b001

b002

e56
bb99
240257

  reg13
mail
news13npuban

3
2
1


B003

  • 0
  • 1
prev
next

งานกีฬาทวิอุดมศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 1

News image

ประมวลภาพบรรยากาศ งานกีฬาทวิอุดมศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 1 ระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนม พบกับ มหาวิทายาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์นครพนม) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติ/นา

News image

ประมวลภาพบรรยากาศ งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติ/นานาชาติ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมไหว้ครู ของนักศ

News image

ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมไหว้ครู ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมไหว้ครู ของนักศ

News image

ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมไหว้ครู ของนักศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

มอบหนังสือ เพื่อการศึกษา

News image

       เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สำนักพิพม์ วิญญูเน จำกัด ได้มอบหนังสือกฎหมาย จำนวน 700 เล่ม ให้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับมอบโดย ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ รอ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ QA สัญจร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศา

News image

       เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีโอกาสต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฤดี ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และคณะทำงานจากสำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ที...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพก

News image

เมื่อวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : Ed...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส

News image

  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา  2556             เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งสาขาวิชาที่เข้ารับการประเมินในปีการศึกษา 2556 มีจำนวนทั้งหมด 11 สาขาวิชา ประกอบไปด้วย           ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี คณะศิลปศาสตร์แล

News image

ภาพบรรยากาศโครงการตรวจสุขภาพประจำปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องปัญญาวี คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร ...

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม 13 พฤษภาคม 2557 วันวิสาขบูชา

News image

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ร่วมทำบุญ เวียนเทียน ณ วัดสว่างสุวรรณาราม จังหวัดนครพนม ซึ่ีงเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรายวิชาคุณธรรม จริยธรรม สำ...

อ่านเพิ่มเติม

งานประเพณีสงกรานต์ 2557

News image

ภาพบรรยากาศงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสวนา – สัมมนา เพื่อการจัดตั้งโรง

News image

เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินโครงการ เสวนา – สัมมนา เพื่อการจัดตั้งโรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยต่างๆ รว...

อ่านเพิ่มเติม


B004


   รายละเอียด ใบสมัคร และกำหนดการ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Download 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รับตรง รอบ 2 ปี2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม Download 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม Download 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ TS IS 2557  เอกสารแนบ   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  เอกสารแนบ   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รับตรง ปีการศึกษา 2557  เอกสารแนบ  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์(รับตรง) ปีการศึกษา 2557  เอกสารแนบ   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กำหนดการ การสอบรับตรง ประจำปี 57 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  เอกสารแนบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา"  เอกสารแนบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
ประกาศ สอบราคาจ้าง ก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดแนบ 
ประกาศ สอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องประชุมและห้องเรียน จำนวน 1 รายการ  รายละเอียดแนบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ Comprehensive Examinatuion2/2556  รายละเอียดแนบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ เรื่องการรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปี 2557 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  รายละเอียดแนบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ เรื่องการรับสมัครและเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาประจำปี 2557 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  รายละเอียดแนบ  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ Comprehensive Examintion ประจำปีภาคเรียนที่  2/2556 รายละเอียดแนบ    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบประมวลความรู้ Comprehensive Examintion ประจำปีภาคเรียนที่  2/2556 รายละเอียดแนบ    แบบคำร้องขอสอบประมวลความรู้ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ เรื่องให้แต่งการด้วยผ้าไทยในทุกวันอังคารของสัปดาห์ รายละเอียดแนบ
ประกาศ เรื่องกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม รายละเอียดแนบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

 

                                                                                                                                     อ่านข่าวประกาศย้อนหลัง

 รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6 ดูรายละเอียด   
 รายชื่อผู้ลงทะเบียนแบบบรรยาย ครั้งที่ 6 ดูรายละเอียด   
 รายชื่อผู้ลงทะเบียนแบบโปสเตอร์ ครั้งที่ 6 ดูรายละเอียด   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ ครั้งที่ 6 ดูรายละเอียด   
Organize the 6th National/International Academic and Research Conference Click Here!!   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านการวิจัย
"การเขียนโครงงานวิจัยการเรียนการสอนอย่างไรให้ได้รับพิจารณาทุน"
ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2557 รายละเอียดเอกสารแนบ  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  รายละเอียดเอกสารแนบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย  รายละเอียดเอกสารแนบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน "การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 4" รายละเอียดเอกสารแนบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักภาพสูงที่กำลัง ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2557 ระหว่าง 9 ธ.ค. 56- 7 ม.ค. 57  รายละเอียดเอกสารแนบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 International Conference on Applied Statistics 2014 (ICAS 2014)  รายละเอียดเอกสารแนบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                         อ่านข่าววิจัย/วิชาการ/ทุน ย้อนหลัง

 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มรัฐศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ฯ) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มวิทยาศาสตร์) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มหลักสูตรและนวัตกรรม) เอกสารแนบ  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มบริหารการศึกษา) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับการเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย แบบบรรยาย (กลุ่มบริหารการศึกษา) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับการเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย แบบบรรยาย (กลุ่มหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้) เอกสารแนบ  
 ขออนุญาตบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่๖ เอกสารแนบ  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เฉลิมพนะเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทางเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2558 เอกสารแนบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการ โครงการประชุมวิชการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 1 เอกสารแนบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสัีงคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 ดูรายละเอียด  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ดูรายละเอียด  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

                                                                                                                            อ่านข่าวอบรม/สัมมนาย้อนหลัง

  ข้อมูลแสดงคุณวุฒิและประสบการณ์ของครูพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยนครพนม Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ตารางเรียนปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 Download 
  การรักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากรณียังไม่สำเร็จการศึกษา  Download 
  กำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ สาขาการบริหารศึกษาฯ  Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  รายละเอียดการนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑ Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  แบบประเมิน การสังเกตการสอน นศ ปีเทอม 1 (สามารถดาวโหลด ไปให้ผอ. ครูพี่เลี้ยง อ.นิเทศก์ ได้เลย)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แก้ไข!! Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  แบบประเมินผลการฝึกสอนของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท ค.ม.1(สำหรับครูพี่เลี้ยง)
  คู่มือ หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและนวัตกรรการจัดการเรียนรู้  คำนำ เนื้อหา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  แบบประเมินผลการฝึกสอนของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ค.บ.1(สำหรับครูพี่เลี้ยง)
  กำหนดกำรเข้าร่วมโครงกำร นักศึกษำชั้นปีที่ 5 Download  
  สมุดลงเวลาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาปี5 Download  
  แบบบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 สำหรับนักศึกษาปี4 Download  

 


 

 

 

 


                                                                                                              อ่านข่าวนักศึกษา/ทุนการศึกษาย้อนหลัง