b001

b002

e56
bb99
240257

  reg13
mail
news13npuban

3
2
1


B003

  • 0
  • 1
prev
next

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีรับพระราชทานปริญญาบ

News image

ภาพบรรยากาศพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 (วันซ้อมใหญ่-วันจริง) เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมยงใจยุทธ ...

อ่านเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศการซ้อมรับปริญญาบัตร(วันแรก)

News image

ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 (วันแรก) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

กีฬาน้องใหม่ เชื่อมสายใยด้วยกีฬา ประจำปี

News image

กีฬาน้องใหม่ เชื่อมสายใยด้วยกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่มหาวิทยาลัยนครพนม เชื่อมสายใยด้วยกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามกีฬาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมงานลอยกระทอง ของนักศึกษา คณะศิลปศ

News image

ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานลอยกระทอง ของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี2557 เมื่อวันที่ 5 พฤษจิกายน 2557 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการนครพนมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข 4

News image

โครงการนครพนมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข วันนี้ (4 พ.ย. 57) เวลา 08.30 น. นายมาโนช สุวรรณสาร ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมโครงการนครพนมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสัมมนากลางปี นักศึกษาหลักสูตรครุศ

News image

กิจกรรมสัมมนากลางปี นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 5 พฤษศจิกายน 2557 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

บุคลากรได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าแห่งความภา

News image

อาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์ ได้เข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ สาขาวิชาพัฒนาสังคม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึก

News image

พิธีไหว้ครู ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

งานกีฬาทวิอุดมศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 1

News image

ประมวลภาพบรรยากาศ งานกีฬาทวิอุดมศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 1 ระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนม พบกับ มหาวิทายาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์นครพนม) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติ/นา

News image

ประมวลภาพบรรยากาศ งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติ/นานาชาติ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมไหว้ครู ของนักศ

News image

ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมไหว้ครู ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมไหว้ครู ของนักศ

News image

ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมไหว้ครู ของนักศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม


B004


 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพรักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ รายละเอียด 
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา รายละเอียด 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียดการสมัคร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียและมีสิทธฺ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม โควต้ากลุ่มจังหวัดสนุก รายละเอียด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียดการสมัคร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายเครื่องหมายประดับชุดปกติขาวของพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียด 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

 
 
 
 
 
 
 
ประกาศตารางห้องสอบ จังงหวัดสนุก 8-9 ธ.ค. 57 (สำหรับอาจารย์)  เอกสารแนบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การกำหนดวันและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557  เอกสารแนบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2557 รายละเอียดแนบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แจ้งยอดการโอนเงินโครการวิจัย งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 รายละเอียดแนบ 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการคลีนิคเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดแนบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ สอบราคาจ้าง ก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดแนบ 
ประกาศ สอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องประชุมและห้องเรียน จำนวน 1 รายการ  รายละเอียดแนบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ Comprehensive Examinatuion2/2556  รายละเอียดแนบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ เรื่องการรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปี 2557 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  รายละเอียดแนบ

 

                                                                                                                                     อ่านข่าวประกาศย้อนหลัง

 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการทางการศึกษาและเข้าร่วมประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  เอกสารแนบ  
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน "มสธ" วิจัย ประจำปี 2558   เอกสารแนบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6 ดูรายละเอียด   
 รายชื่อผู้ลงทะเบียนแบบบรรยาย ครั้งที่ 6 ดูรายละเอียด   
 รายชื่อผู้ลงทะเบียนแบบโปสเตอร์ ครั้งที่ 6 ดูรายละเอียด   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ ครั้งที่ 6 ดูรายละเอียด   
Organize the 6th National/International Academic and Research Conference Click Here!!   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                         อ่านข่าววิจัย/วิชาการ/ทุน ย้อนหลัง

 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มรัฐศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ฯ) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มวิทยาศาสตร์) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มหลักสูตรและนวัตกรรม) เอกสารแนบ  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มบริหารการศึกษา) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับการเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย แบบบรรยาย (กลุ่มบริหารการศึกษา) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับการเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย แบบบรรยาย (กลุ่มหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้) เอกสารแนบ  
 ขออนุญาตบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่๖ เอกสารแนบ  

 

 

 

                                                                                                                            อ่านข่าวอบรม/สัมมนาย้อนหลัง

  คู่มือ TS IS Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ประกาศ ชำระทำเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Download 
  ตารางเรียนปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น8 Download 
  สมุดประจำตัวนิสิต ล่าสุด 54 Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  การกำหนดวันและวิธีลงทะเบียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2-2557 Download 
  กำหนดการเลือนสอบปลายภาคและวันปิดภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1-2557 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ระบบปกติ) Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  กำหนดการสัมมนากลางปี สำหรับนักศึกษาปี 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 3-2556 29 มิ.ย. 57 Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

 

 

 


                                                                                                              อ่านข่าวนักศึกษา/ทุนการศึกษาย้อนหลัง