new588

b0011

b0021


 170358
e56
bb99

  reg13
mail
news13npuban

7
6
5
4
3
2
1


B0031

  • 0
  • 1
prev
next

โครงการ One Teacher One Product (OTOP)

News image

ภาพบรรยาการโครงการ One Teacher One Product (OTOP) ใน วันที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทายาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์2558

News image

ภาพบรรยากาศโครงการสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ 2558 ในที่ 9 เมษยน 2558 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทายาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู 58

News image

โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู ประจำปี 58 ในที่ 28-29 มีนาคม 2558ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทายาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ

News image

ภาพบรรยากาศเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศ ระดับจังหวัด ใน วันที่ 3 มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทายาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ครุศาสตรบัณฑิต)

News image

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในวันจันทร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทายาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน 2557

News image

คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 57 ในวันที่ 5-7 กุมภาพันธื 2558 ...

อ่านเพิ่มเติม

กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 8

News image

กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ QA สัญจร ครั้งที่ 5

News image

โครงการเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา (QA สัญจร) ครั้งที่ 5 วันที่อังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น. ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม


B0041


 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  รายละเอียด 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 แผนผังห้องสอบระบบรับตรง  รายละเอียด 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ  รายละเอียด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 แจ้งปฏิทินกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพงานด้านวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ เรื่อง ชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2557  เอกสารแนบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ  เอกสารแนบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ  เอกสารแนบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  เอกสารแนบ ใบสมัคร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                    อ่านข่าวประกาศย้อนหลัง

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (Sakon Nakhon Rajabhat University international Conference 2015 : SNRU - IC 2015)  เอกสารแนบ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558   เอกสารแนบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการทางการศึกษาและเข้าร่วมประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  เอกสารแนบ  
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน "มสธ" วิจัย ประจำปี 2558   เอกสารแนบ  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                                                        อ่านข่าววิจัย/วิชาการ/ทุน ย้อนหลัง

 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มรัฐศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ฯ) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มวิทยาศาสตร์) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มหลักสูตรและนวัตกรรม) เอกสารแนบ  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                             อ่านข่าวอบรม/สัมมนาย้อนหลัง

  เรื่อง โครงการสัมมนาศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ม.บูรพา 16-21 เม.ย. 58  เอกสารแนบ   หนังสือขอไปราชการ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 เรื่องประกาศรับสมัครสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examintion)ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 เอกสารแนบ   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 หนังสือขออนุญาตบุคลากรเดินทางไปราชการ โครงการสัมมนาการพัฒนาวิชาชีพบริหารการศึกษา ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ภูดารารีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย  เอกสารแนบ   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  คู่มือ TS IS
 Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                              อ่านข่าวนักศึกษา/ทุนการศึกษาย้อนหลัง