b001

b002

e56
bb99
240257

  reg13
mail
news13npuban

5
4
3
2
1


B003

  • 0
  • 1
prev
next

บุคลากรได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าแห่งความภา

News image

อาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์ ได้เข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ สาขาวิชาพัฒนาสังคม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

งานกีฬาทวิอุดมศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 1

News image

ประมวลภาพบรรยากาศ งานกีฬาทวิอุดมศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 1 ระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนม พบกับ มหาวิทายาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์นครพนม) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติ/นา

News image

ประมวลภาพบรรยากาศ งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติ/นานาชาติ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมไหว้ครู ของนักศ

News image

ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมไหว้ครู ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมไหว้ครู ของนักศ

News image

ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมไหว้ครู ของนักศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

มอบหนังสือ เพื่อการศึกษา

News image

       เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สำนักพิพม์ วิญญูเน จำกัด ได้มอบหนังสือกฎหมาย จำนวน 700 เล่ม ให้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับมอบโดย ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ รอ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ QA สัญจร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศา

News image

       เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีโอกาสต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฤดี ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และคณะทำงานจากสำนักประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ที...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพก

News image

เมื่อวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : Ed...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส

News image

  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา  2556             เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งสาขาวิชาที่เข้ารับการประเมินในปีการศึกษา 2556 มีจำนวนทั้งหมด 11 สาขาวิชา ประกอบไปด้วย           ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี คณะศิลปศาสตร์แล

News image

ภาพบรรยากาศโครงการตรวจสุขภาพประจำปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องปัญญาวี คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร ...

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม 13 พฤษภาคม 2557 วันวิสาขบูชา

News image

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ร่วมทำบุญ เวียนเทียน ณ วัดสว่างสุวรรณาราม จังหวัดนครพนม ซึ่ีงเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรายวิชาคุณธรรม จริยธรรม สำ...

อ่านเพิ่มเติม

งานประเพณีสงกรานต์ 2557

News image

ภาพบรรยากาศงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร ...

อ่านเพิ่มเติม


B004


   กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2556 รายละเอียด 
   ส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอิสาน "วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง" ครั้งที่2 รายละเอียด 
   ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานทางวิชาการทางการศึกษาและเข้าร่วมประชุมวิชาการ ม.วงษ์ชวลิตกุล รายละเอียด 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี (ระบบรับตรงกลุ่มจังหวัดสนุก สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร) รายละเอียด 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ รายละเอียด 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   เชิญร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่2  casnic2014 รายละเอียด 

 
 
 
 
 
 
 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2557 รายละเอียดแนบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แจ้งยอดการโอนเงินโครการวิจัย งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 รายละเอียดแนบ 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการคลีนิคเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดแนบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ สอบราคาจ้าง ก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดแนบ 
ประกาศ สอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องประชุมและห้องเรียน จำนวน 1 รายการ  รายละเอียดแนบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ Comprehensive Examinatuion2/2556  รายละเอียดแนบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ เรื่องการรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปี 2557 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  รายละเอียดแนบ 

 

                                                                                                                                     อ่านข่าวประกาศย้อนหลัง

 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการทางการศึกษาและเข้าร่วมประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  เอกสารแนบ  
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน "มสธ" วิจัย ประจำปี 2558   เอกสารแนบ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  เอกสารแนบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6 ดูรายละเอียด   
 รายชื่อผู้ลงทะเบียนแบบบรรยาย ครั้งที่ 6 ดูรายละเอียด   
 รายชื่อผู้ลงทะเบียนแบบโปสเตอร์ ครั้งที่ 6 ดูรายละเอียด   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ ครั้งที่ 6 ดูรายละเอียด   
Organize the 6th National/International Academic and Research Conference Click Here!!   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                         อ่านข่าววิจัย/วิชาการ/ทุน ย้อนหลัง

 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มรัฐศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ฯ) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มวิทยาศาสตร์) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มหลักสูตรและนวัตกรรม) เอกสารแนบ  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 แบบตอบรับเข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัย แบบโปสเตอร์ (กลุ่มบริหารการศึกษา) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับการเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย แบบบรรยาย (กลุ่มบริหารการศึกษา) เอกสารแนบ  
 แบบตอบรับการเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย แบบบรรยาย (กลุ่มหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้) เอกสารแนบ  
 ขออนุญาตบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่๖ เอกสารแนบ  

 

 

 

                                                                                                                            อ่านข่าวอบรม/สัมมนาย้อนหลัง

  การกำหนดวันและวิธีลงทะเบียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2-2557 Download 
  กำหนดการเลือนสอบปลายภาคและวันปิดภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1-2557 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ระบบปกติ) Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  กำหนดการสัมมนากลางปี สำหรับนักศึกษาปี 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 3-2556 29 มิ.ย. 57 Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ข้อมูลแสดงคุณวุฒิและประสบการณ์ของครูพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยนครพนม Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ปฏิทินกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ตารางเรียนปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 Download 
  การรักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากรณียังไม่สำเร็จการศึกษา  Download 
  กำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ สาขาการบริหารศึกษาฯ  Download 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

 

 

 


                                                                                                              อ่านข่าวนักศึกษา/ทุนการศึกษาย้อนหลัง