้อมใหญ่ รับพระราชทานปริ

News image

ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมใหญ่ รับพระราชทานปริญญาบัตร ม.นครพนม ปีการศึกษา ๒๕๕๔-๕๕ เมื่อวันที่16 ธันวาคม 2556 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ อำเภอเมือง ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายพระพร 5 ธันวา มหาราช ประจำปี 56

News image

ภาพบรรยากาศพิธีถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Intermediate

News image

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Intermediate Microsoft Word & Excel 2010" เมื่อวันที่ 25--29 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชา

News image

ภาพบรรยากาศโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันพุธ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม


B004


กำหนดการ การสอบรับตรง ประจำปี 57 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  เอกสารแนบ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา"  เอกสารแนบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จัดประชุมวิชการระดับนานาชาติ เรื่อง " วัฒนธรรมความเอื้อเฟื้อในอนาโตเลียและเอเชีย" ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2557 ณ โรงแรม โซฟิเทล โซ แบงคอก,๒ ถนนสาธรเหนือ สีลม กรุงเทพฯ เอกสารแนบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสานสายใยรักความอบอุ่นต้านภัยหนาว ณ ร.ร.บ้านนาเหาะ และ ร.ร. บ้านม่วง ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม เวลา 08.00-13.00 น. เป็นต้นไป ปีงบประมาณ 2557 ดังเอกสารแนบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ One Teacher One Product : OTOP (การสร้างบทเรียนออนไลน์สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยโปรแกรม Dokeos) ดังเอกสารแนบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ Comprehensive Examinatuion2/2556  รายละเอียดแนบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ เรื่องการรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปี 2557 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  รายละเอียดแนบ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ เรื่องการรับสมัครและเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาประจำปี 2557 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  รายละเอียดแนบ  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ Comprehensive Examintion ประจำปีภาคเรียนที่  2/2556 รายละเอียดแนบ    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบประมวลความรู้ Comprehensive Examintion ประจำปีภาคเรียนที่  2/2556 รายละเอียดแนบ    แบบคำร้องขอสอบประมวลความรู้ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                      อ่านข่าวประกาศย้อนหลัง

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  รายละเอียดเอกสารแนบ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย  รายละเอียดเอกสารแนบ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน "การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 4" รายละเอียดเอกสารแนบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักภาพสูงที่กำลัง ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2557 ระหว่าง 9 ธ.ค. 56- 7 ม.ค. 57  รายละเอียดเอกสารแนบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 International Conference on Applied Statistics 2014 (ICAS 2014)  รายละเอียดเอกสารแนบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชการเวทีวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557 "ทิศทางการวิจัย : การพัฒนาสังคมสู่ประชาคมอาเซียน" ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  รายละเอียดเอกสารแนบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                        อ่านข่าววิจัย/วิชาการ/ทุน ย้อนหลัง

 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสัีงคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 ดูรายละเอียด  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ดูรายละเอียด  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ระหว่างประเทศในชื่อ "International Conference of Business and Industrial Research" หรือ ICBIR 14 ดูรายละเอียด  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 9 "การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม"ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร ดูรายละเอียด  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                            อ่านข่าวอบรม/สัมมนาย้อนหลัง

  โครงการสัมมนาศึกษาดูงานต่างประเทศ กัมพูชา 24-27 เมษา 57  Download  

  หนังสือขออนุญาตบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ กัมพูชา 24-27 เม.ย.57  เอกสารแนบ   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  รายชื่อโรงเรียนที่ทำความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย  เอกสารแนบ  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
เอกสารเกี่ยวข้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
       - ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขังเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
Download
       - แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
Download
       - แบบหนังสือนำส่งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
Download
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                                                       อ่านข่าวนักศึกษา/ทุนการศึกษาย้อนหลัง