new588

b0011

b0021


 หนงสอคำสง
e56
bb99

0001
reg13

1707581

itech1

mail
news13npuban
banner1
research1
common data nkp
logo front km

eservice

eln npu

6
5
4
3
2
1


B0031

  • 0
  • 1
prev
next

ภาพบรรยากาศการบรรยายธรรม โดย พระราชธรรมน

News image

ภาพบรรยากาศการบรรยายธรรม โดย พระราชธรรมนิเทศ ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีวันไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสต

News image

พิธีวันไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการ "หนึ่งทศวรรษ ม.นครพนม"

News image

การประชุมวิชาการ "หนึ่งทศวรรษมหาวิทยาลัยนครพนม : การศึกษากับการพัฒนาจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิฯ

News image

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนในจังหวัดนครพนม กรณีผลกระทบจากการเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเฟส 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 58 ม.นครพนม

News image

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา58 ม.นครพนม

News image

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 58

News image

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2558 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ อาคาร 50 พรรษา วชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการบริหารความเสี่ยง 58

News image

โครงการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558 วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัณฑิตอาคาร 50 พรรษา วชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม...

อ่านเพิ่มเติม


B0041


ประกาศ เรื่อง เชิญชวนลงทุนดำเนินการร้านสวัสดิการ  เอกสารแนบ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประกาศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป รายละเอียด 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประกาศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป รายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง สอบราคาจ้าง ก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 หนังสือขออนุญาตบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนา 10 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม   หนังสือขออนุญาตและกำหนดการ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การฝึกอบรมมาตราฐานความรู้วิชาชีพครูคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558
ใบสมัคร กำหนดการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ เรื่อง ชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2557  เอกสารแนบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ  เอกสารแนบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ  เอกสารแนบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  เอกสารแนบ ใบสมัคร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อ่านข่าวย้อนหลัง

 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนานานานชาติ หัวข้อ An International Forum on Reframing Education : Open Innovative Technology for Global Sustainability ในวันที่ 22 มิ.ย.58 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เอกสารแนบ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  เอกสารแนบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (Sakon Nakhon Rajabhat University international Conference 2015 : SNRU - IC 2015)  เอกสารแนบ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558   เอกสารแนบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                                                        อ่านข่าวย้อนหลัง

 ขอ เชิญเข้าร่วมโครงการ การค้ามนุษย์ : ภัยใกล้ตัวที่ทุกคนต้องรู้ ของสาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปัญญาวี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ รายละเอียดพร้อมกำหนดการ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมภาษาเวียดนามประจำปี 2558 ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียดพร้อมใบสมัคร 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มรัฐศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ฯ) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มวิทยาศาสตร์) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มหลักสูตรและนวัตกรรม) เอกสารแนบ  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                             อ่านข่าวย้อนหลัง

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้ (Cmprehensive Examination) ประจำภาคเรียนที่ 3/2557 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ รายละเอียด 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องการกำหนดวันและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 รายละเอียด 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครสอบประมวลความรู้ (Cmprehensive Examination) ประจำภาคเรียนที่ 3/2557 รายละเอียด 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู ประจำปี 2558 
1.แบบประเมินผลด้านคุณลักษณะการปฏิบัติตน (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา) ดูรายละเอียด
2.แบบประเมินผลการฝึกสอนของนักศึกษา (สำหรับอาจารย์นิเทศน์)ดูรายละเอียด
3.แบบประเมินเค้าโครงงานวิจัย ดูรายละเอียด
4.แบบประเมินการทำรายงานการวิจัยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู ดูรายละเอียด
5.แบบประเมินผลการฝึกสอนของนักศึกษา (สำหรับครูพี่เลี้ยง) ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                              อ่านข่าวย้อนหลัง