สายตรง

b0011

b0021


 หนงสอคำสง
e56
bb99

0001
reg13

1707581

itech1

mail
news13npuban
banner1
research1
common data nkp
logo front km

eservice

eln npu

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1


B0031

  • 0
  • 1
prev
next

ทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ คณะศิลปศาสตร์ฯและ

News image

ภาพบรรยากาศการทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ คณะศิลปศาสตร์ฯและคณะครุศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหา

News image

ประชุมโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม "พนมพิทยพัฒน์"     เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

งานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 19

News image

ภาพบรรยากาศงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 19 วันนี้ (7 มกราคม 2559) เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ จังหวัดนครพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และหน่วยงานสังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ จัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 19 และมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาบุคลากร ปี58

News image

โครงการพัฒนาบุคลากร ปี58      กิจกรรมที่ 1 : ...

อ่านเพิ่มเติม

ภาพบรรยายกาศ 24-25 ธันวาคม 58 สัมมนา"นโย

News image

ภาพบรรยายกาศ 24-25 ธันวาคม 58 สัมมนา"นโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม ฯ "นโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระดับพื้นที่ว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economunity - AEC) และการป้องกัน ...

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลภาพงานกิจกรรมสามสัมพันธ์บุคลากร

News image

ประมวลภาพงานกิจกรรมสามสัมพันธ์บุคลากร ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาแก่

News image

โครงการอบรมเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5

News image

พิธีลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มห...

อ่านเพิ่มเติม


B0041


 ประกาศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ รายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ รายละเอียด 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ รายละเอียด 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืยค้น รายละเอียด 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนลงทุนดำเนินการร้านสวัสดิการ  เอกสารแนบ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศ เรื่อง ชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2557  เอกสารแนบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ  เอกสารแนบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ  เอกสารแนบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  เอกสารแนบ ใบสมัคร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อ่านข่าวย้อนหลัง

 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนานานานชาติ หัวข้อ An International Forum on Reframing Education : Open Innovative Technology for Global Sustainability ในวันที่ 22 มิ.ย.58 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เอกสารแนบ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  เอกสารแนบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (Sakon Nakhon Rajabhat University international Conference 2015 : SNRU - IC 2015)  เอกสารแนบ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558   เอกสารแนบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                                                        อ่านข่าวย้อนหลัง

 ขอ เชิญเข้าร่วมโครงการ การค้ามนุษย์ : ภัยใกล้ตัวที่ทุกคนต้องรู้ ของสาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปัญญาวี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ รายละเอียดพร้อมกำหนดการ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมภาษาเวียดนามประจำปี 2558 ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียดพร้อมใบสมัคร 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มรัฐศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ฯ) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มวิทยาศาสตร์) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มหลักสูตรและนวัตกรรม) เอกสารแนบ  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                             อ่านข่าวย้อนหลัง

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้ (Cmprehensive Examination) ประจำภาคเรียนที่ 3/2557 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ รายละเอียด 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องการกำหนดวันและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 รายละเอียด 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครสอบประมวลความรู้ (Cmprehensive Examination) ประจำภาคเรียนที่ 3/2557 รายละเอียด 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู ประจำปี 2558 
1.แบบประเมินผลด้านคุณลักษณะการปฏิบัติตน (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา) ดูรายละเอียด
2.แบบประเมินผลการฝึกสอนของนักศึกษา (สำหรับอาจารย์นิเทศน์)ดูรายละเอียด
3.แบบประเมินเค้าโครงงานวิจัย ดูรายละเอียด
4.แบบประเมินการทำรายงานการวิจัยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู ดูรายละเอียด
5.แบบประเมินผลการฝึกสอนของนักศึกษา (สำหรับครูพี่เลี้ยง) ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                              อ่านข่าวย้อนหลัง