b001

b002

e56
bb99
240257

  reg13
mail
news13npuban

4
3
2
1


B003

  • 0
  • 1
prev
next

ภาพบรรยากาศการซ้อมรับปริญญาของนักศึกษาคณ

News image

ภาพบรรยากาศงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่7 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี ...

อ่านเพิ่มเติม

กีฬาน้องใหม่ เชื่อมสายใยด้วยกีฬา ประจำปี

News image

กีฬาน้องใหม่ เชื่อมสายใยด้วยกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่มหาวิทยาลัยนครพนม เชื่อมสายใยด้วยกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามกีฬาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักเพื่อนในคณะและต่างคณะ นักศึกษามีความรักสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจกรรมนันทนาการแก่รุ่นน้อง นักศึกษามีความกล้าแสดงออก ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมงานลอยกระทอง ของนักศึกษา คณะศิลปศ

News image

ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานลอยกระทอง ของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี2557 เมื่อวันที่ 5 พฤษจิกายน 2557 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการนครพนมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข 4

News image

โครงการนครพนมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข วันนี้ (4 พ.ย. 57) เวลา 08.30 น. นายมาโนช สุวรรณสาร ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมโครงการนครพนมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสัมมนากลางปี นักศึกษาหลักสูตรครุศ

News image

กิจกรรมสัมมนากลางปี นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 5 พฤษศจิกายน 2557 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

บุคลากรได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าแห่งความภา

News image

อาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์ ได้เข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ สาขาวิชาพัฒนาสังคม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึก

News image

พิธีไหว้ครู ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

งานกีฬาทวิอุดมศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 1

News image

ประมวลภาพบรรยากาศ งานกีฬาทวิอุดมศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 1 ระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนม พบกับ มหาวิทายาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์นครพนม) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติ/นา

News image

ประมวลภาพบรรยากาศ งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติ/นานาชาติ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมไหว้ครู ของนักศ

News image

ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมไหว้ครู ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมไหว้ครู ของนักศ

News image

ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมไหว้ครู ของนักศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

มอบหนังสือ เพื่อการศึกษา

News image

       เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สำนักพิพม์ วิญญูเน จำกัด ได้มอบหนังสือกฎหมาย จำนวน 700 เล่ม ให้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับมอบโดย ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ รอ...

อ่านเพิ่มเติม


B004


   ประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายเครื่องหมายประดับชุดปกติขาวของพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียด 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2556 รายละเอียด 
   ส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอิสาน "วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง" ครั้งที่2 รายละเอียด 
   ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานทางวิชาการทางการศึกษาและเข้าร่วมประชุมวิชาการ ม.วงษ์ชวลิตกุล รายละเอียด 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี (ระบบรับตรงกลุ่มจังหวัดสนุก สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร) รายละเอียด 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ รายละเอียด 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   เชิญร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่2  casnic2014 รายละเอียด 

 
 
 
 
 
 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การกำหนดวันและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557  เอกสารแนบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2557 รายละเอียดแนบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แจ้งยอดการโอนเงินโครการวิจัย งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 รายละเอียดแนบ 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการคลีนิคเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดแนบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ สอบราคาจ้าง ก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดแนบ 
ประกาศ สอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องประชุมและห้องเรียน จำนวน 1 รายการ  รายละเอียดแนบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ Comprehensive Examinatuion2/2556  รายละเอียดแนบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ เรื่องการรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปี 2557 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  รายละเอียดแนบ

 

                                                                                                                                     อ่านข่าวประกาศย้อนหลัง

 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการทางการศึกษาและเข้าร่วมประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  เอกสารแนบ  
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน "มสธ" วิจัย ประจำปี 2558   เอกสารแนบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6 ดูรายละเอียด   
 รายชื่อผู้ลงทะเบียนแบบบรรยาย ครั้งที่ 6 ดูรายละเอียด   
 รายชื่อผู้ลงทะเบียนแบบโปสเตอร์ ครั้งที่ 6 ดูรายละเอียด   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ ครั้งที่ 6 ดูรายละเอียด   
Organize the 6th National/International Academic and Research Conference Click Here!!   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                         อ่านข่าววิจัย/วิชาการ/ทุน ย้อนหลัง

 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มรัฐศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ฯ) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มวิทยาศาสตร์) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มหลักสูตรและนวัตกรรม) เอกสารแนบ  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มบริหารการศึกษา) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับการเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย แบบบรรยาย (กลุ่มบริหารการศึกษา) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับการเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย แบบบรรยาย (กลุ่มหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้) เอกสารแนบ  
 ขออนุญาตบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่๖ เอกสารแนบ  

 

 

 

                                                                                                                            อ่านข่าวอบรม/สัมมนาย้อนหลัง

  ประกาศ ชำระทำเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Download 
  ตารางเรียนปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น8 Download 
  สมุดประจำตัวนิสิต ล่าสุด 54 Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  การกำหนดวันและวิธีลงทะเบียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2-2557 Download 
  กำหนดการเลือนสอบปลายภาคและวันปิดภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1-2557 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ระบบปกติ) Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  กำหนดการสัมมนากลางปี สำหรับนักศึกษาปี 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 3-2556 29 มิ.ย. 57 Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ข้อมูลแสดงคุณวุฒิและประสบการณ์ของครูพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยนครพนม Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ตารางเรียนปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 Download 
  การรักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากรณียังไม่สำเร็จการศึกษา  Download 
  กำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ สาขาการบริหารศึกษาฯ  Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

 

 

 


                                                                                                              อ่านข่าวนักศึกษา/ทุนการศึกษาย้อนหลัง