new588

b0011

b0021


 170358
e56
bb99

 reg13

1707581
mail
news13npuban

7
6
5
4
3
2
1


B0031

  • 0
  • 1
prev
next

อบรมการใช้แบบทดสอบเพื่อการแนะแนว

News image

โครงการฝึกอบรมการใช้แบบทดสอบเพื่อการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ อาคาร 50 พรรษา วชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปฐมนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

News image

โครงการปฐมนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ อาคาร 50 พรรษา วชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย 58

News image

โครงการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย 58 วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมพันล้าน จังหวัดหนองคาย...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการทบทวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

News image

โครงการทบทวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (ประจำปี 2557-2561) วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมพันล้าน จังหวัดหนองคาย...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ 4 ปี

News image

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ 4 ปี (2556-2559) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมพันล้าน จังหวัดหนองคาย...

อ่านเพิ่มเติม

เสริมสร้างทักษะผู้นำต้านภัยยาเสพติด

News image

โครงการลดเลี่ยวเสี่ยงภัย : กิจกรรมเสริมสร้างทักษะผู้นำ..ต้านภัยยาเสพติด 58...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานในประเทศ58

News image

ภาพบรรยาการโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานในประเทศ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา องค์กรแห่งการเรียนรู้และการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558 ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท ต.ลาดหญ้า อ.เมือง ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการบริการวิชาการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโ

News image

ภาพบรรยาการโครงการบริการวิชาการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ ห้อง 232 อาคารจตุรวิทย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และสุมลตรา รีสอร์ท  จ.สกลนคร...

อ่านเพิ่มเติม


B0041


ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ)หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา  รายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานตามสัญญา ประเภททั่วไป รายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศ เรื่อง ชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2557  เอกสารแนบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ  เอกสารแนบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ  เอกสารแนบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  เอกสารแนบ ใบสมัคร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                    อ่านข่าวประกาศย้อนหลัง

 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนานานานชาติ หัวข้อ An International Forum on Reframing Education : Open Innovative Technology for Global Sustainability ในวันที่ 22 มิ.ย.58 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เอกสารแนบ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  เอกสารแนบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (Sakon Nakhon Rajabhat University international Conference 2015 : SNRU - IC 2015)  เอกสารแนบ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558   เอกสารแนบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                                                        อ่านข่าววิจัย/วิชาการ/ทุน ย้อนหลัง

 ขอ เชิญเข้าร่วมโครงการ การค้ามนุษย์ : ภัยใกล้ตัวที่ทุกคนต้องรู้ ของสาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปัญญาวี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ รายละเอียดพร้อมกำหนดการ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมภาษาเวียดนามประจำปี 2558 ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียดพร้อมใบสมัคร 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มรัฐศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ฯ) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มวิทยาศาสตร์) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มหลักสูตรและนวัตกรรม) เอกสารแนบ  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                             อ่านข่าวอบรม/สัมมนาย้อนหลัง

เอกสารเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู ประจำปี 2558 
1.แบบประเมินผลด้านคุณลักษณะการปฏิบัติตน (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา) ดูรายละเอียด
2.แบบประเมินผลการฝึกสอนของนักศึกษา (สำหรับอาจารย์นิเทศน์)ดูรายละเอียด
3.แบบประเมินเค้าโครงงานวิจัย ดูรายละเอียด
4.แบบประเมินการทำรายงานการวิจัยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู ดูรายละเอียด
5.แบบประเมินผลการฝึกสอนของนักศึกษา (สำหรับครูพี่เลี้ยง) ดูรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 เรื่อง โครงการสัมมนาศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ม.บูรพา 16-21 เม.ย. 58  เอกสารแนบ   หนังสือขอไปราชการ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                              อ่านข่าวนักศึกษา/ทุนการศึกษาย้อนหลัง